Wstępne informacje o realizacji projektu

„Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych”

Urząd Gminy Kramsk informuje, że po bardzo długim okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (rok 2017) dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekt Parasolowy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z racji zwiększenia alokacji środków przyznał w 2020 roku dofinansowanie projektowi, złożonemu przez Gminę Kramsk, o nr RPWP.03.01.01-30-0117/17 pod tytułem: „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej”.

Wniosek Gminy Kramsk został złożony poprawnie w 2017, ale kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu była zbyt mała, aby móc zrealizować ww. wniosek.  

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, informuję, że 24.04.2020 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (UMWW) o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z założeniami projektu na terenie gminy Kramsk zostaną zainstalowane instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach domowych zgodnie z załącznikami do wniosku z 2017 roku. Dotyczy to tych gospodarstw, których właściciele nie wykonali dotychczas instalacji i nadal są zainteresowani przedsięwzięciem.

Główne założenia projektu:

  • zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • łączna moc mikroinstalacji, będących przedmiotem projektu 1 314,9 kWp.
  • szacowany roczny uzysk energii elektrycznej z wszystkich mikroinstalacji fotowoltaicznych 1 176,84 MWh.
  • szacowany roczny spadek emisji CO2 wynosi 970,89 t.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, dołączona do wniosku w 2017 roku i potwierdzona przez UMWW w 2020 roku, jest w trakcie weryfikacji. W przypadku braku możliwości realizacji montażu instalacji lub rezygnacji z udziału w projekcie przez mieszkańca – w pierwszej kolejności lista zostanie uzupełniona o osoby z listy rezerwowej, które miały sporządzoną dokumentację niezbędną do złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie projektu w 2017 roku.

Aktualności dotyczące projektu OZE będą umieszczane na stronie BIP www.kramsk.pl w zakładce „Projekty unijne”.

Biuro projektu – Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk, tel. 63 247 00 04, czynne w godzinach przyjmowania interesantów, tj. poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30, czwartek od 7:30 do 11:30. Przed wizytą w Urzędzie zaleca się kontakt telefoniczny.