Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II.

Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Dębicz-Kramsk-Kramsk Pole w gm. Kramsk.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

RPWP.03.03.01-30-0003/18

„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”

 

Budowa oświetlenia ulicznego energetycznie efektywnego wzdłuż drogi wojewódzkiej W266 dla części miejscowości Dębicz-Kramsk-Kramsk Pole w gm. Kramsk- zadanie  dofinansowane  jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu nr RPWP.03.03.01-030-0003/18 pod nazwą: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap II”

 

Projekt realizowany na obszarze Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, na obszarze powiatu konińskiego, w województwie wielkopolskim. Bezpośrednimi Beneficjentami będą Partnerzy Projektu, tj.: Miasto Konin oraz gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin. Ostatecznymi beneficjentami będą mieszkańcy obszaru K OSI.

Realizacja projektu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest szczególnie istotne w kontekście przekroczeń dopuszczalnych wartości pyłu PM10 na obszarze realizacji Projektu.

Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI poprzez zwiększenie integracji różnych środków transportu, dostosowanie taboru miejskiego do wymogów unijnych norm środowiskowych oraz unijnych norm technicznych, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój czystych form transportu indywidualnego i publicznego zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na terenie K OSI oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego.

Wskaźniki projektu :

- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej ,

- pojemność zakupionego transportu pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej,

- długość wspartej infrastruktury rowerowej,

- liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych

- liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych.

Wartość  ogółem:  6 254 134,36 PLN

Dofinansowanie:   3 986 537,13 PLN