Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych

położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew

 

Przetarg odbędzie się w dniu

06 lipca /czwartek/ 2017 r.

od godziny 1100,

 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

Województwo Wielkopolskie, powiat Ostrowski,

gmina Nowe Skalmierzyce,

Miejscowość Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew:

 

1.    Działka nr 392/1, o pow. 1,3042 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00062021/3, położona
w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew:

-        nieruchomość położona w sąsiedztwie dworu, pojedynczej zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych;

-        położona przy drodze asfaltowej;

-        nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy;

-        nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewidencji gruntów oznaczona jako grunt orny klasy IVb, V i VI;

-        nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań;

-        cena wywoławcza     -  145 300,00 zł

-        wadium                       -      7 500,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 r. o godziny 1100

 

2.    Działka nr 392/2, o pow. 1,4518 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00062021/3, położona
w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew:

-        nieruchomość położona w sąsiedztwie dworu, pojedynczej zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych;

-        położona przy drodze asfaltowej;

-        nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy;

-        nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewidencji gruntów oznaczona jako grunt orny klasy IVb i V;

-        nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań;

-        cena wywoławcza     -  133 400,00 zł

-        wadium                      -      7 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  6 lipca 2017 r. o godziny 1115

 

3.    Działka nr 122/1, o pow. 0,3007 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00086590/6, położona
w obrębie Droszew:

-        nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, w odległości około 200 m zlokalizowane są tereny zabudowane wsi, dalej cmentarz;

-        działka ma regularny kształt, teren równy, w ewidencji gruntów oznaczona jako nieużytek, działka stanowi zrekultywowany nieużytek po nielegalnym wysypisku śmieci;

-        posiada dojazd z drogi gruntowej;

-        nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy;

-        przedmiotowa działka zostanie obciążona służebnością drogową zapewniającą dostęp działki nr 122/2 do drogi publicznej;

-        cena wywoławcza     -  7 100,00 zł

-        wadium                      -     400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  6 lipca 2017 r. o godziny 1130

 

4.    Działka nr 122/2, o pow. 0,4303 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00086590/6, położona
w obrębie Droszew:

-        nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, w odległości około 200 m zlokalizowane są tereny zabudowane wsi, dalej cmentarz;

-        działka ma regularny kształt, teren równy, w ewidencji gruntów oznaczona jako nieużytek, działka stanowi zrekultywowany nieużytek po nielegalnym wysypisku śmieci;

-        dostęp działki do drogi publicznej poprzez służebność drogową, ustanowioną na działce nr 122/1;

-        nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy;

-        cena wywoławcza     -  10 200,00 zł

-        wadium                      -       600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2017 r. o godziny 1145

 

5.   Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

6.   Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 2052 ze zm./.

 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

 

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.  

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o której mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy /m.in.: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez burmistrza/ wójta, oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/.

 

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych /Oddział Terenowy w Przygodzicach, ul. Pardalin 1a, 63-421 Przygodzice/ wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

 

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości,
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha,
a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

 

7.   Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym
w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 03.07.2017 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć wadium – przetarg w dniu 06 lipca 2017 r.
i wpisać nr działki oraz obręb
. 

 

8.   Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić
od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.         Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

 

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce – III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71.
   

 

 

 

        Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Bożena Budzik

Lista wiadomości
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach