Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Jesteś tutaj:   

Majątek gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 30.09.2008 r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 30.09.2008r.

 

 

 

1. Stan mienia komunalnego został opisany w części tabelarycznej. Według szacunkowych danych proces komunalizacji prowadzony w oparciu o przepis art.5 ust. 1-2 ustawy z dnia 10 maja  1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie i ustawę o pracownikach samorządowych  na terenie Gminy Opalenica został wykonany w ok. 98%. Proces komunalizacji nie został zakończony w stosunku do nieruchomości stanowiących części dróg gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym.

1.2. Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 1.10.2007 r.  do 30.09.2008 r.

I. GRUNTY  KOMUNALNE  ( tabela 1)

 • 1. Drogi - powierzchnia gruntów pod drogami wynosi 200,4712 ha. W tej grupie znajdują się zarówno drogi utwardzone, jak i gruntowe z terenu całej gminy. W okresie sprawozdawczym nastąpił przybytek powierzchni o 0,7383 ha. Wszystkie grunty pod drogami znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy. Na przybytek składają się grunty przejęte za odszkodowaniem, nabyte w drodze kupna lub zamiany oraz wydzielone z innych działek pod drogi.
 • 2. Obwodnica - powierzchnia wykupionych gruntów pod budowę obwodnicy północnej części miasta Opalenica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 307 Poznań - Bukowiec wynosi 4,8200 ha . W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie nastąpiły zmiany.
 • 3. Zieleń izolacyjna obwodnicy - powierzchnia gruntów wynosi 2,6158 ha. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie nastąpiły zmiany.
 • 4. Grunty rolne - zajmują powierzchnię 112,1141 ha. Większość z nich położona jest na terenach wiejskich. W okresie sprawozdawczym ubyło 1,7860 ha gruntów rolnych. Ubytek spowodowany jest sprzedażą oraz zmianą przeznaczenia gruntu, głównie na działki budowlane. Większość gruntów rolnych ( około 97 % całego zasobu ), została wydzierżawiona osobom fizycznym.
 • 5. Lasy - powierzchnia lasów wynosi 0,6831 ha. W tej grupie od szeregu lat nie następowały żadne zmiany.
 • 6. Tereny mieszkaniowe - zajmują powierzchnię 14,1821 ha. W tej pozycji znajduje się m.in. powierzchnia gruntów będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych - około 70,0 % całości gruntów. Działki o powierzchni 3,3893 ha, na których znajdują się mieszkalne budynki komunalne ( 23,9 % zasobu budownictwa mieszkaniowego) oddane są w administrowanie PGKiM „Komopal" Sp. z o.o. w Opalenicy. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nastąpił ubytek 0,2346 ha
 • 7. Tereny przemysłowo - handlowe - zajmują powierzchnię 27,2838 ha. Około 55 % tych terenów oddanych jest w użytkowanie wieczyste zarówno osobom fizycznym jak i prawnym. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nastąpił ubytek 0,2132 ha. Około 25 % powierzchni jest we władaniu innych jednostek, 4,4 % terenów oddanych jest w dzierżawę.
 • 8. Targowisko - zajmuje powierzchnię 0,5411 ha. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie nastąpiły zmiany.
 • 9. Tereny użyteczności publicznej - powierzchnia tych terenów wynosi 14,5418 ha. Są to tereny, na których wybudowane są szkoły, przedszkola, ośrodki kultury i strażnice OSP. 58 % tych terenów oddana jest w trwały zarząd szkół i przedszkoli. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie wystąpiły zmiany.
 • 10. Place i tereny zielone - zajmują powierzchnię 11,5129 ha. W tej grupie nastąpił przybytek powierzchni o 0,2653 ha. Spowodowane jest to głównie wydzieleniem gruntów z innych działek i zmianą ich przeznaczenia oraz nabyciem w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego od Cukrowni Opalenica S.A.
 • 11. Tereny sportu i rekreacji - zajmują powierzchnię 22,8844 ha. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie wystąpiły zmiany.
 • 12. Ogrody działkowe - urządzone są na powierzchni 15,3931 ha. Cały areał oddany jest w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców. W okresie sprawozdawczym w tej grupie nie wystąpiły zmiany.
 • 13. Cmentarze - zajmują powierzchnię 0,6169 ha. Działka o powierzchni 0,0475 ha oddana jest w użytkowanie wieczyste Parafii pod wezwaniem Św. Mateusza. Pozostałą powierzchnię zajmują cmentarze ewangelickie.
 • 14. Zasoby budowlane - powierzchnia zasobów wynosi 3,5489 ha. Powierzchnia zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 0,4479 ha. Zmiana nastąpiła z powodu sprzedaży działek oraz podziałów i zmiany przeznaczenia części gruntów.
 • 15. Składowisko odpadów - Gmina posiada składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 4,8260 ha zlokalizowane w Jastrzębnikach. Od dnia 1.01.2004r. składowisko jest zamknięte. Obecnie prowadzone są na jego terenie prace rekultywacyjne.
 • 16. Inne - pozycję tę stanowią pozostałe grunty jak wody, rowy, nieużytki. Powierzchnia ich wynosi 12,1874 ha. Około 25 % tej powierzchni, głównie stawy, została wydzierżawiona. W okresie sprawozdawczym przybyło 0,8325 ha gruntów. Zmiana nastąpiła z powodu sprzedaży działek, podziałów i zmiany przeznaczenia części gruntów oraz nabycia od P.K.P. prawa użytkowania wieczystego terenów w pobliżu dworca P.K.P. w Opalenicy.

 

II. OBIEKTY KOMUNALNE   ( tabela 2 )

 

 1. Budynki i lokale mieszkalne - Gmina Opalenica jest wyłącznym właścicielem 12 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 55 mieszkań, członkiem wspólnot mieszkaniowych w 19 budynkach mieszkalnych, w których własnością Gminy jest 75 mieszkań, samoistnym posiadaczem lub zarządcą na zlecenie osób fizycznych 2 budynków, w których znajduje się 7 mieszkań, właścicielem 9 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego. Zasób mieszkaniowy zwiększył się o lokal mieszkalny w Dakowych Mokrych - ul. Szkolna 47 zaadaptowany z pomieszczenia gospodarczego oraz o lokal w Opalenicy - ul.Poprzeczna 8/4, który nabyto w drodze darowizny od Cukrowni Opalenica S.A. Zasób zmniejszył się o lokal mieszkalny w Opalenicy - ul. Farna 5, dla którego zmieniono sposób użytkowania. Zarząd mieszkalnymi budynkami i lokalami  komunalnymi sprawowany jest w większości przez PGKiM „Komopal" Sp.z o.o.
 2. Budynki gospodarcze - towarzyszące budynkom komunalnym jako pomieszczenia przynależne - ogólna liczba 34 budynki, 4 z nich usytuowane są  na terenie wsi, pozostałe w mieście.
 3. Szkoły  - w Gminie  posiadamy jedno Gimnazjum w Opalenicy oraz 7 Szkół Podstawowych : w Opalenicy, Wojnowicach, Dakowych Mokrych, Rudnikach,  Kopankach, Urbanowie i Porażynie. Wszystkie obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd poszczególnym  jednostkom organizacyjnym.    
 4. Zespół Szkół  - budynek w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
  i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd.
 5. Przedszkola -   dwa obiekty zlokalizowane na terenie miasta oraz jedno przedszkole na terenie wiejskim  w Wojnowicach .   Obiekty wraz z gruntami przynależnymi oddane są w trwały zarząd poszczególnym  jednostkom organizacyjnym.    
 6. Budynki administracji - budynek Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 1,  budynek przy
  ul. Wyzwolenia 27, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej i świetlica socjoterapeutyczna, budynek przy ul. 5 Stycznia 24, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy oraz budynek w Sielinku oddany w użytkowanie dla prowadzenia Dziennego  Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.
 7. Obiekty Kultury - Gmina posiada oddzielny budynek -  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury "TAKLAMAKAN", w którym znajduje się również  Biblioteka Publiczna. Posiadamy również   Wiejski Dom Kultury w Rudnikach, Dom Ludowy w Uścięcicach, sale wiejskie: w Łagwach Kozłowie,  Troszczyniu, Wojnowicach, Terespotockiem, Łęczycach, Niegolewie i w Sielinku  (obecnie użyczona Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ogrol" w Wojnowicach).        
 8. Obiekty sportu - na terenie miasta posiadamy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz na stadionie miejskim  budynek socjalny z szatnią oraz 2  hale sportowe. Na terenie Urbanowa posiadamy przy  boisku sportowym budynek szatni. W wioskach Dakowy Mokre, Uścięcice, Kozłowo, Niegolewo, Łagwy,  Porażyn, Rudniki i Wojnowice znajdują się boiska sportowe.
 9. OSP - w mieście znajduje się jedna strażnica, na terenie wiejskim są remizy strażackie w Terespotockiem, Urbanowie, Porażynie, Łagwach, Uścięcicach, Dakowych Mokrych,  Jastrzębnikach oraz w Wojnowicach.
 10. Obiekty PGKiM -  budynki administracyjne, warsztatowe i magazyny, oczyszczalnia ścieków, budynek stacji wodociągowej  oraz hydrofornie na terenie wsi Kopanki, Porażyn, Urbanowo   i  Wojnowice.
 11. Szalety publiczne -    obiekty zlokalizowane w centrum miasta.
 12. Ośrodki Zdrowia - posiadamy jeden obiekt na terenie miasta oraz jeden na terenie  wiejskim w Dakowych Mokrych.
 13. Kotłownia - na terenie miasta posiadamy kotłownię miejską, która obsługuje osiedle mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie obiekt  jest wydzierżawiony na okres 15  lat do 2018 r.
 14. Stacja uzdatniania wody - nabyta w 2002 r. za kwotę 2.000,00 zł, obsługuje północną część miasta oraz wieś Rudniki.

III. URZĄDZENIA TECHNICZNE ( tabela 3 )

 • 1. Sieć wodociągowa - cała sieć wodociągowa długości 34,02 km, stanowiąca własność Gminy, zlokalizowana na terenie miasta i wsi została użyczona PGKiM „Komopal" Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym długość sieci nie uległa zmianie.
 • 2. Sieć kanalizacji sanitarnej - długości 11.193,33 mb została użyczona do eksploatacji PGKiM „Komopal" Sp. z o.o. w Opalenicy. W okresie sprawozdawczym oddany został w Opalenicy nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Parkowej o łącznej długości 336,63 mb.
 • 3. Sieć kanalizacji deszczowej - Gmina posiada sieć deszczową w mieście długości 4.786,54 mb, na terenie wsi 8.484,92 mb. W okresie sprawozdawczym oddany został w Opalenicy nowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Mickiewicza do drogi wewnętrznej na Os. Centrum o łącznej długości 297,68 mb.
 • 4. Sieć gazowa - Własnością Gminy są sieci w wioskach: Urbanowo, Terespotockie, Kopanki, Kozłowo, Wojnowice, Uścięcice, Łagwy, Dakowy Mokre i Niegolewo o łącznej długości 68,6 km. Sieć jest oddana w użyczenie firmie G.EN.GAZ ENERGIA S.A. W okresie sprawozdawczym długość sieci nie uległa zmianie.
 • 5. Środki transportowe - Gmina posiada : 1 samochód osobowy marki "Skoda Felicja" (Straż Miejska), 1 samochód marki Polonez "Truck" i 1 marki „Kia Pride" ( MGOK "Taklamakan" ), 1 samochód Mercedes Bus ( OSiR ), 1 samochód "Ford Fiesta" (OPS), samochody specjalne dla OSP w ilości 10 szt. oraz będące na wyposażeniu Urzędu Miejskiego: ciągnik FARM-MOT z przyczepą, traktor ogrodowy i ciągnik rolniczy PRONAR z przyczepą.
 • 6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Gmina jest właścicielem 85 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Terespotockie i Kopanki oraz 1 przy Domu Ludowym w Łęczycach. W okresie sprawozdawczym przekazano w drodze darowizny przydomowe oczyszczalnie ścieków w m. Łęczyce- 25 sztuk, w m.Troszczyn- 36 sztuk oraz w m. Wojnowice- 1 sztuka.
 • 7. Place zabaw - Gmina jest właścicielem 7 placów zabaw, w tym 3 na terenie miasta i 4 w wioskach: Kopanki, Łagwy, Porażyn i Uścięcice.

 

 

 

Lista wiadomości