Ogłoszenie o przetargu

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 1909 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

 

I.                   Cel konkursu:

 

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na 2018 rok.”

 

II.                Opis zadań:

 

Rodzaje zadań

 1. Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w popularnych dyscyplinach sportowych w mieście Nowe Skalmierzyce i na terenie Gminy, w tym również udział we współzawodnictwie sportowym.
 2. Organizacja i prowadzenie otwartych zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna na Boisku Treningowym przy Stadionie Miejsko-Gminnym.
 3. Organizacja letniego i zimowego wypoczynku, kolonii, obozów, rajdów dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.
 4. Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej –  wykonywanie okolicznościowych programów artystycznych związanych z obchodami rocznic państwowych i lokalnych, udział w przeglądach  i koncertach oraz szkolenie młodej kadry instrumentalistów.
 5. Organizacja przeglądów artystycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
 6. Organizacja otwartych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
 7. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 8. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

 

 

III.              Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 roku poz. 1909 ze zmianami).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 roku poz. 1909 ze zmianami).

 

IV.             Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Na realizację zadań wymienionych w pkt. II będących przedmiotem Konkursu Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce udzieli dotacji z budżetu Gminy w formie wsparcia finansowego w wysokości:

Zadanie 1 –   280.000 zł

Zadanie 2 –     30.000 zł

Zadanie 3 –     15.000 zł

Zadanie 4 –     55.000 zł

Zadanie 5 –     10.000 zł

Zadanie 6 –     100.000 zł

Zadanie 7 –     35.000 zł

Zadanie 8 –     70.000 zł

 

 

V.                Zasady przyznania dotacji:

 

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 roku poz. 1909 ze zmianami).

 

Zasady przyznania dotacji:

1.           Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2017 roku poz. 1909 ze zmianami) na podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem określonym w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

2.           Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.           Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku powierzenia realizacji zadania podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników rozumie się jako rezygnację z dotacji.

4.           Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisje powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.

5.           Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

VI.                                                 Termin i warunki realizacji zadań:

 

 • Zadanie 1 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Zadanie 2 – 01 marca do 30 listopada 2018

 

1. Zajęcia sportowe powinny odbywać się na następujących warunkach:

 

Od 01 marca do 30 czerwca – od środy do czwartku w godz. od 19.00 do 20.00

                                                   w piątki w godz. od 19.00 do 22.00

                                                   w soboty w godz. od 15.00 do 18.00

Od 01 lipca do 31 sierpnia – od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 16.00

                                                 w soboty w godz. od 15.00 do 19.00

Od 01 września do 30 listopada – od środy do czwartku w godz. od 19.00 do 20.00

                                                   w piątki w godz. od 19.00 do 22.00

                                                   w soboty w godz. od 15.00 do 18.00

 

(dopuszcza się odwołanie do max. 5 godzin zajęć w miesiącu z przyczyn losowych)

 

2. Konieczna ścisła współpraca z zarządcą obiektu w sprawie rozwiązań organizacyjnych i realizacji zadania.

3. Obiekt udostępniany jest w sposób nieodpłatny. Zajęcie muszą być darmowe dla uczestników.

4. Przygotowywanie informacji z działań realizowanych na obiekcie.

5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

6. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.

7. Współpraca z dyrektorami szkół oraz stowarzyszeniami działających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

8. Zajęcia powinny być udokumentowane odpowiednimi  zapisami w „Dzienniku Zajęć”, który będzie stanowił załącznik do sprawozdania z realizacji zadania.

9. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora sportu oraz na podstawie wcześniejszych przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

 

 • Zadanie 3 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Zadanie 4 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Zadanie 5 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Zadanie 6 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018
 • Zadanie 7 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018

 

1. Prowadzenie  zajęć środowiskowych  wspierających  rodzinę w procesie przygotowania dzieci  do samodzielnego życia, kształtowania postaw społecznych przez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami psychoedukacyjnymi zapewniającymi wszechstronny i harmonijny rozwój funkcji psychospołecznych.

2. Zadaniem zajęć jest: pomoc w nauce, organizowanie dzieciom czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, kultury osobistej dzieci, rozwój umiejętności interpersonalnych, poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej.

3. Podstawowe formy pracy:

-        zajęcia edukacyjne

-        organizujące czas wolny

-        wspierające rozwój zainteresowań i zdolności

-        indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

-        specyficzne formy działań typowe w psychoprofilaktyce i  i socjoedukacji

-        działania na rzecz środowiska lokalnego np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, rodzicami,  szkołami w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

4. Zorganizowane zajęcia środowiskowe pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawcze  i profilaktyczno- kompensacyjne.

5. Opiekunowie i wychowawcy prowadzą dokumentację dotycząca organizacji pracy w formie :

-        tygodniowego harmonogramu zajęć obowiązującego w okresie nauki szkolnej,

-        tygodniowego harmonogramu w okresie dni wolnych od nauki,

-        metryczki dziecka – uczestnika zajęć,

-        oświadczenia rodzica, dotyczącego uczestnictwa dziecka w zajęciach,

-        i innych zgodnie z opracowanym regulaminem i obowiązującymi przepisami Ustawy  z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianami)

 

 • Zadanie 8 – od 15 stycznia do 31 grudnia 2018

 

1. Prowadzenie zajęć dodatkowych w zakresie: plastyki, muzyki, tańca oraz zajęć sportowych

w wymiarze 4 godzin z każdego rodzaju zajęć na tydzień przez cały rok szkolny.  Zajęcia powinny być zapewnione również przez co najmniej jeden miesiąc wakacji szkolnych.

2. Celem zajęć jest rozwijanie ww. umiejętności u uczniów z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którzy będą zainteresowani udziałem w zajęciach.

3. Zajęcia prowadzone będą w salach zapewnionych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

4. Organizacja prowadząca zajęcia zobowiązana jest do zatrudnienia do prowadzenia zajęć osób posiadających wykształcenie pedagogiczne oraz doświadczenie z ww. zakresu.

5. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do prowadzenia harmonogramu zajęć, dziennika zajęć oraz dokumentacji związanej z naborem uczniów w postaci metryczek uczniów oraz zgody rodziców.

6. Co najmniej 2 razy do roku należy zorganizować prezentacje dla społeczności ukazującą wypracowane rezultaty podczas zajęć w postaci np. wernisażu.

7. Do prowadzenia zajęć zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały i pomoce, środki czystości oraz osobę odpowiedzialną za sprzątanie pomieszczeń.

 

 

VII.                                              Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w terminie od 20.11.2017 roku do 12.12.2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w godz. 730 – 1530 tel. 762 97 00

 

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

Oferta winna być dostarczona listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście. W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić treść zadania zgodnie z nazwą zawartą w tabeli niniejszej oferty oraz nazwę i adres wnioskodawcy – o ważności oferty decyduje data dostarczenia przesyłki.

 

W przypadku składania oferty osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu (kopii oferty). Wnioski złożone w inny niż opisany wyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

 

VIII.                                           Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do 30 grudnia 2017 roku. Oferty będą oceniane w dwóch etapach:

Etap I oceny – zgodność oferty z wymogami formalnymi. Oceny dokonuje komisja konkursowa, która może wezwać organizację do usunięcia lub uzupełnienia braków formalnych lub innych wad oferty w terminie do 5 dni od dnia zamieszczenia listy ofert zawierających braki formalne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl zakładka „Otwarty konkurs ofert 2018”. Oferta, która nie zostanie uzupełniona nie jest rozpatrywana.

Etap II oceny – do etapu II dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Kryteria II etapu oceny (0 - 100 pkt):

 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę-ocena 0-20 pkt,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - ocena 0-20 pkt,
  1) wydatki są realne, konieczne i uzasadnione,
  3) budżet jest czytelny, jasny, pozycje budżetu są dostatecznie opisane,
  4) kosztorys jest spójny z harmonogramem.
 3. Zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - ocena 0-10 pkt,
 4. Zadeklarowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków - ocena 0-10 pkt,
 5. Analiza i ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - ocena 0-10 pkt
 6. Realizacja zadania jest uzasadniona i celowa - ocena 0-30 pkt,
  1) odpowiada na potrzeby odbiorców,
  2) cele są jasno określone, mierzalne i realne,
  3) zostały wymienione efekty jakościowe i ilościowe włącznie z podaniem wartości liczbowych; są one spójne z celami,
  4) w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały; wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę /zmianę sytuacji odbiorców.

Oferty, które otrzymają mniej niż 60 pkt nie zostaną zaproponowane do dofinansowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.             W latach 2016 i 2017 Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała
na realizację zadań odpowiednio:

 

2016

 

2017

Zadanie 1                 

250.000,00

 

Zadanie 1                 

270.000 zł

Zadanie 2

12.000,00

 

Zadanie 2

35.000 zł

Zadanie 3

38.000,00

 

Zadanie 3

20.000 zł

Zadanie 4

9.000,00

 

Zadanie 4

45.000 zł

Zadanie 5

51.000,00

 

Zadanie 5

10.000 zł

Zadanie 6

-

 

Zadanie 6

          75.000 zł

Zadanie 7

-

 

Zadanie 7

          35.000 zł

Zadanie 8

-

 

Zadanie 8

          60.000 zł

           

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania można uzyskać pod wyżej wskazanym adresem bądź
na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - przetargi 2017/).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

 

 

Pliki do pobrania:

Wzór oferty - wersja .pdf   - wersja .doc

Wzór sprawozdania - wersja .pdf   - wersja .doc

Wzór umowy - wersja .pdf   - wersja .doc

Instrukcja wypełniania - wersja .pdf

 

 

Lista wiadomości
Przebudowa drogi gminnej ul. Podkocka w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej Biskupice Ołoboczne - Śliwniki
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów - Etap II
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych
na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Śliwnikach – etap II
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie - przetarg II
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach
Wybór wykonawcy na dowóz dzieci na zajęcia edukacyjne i wychowawcze do placówek oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów
Przebudowa drogi gminnej w Kurowie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej – Etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trkusów – Etap II
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce – przetarg II
Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach
Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie
Przebudowa pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej relacji Skalmierzyce, Osada – Biskupice Ołoboczne ul. Parcele
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Przebudowa ul. Szumiących Wierzb w Skalmierzycach
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach – przetarg II
Przebudowa drogi gminnej Gałązki Wielkie - Miedzianów
Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbkowa w Skalmierzycach
Remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Wybór wykonawcy na dowóz uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na naukę pływania w Aquapark Kalisz
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2017 do 2019) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach