Stanowisko pracy

 

 

 

 

 

Skalmierzyce, 2020-02-04

 

BURMISTRZ  GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z siedzibą ul. OSTROWSKA 8   SKALMIERZYCE

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w wymiarze 0,25 etatu

 (nazwa stanowiska pracy)

 

  1. Wymagania niezbędne

-   wykształcenie wyższe,

-   obywatelstwo polskie lub pod warunkiem znajomości języka polskiego zgodnie
z zapisami art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869, ze zm.) - obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-    doświadczenie zawodowe: posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

-   nieposzlakowana opinia;

-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie  lub umyślne przestępstwa skarbowe,

-  posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

a)     jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)    złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c)     uprawnień biegłego rewidenta, lub

d)    dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

-         znajomość przepisów w zakresie:

  1. ustawa o finansach publicznych,
  2. ustawa -  Prawo zamówień publicznych,
  3. ustawa o samorządzie gminnym,
  4. ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego,
  1. Wymagania dodatkowe

a)    samodzielność w podejmowaniu decyzji,

b)    dyspozycyjność,

c)    umiejętność pracy pod presją czasu,

d)    komunikatywność.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

a)  Prowadzenie zadań audytowych w celu wspierania działań Burmistrza zmierzających do realizacji celów i zadań Gminy poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności legalności, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy.

b)  Przygotowanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny.

c)   Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.

d)  Dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego w aktach bieżących i stałych audytu wewnętrznego.

 

4.    Warunki pracy na stanowisku:

a/ Miejsce pracy : praca w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Obiekt nieprzystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

b/ Stanowisko pracy: stanowisko kierownicze – administracyjne, praca przy komputerze, wymiar czasu pracy: 0,25 etatu, nawiązanie stosunku pracy nastąpi zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych, wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

5.   Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

6.   Wymagane dokumenty

a)  list motywacyjny – odręcznie podpisany,

b)  życiorys zawodowy /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej – odręcznie podpisany,

c)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe tj.  świadectw pracy oraz zaświadczenia o zatrudnieniu, w przypadku jego trwania,

d)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

e)  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

f)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

g)  ewentualne referencje, opinie

h)  Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Oferty na wolne stanowisko należy  przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ul. Ostrowska 8  Skalmierzyce

63-460 Nowe Skalmierzyce

lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się na I piętrze, pokój nr  10, z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

 

Ewentualne informacje lub wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu
tel. (0-62 762-97-17 ).

          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.noweskalmierzyce.pl/bip.php

                                                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Jerzy Łukasz Walczak

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych