Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu

06 lipca /czwartek/ 2017 r. o godzinie 1045,

 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

 

II przetarg ustny ograniczony

 

Województwo Wielkopolskie, powiat Ostrowski,

gmina Nowe Skalmierzyce, obręb Nowe Skalmierzyce:

 

1. Działka nr 399/21, o pow. 0,0820 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00073919/5, położona w miejscowości Nowe Skalmierzyce:

- działka położona w otoczeniu torów kolejowych, gruntów uprawianych rolniczo, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy przemysłowej, teren zaniżony, nieużytkowany;

- działka nie posiada bezpośredniego dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej ani do drogi publicznej;

- nieruchomość sprzedawana jest według stanu ujawnionego w katastrze nieruchomości;

- nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań;

- pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 09 lutego 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym;

- przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu;

- cena wywoławcza               -  27 000 zł

- wadium                                -    1 500 zł

            2. Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            3. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości oraz braku dostępu do drogi publicznej, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr: 399/19, 399/13, obręb Nowe Skalmierzyce.

4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dn. 03 lipca 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w formie pisemnej.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 03.07.2017 r. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska – III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71.
   

 

     Burmistrz Gminy i Miasta

        Nowe Skalmierzyce

         /-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach