Rok 2016

Zarządzenie nr ROiSO.050.102.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie nr ROiSO.0050.102.2016 z dnia 16 sierpnia2016 roku

w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

 

Lista wiadomości
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie polityki rachunkowości placówek oświatowych.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż oraz Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 126 m2 zlokalizowanego na działce nr 187/5 w Nowych Skalmierzycach Panu Tomaszowi Kałużnemu zamieszkałemu w Skalmierzycach, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności przez Klub Motocyklowy ISKRA.
w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na 2017 rok.
w sprawie inwentaryzacji rocznej.
w sprawie wynajęcia nieruchomości gruntowej położonej w Biskupicach.
w sprawie inwentaryzacji rocznej oraz aktualizacji składu stałej komisji inwentaryzacyjnej.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na rok szkolny 2016/2017, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zawarcia umowy użyczenia ze Szczepem ZHP Granica im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Hufiec Kalisz.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2017 roku.
w sprawie wypłacenia odszkodowania za ulepszenie przedmiotu dzierżawy.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie powołani komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie 16.12.2016 r. do 30.04.2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie 16.12.2016 r. do 30.04.2016 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/22, położonej w Mącznikach.
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01.12.2016 r. do 30.04.2019 r.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2019 roku.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej / o powierzchni 52,70 m2,w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Okólnej 8, Butterfly ulica Czołgistów 6, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem ba prowadzenie zajęć tanecznych dla uczniów szkoły.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/84, położonej w Mącznikach
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/81, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zatwierdzenia zamian w arkuszu organizacji szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 57 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, RoboTec Dariusz Kościelak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z robotyki dla dzieci szkolnych.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o pow. 42 m2, w budynku Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach, przy ul. gen. J. Hallera 1, DANCE kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o pow. 18 m2, w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Kolejowej 16, DANCE kids Katarzyna Nowak z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci przedszkolnych.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkola i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Ociąż oraz Trkusów.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 8 m2, w budynku Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, przy ul. Ostrowskiej 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, Pani Arlecie Lis, ulica J. Radoszewskiego 2, 62-800 Kalisz z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć nauki śpiewu z dziećmi szkolnymi.
w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego /sali lekcyjnej/ o powierzchni 57,00 m2, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, przy ul. Okólnej 8, HAPPY HELLO Iwona Kościelak, ul. Kolejowa 8/1, 63-460 Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z języka angielskiego z dziećmi szkolnymi.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę i rozbudowę Publicznego Przedszkola nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach - etap II
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach- etap II
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 - "Wyprawka szkolna"
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym nr 2, zarządzonych na dzień 23 października 2016 roku
w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/31, położonej w Mącznikach
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Żakowice.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowę drogi gminnej ul. Środkowa w Fabianowie.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w |Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie, Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 01 września 2016 r. do 30 września 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 1116/16, położonej w Skalmierzycach.
w sprawie powołania innych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
w sprawie wydzierżawienia gruntu w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/25,położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2015 rok.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowa boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowa boiska w gimnazjum w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę drogi gminnej ul. Bielawska w Skalmierzycach”.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej na działki 27/27, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej na działki 27/28, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zapłocie i ul. Graniczna w miejscowości Boczków”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na „Przebudowę dróg gminnych: ul. Zapłocie i ul. Graniczna w miejscowości Boczków” .
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Węgry.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/38, położonej w Mącznikach.
w sprawie najmu komunalnego lokalu użytkowego o powierzchni 36,00 m2 położonego w Strzegowie 37, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie udzielenia bonifikaty oraz rozłożenia ceny lokalu mieszkalnego wraz z gruntem na raty, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej w Głóskach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa świetlicy wiejskiej w Głóskach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/2016, dla której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr działki 27/44, położonej w Mącznikach.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji szkół na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/83, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/18, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach.
w sprawie pogłoszeniawyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu) - prowadzenie alternatywnych zajęć opiekunczo wychowawczych z programem profilaktycznym adresowanych dla grupy wiekowej 6-13 lat.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Modernizacja zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Modernizacja zieleni przy Placu Wolności w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Termoizolacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Termoizolacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Biskupice Ołoboczne.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Boczków.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/85, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej oraz biegłego do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej d/s oceny ofert o udzielenie dotacji na wykonanie zleconego zadania w 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Budowę drogi dojazdowej do pól w Lezionie.”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „Budowę drogi dojazdowej do pól w Lezionie.”.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: „Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowych Skalmierzycach przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego”.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chotów i Węgry.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Węgrach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców położonych w miejscowości: Nowe Skalmierzyce oraz Skalmierzyce.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 2015/2016, dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w miejscowości Ociąż przy ul. Kościelnej 7.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej miejscowości Węgry.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/50, położonej w Mącznikach.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dotyczącego wyboru wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz.
w sprawie obsługi i eksploatacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/16, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/24, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mostowej wraz z nawierzchnią oraz budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Kamiennej w Nowych Skalmierzycach”.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w miejscowości Ociąż.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/107, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/1, położonej w Mącznikach.
w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszach organizacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/59, położonej w Mącznikach.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 27/37, położonej w Mącznikach.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji Budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja nr 32.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości, oznaczonej nr działki 96/101, położonej w Mącznikach.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację stadionu miejsko – gminnego wraz z infrastrukturą.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz modernizację stadionu miejsko – gminnego wraz z infrastrukturą.
w sprawie powołania komisji doraźnej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy na: Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
w sprawie wydzierżawienia gruntu do użytkowania rolniczego w miejscowości Żakowice (obręb Głóski).