Jesteś tutaj:   

Sport

Boisko Dęby Szlacheckie - nieczynne

Szanowni Państwo

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że boisko wielofunkcyjne w Dębach Szlacheckich zostaje zamknięte do odwołania.

Uprzejmie proszę o wyrozumiałość.

                             

                              Z poważaniem

                                  Wójt Gminy Osiek Mały

                                    /-/ Marek Górczewski

 

Ogłszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Wójt Gminy Osiek Mały

                                                                                      Osiek Mały, dn.  12.04.2021r

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Osiek Mały

               
             Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

 

ogłasza

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

 

 

 

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji

 

1

Gminny Klub Sportowy Osiek Mały -Łuczywno

Piłka nożna w naszej gminie 2021

35.000,00

 

2

Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki

Piłkarska Kadra Czeka 2021

 

45.000,00

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Osiek Mały

                                                                                                     /-/ Marek Górczewski /-/

Ogłoszenie o naborze do komisjii konkursowej

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Boisko Dęby Szlacheckie- nieczynne

Szanowni Państwo

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne informujemy, że boisko wielofunkcyjne w Dębach Szlacheckich zostaje zamknięte od dnia 20 marca br. do 11 kwietnia br. włącznie.

Uprzejmie proszę o wyrozumiałość.

                             

                              Z poważaniem

                                  Wójt Gminy Osiek Mały

                                    /-/ Marek Górczewski

 

OGŁOSZENIE- OTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2021 ROKU

Wójt Gminy Osiek Mały

Zarządzenie Nr   214 /21

Wójta Gminy Osiek Mały

z dnia 15.03.2021r

 

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2,  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Zarządzam przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania                 publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

-          wspieranie, upowszechnianie, promowanie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie aktywnego stylu życia; szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku.  

 1. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 przeznaczam ogólna kwotę w wysokości   80.000,00 zł.

§ 2

Zatwierdzam:

1/ treść  ogłoszenia o  konkursie, stanowiącego załącznik  nr 1  do  niniejszego zarządzenia,

2/ regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                                          Wójt Gminy             

      

                                                                                                                                                                                     /-/ Marek Górczewski                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 214/21

Wójta Gminy Osiek Mały

                                                                                                                                             z dnia  15.03.2021r.

 

                                                                                                                                            

WÓJT GMINY OSIEK MAŁY

OGŁASZA

OTWARTY  KONKURS  OFERT

NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I  SPORTU W  2021 ROKU

 

 1. I.                   Rodzaj zadania

Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku

 

Udzielona dotacja może być realizowana przez:

1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bakami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)      spółdzielnie socjalne,

d)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2019 r. poz.1468),

- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.

 1. 1.       W 2021 roku na wsparcie realizacji zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            80.000,00, zł. z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. 2.      Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  1. 1.      Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2020 r. poz.1057 z późn. zm.).
  2. 2.      Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
  3. 3.      Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
  4. 4.      Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  5. 5.      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
  6. 6.      Dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie następujących kosztów:

III.      Zasady przyznawania dotacji.

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- zakup budynków lub lokali,

- remont i adaptacja pomieszczeń,

- zakup gruntów i innych nieruchomości,

- zakup środków trwałych,

- działalność gospodarczą organizacji,

- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- działalności politycznej lub religijnej,

- straty wynikające z różnic kursów walutowych,

- długi, kredyty i inne kwoty dłużne,

7. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego niezbędnego do przyjęcia dotacji.

8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20 % wysokości danego kosztu. Przesunięcia te nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

9. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, powyżej 20 % (koszty z dotacji) danego kosztu, wymagają zawarcia aneksu do umowy.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. 1.      Zadanie należy zrealizować w 2021 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
 2. 2.      Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. 3.      Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, zgodnie z terminami określonymi w umowie.
 4. 4.      Dotacja zostanie udzielona w formie wsparcia. Oferent powinien się wykazać co najmniej 10% wkładem własnym w tym co najmniej 5% środków finansowych całości kosztów zadania.
 5. 5.      Konkurs obejmuje przedsięwzięcie, które będzie realizowane od daty zawarcia umowy do 31.12.2021r

V. Termin składania ofert. 

1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia  09.04.2021r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

2.Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek od 8.00 do 16.00,

- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku”

3.      Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października  2018 roku  w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.  z  2018 r., poz.2057) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 6, na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport oraz na stronie internetowej Urzędu:           osiek-maly.pl w zakładce Sport.

 1. 4.      Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących

- statut lub inny właściwy akt wewnętrzny.

5. Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.

 1. 1.       Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. 2.      Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2) w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2021
 3. 3.       Oferty zawierające błędy merytoryczne nieuzupełnione w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia zostaną odrzucone.
 4. 4.      Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
 5. 5.      Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
 6. 6.      Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:

1)      przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

2)      proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne;

3)      uwzględnianego planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

4)      rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;

5)      dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.

7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.

8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

 

VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 70.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

VIII.   Postanowienia końcowe.

 1. 1.      Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport oraz na stornie internetowej Urzędu: osiek-maly.pl w zakładce Sport.

 

Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:

 

1)      zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,

2)      wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.

 

Informacje dodatkowe:

 

1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.

 

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg,                    osiek-maly.pl  w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 6  tel. 63 26 24 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr  214/21

Wójta Gminy Osiek Mały

z dnia 15.03.2021r.

 

 

REGULAMIN

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI

ZADANIA  PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU W  2021  ROKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy  Osiek Mały przez podmioty uprawnione odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie:

1) ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t.), zwanej dalej „ustawą”,

2) niniejszego Regulaminu otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zwanego dalej „Regulaminem”.

2.  Celem otwartego konkursu  ofert  jest wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wyłonienie i zlecenie podmiotom  uprawnionym realizację  następującego zadania:

-          wspieranie, upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie aktywnego stylu życia; szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku. Kwota dotacji nie może ulec przekroczeniu, a wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. „Konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2.   „Komisji” – rozumie się przez to komisję konkursową.

3.   „Podmiocie uprawnionym” – rozumie się przez to:

1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bakami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)      spółdzielnie socjalne,

d)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2019 r. poz.1468),

- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

4. „Organie zlecającym” - rozumie się przez to Wójta Gminy Osiek Mały, upoważnionego do powoływania i odwoływania Komisji oraz udzielającego dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania z  zakresu wspieraniu i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

5. „Postępowaniu” – rozumie się przez to określone w Regulaminie postępowanie w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.

6. „Oferencie” – rozumie się przez to podmiot uprawniony, ubiegający się o zawarcie umowy, który złożył ofertę w postępowaniu w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu.

7. „Umowie” – rozumie się przez to umowę na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Rozdział II

 Rozpatrywanie  ofert

 

§ 3

Złożone oferty  rozpatrywane są  pod względem  formalnym i  merytorycznym.

 

§ 4

Oferent zobowiązany jest  spełnić  następujące wymogi formalne:

1.Oferty na wsparcie realizacji  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie do dnia  09.04.2021 r. do godz. 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek od 8.00 do 16.00,

- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku”.

3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października  2018 roku  w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.  z  2018 r., poz.2057),

4. Do oferty należy dołączyć:

-  aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących

- statut lub inny właściwy akt wewnętrzny.

5.Kserokopie dokumentów załączone do oferty winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

 

 

 

§ 5

1.Ocena formalna  polega na sprawdzeniu  kompletności i  prawidłowości oferty.

2.Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli:

1)   dołączony został  aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących,   

2)   statut lub inny właściwy akt wewnętrzny,

3)   załączniki  spełniają wymogi  ważności  tzn. są podpisane  przez osoby  uprawnione; Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „za zgodność z oryginałem”wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.     

3.Oferta  uznana jest za prawidłową gdy:

1) złożona jest  na właściwym formularzu,

2) złożona jest w wymaganym  w ogłoszeniu terminie,

3) podmiot jest  uprawniony do złożenia oferty,

4) działalność statutowa  podmiotu zgadza się  z dziedziną  zadania  publicznego  będącego przedmiotem  konkursu.

4.Oferty niekompletne lub nieprawidłowe zostają odrzucone.

5.Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.

 

§ 6

1. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w części niejawnej konkursu, indywidualnie  przez członków Komisji, poprzez przyznanie  określonej liczby  punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

a)  zakres rzeczowy realizacji zadania – do 30 punktów,

b) kalkulacje kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania do 30 punktów,

c)  jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie do 20 punktów,

d) udział  środków  finansowych  własnych  albo  pozyskanych  z   innych   źródeł  na realizację zadania do 20 punktów.

2. Ocenę merytoryczną ustala się poprzez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez    wszystkich członków  Komisji. Zbiorczy formularz oceny ofert stanowi załącznik nr 3 do  regulaminu.

3. Oferty, które  w  ocenie merytorycznej   otrzymają  poniżej  50 % punktów możliwych  do uzyskania, nie otrzymują pozytywnej opinii  do dofinansowania.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.

5. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.

 

 

 

 

§ 7

1. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Wójtowi Gminy Osiek Mały listę pozytywnie zaopiniowanych ofert (wybranych zadań,realizujących je podmiotów uprawnionych i  wysokości  dotacji).  Do  listy dołącza się protokół końcowy.

2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty  i wysokości dotacji na realizację zadania  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu podejmuje Wójt Gminy.

3. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

4. Jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu  Wójt Gminy  unieważnia otwarty konkurs ofert.

5. Wójt Gminy może odwołać konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

 

§ 8

1. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się  niezwłocznie po wyborze oferty, na stronie internetowej: bip.wokiss.pl/osiekmalyg, osiek-maly.pl w zakładce Sport oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy w Osieku Małym.

2. Ogłoszenie wyników  zawiera w szczególności:

1)      nazwę oferenta,

2)      nazwę zadania publicznego,

3)      wysokość  przyznanych środków publicznych.

      3. Na podstawie art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy może żądać  uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

 

§ 9

Zarządzenie Wójta Gminy Osiek Mały stanowi podstawę  do zawarcia  umowy z podmiotem uprawnionym, którego  oferta  została  wyłoniona w  konkursie.  Umowa  zawiera  zakres                     i warunki  realizacji zadania publicznego. Wzór  umowy określony  jest  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego  z dnia 24 października  2018 roku  w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.  z  2018 r., poz.2057).

 

                                                                                                                                                                                                                           

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                

 

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

 otwartego konkursu

 

Formularz oceny formalnej oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.:

 

 

 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku  

 

Nazwa oferenta

 

 

Numer oferty:

 

 

TAK (T)

NIE (N)

Warunki formalne

 

 

1.

Czy do oferty dołączone są wymagane załączniki?

 - aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub inne  dokumenty potwierdzające status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących

- statut lub inny właściwy akt wewnętrzny.

 

 

2.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego?

 

 

3.

Czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu ofert?

 

 

4.

Czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu               o otwartym konkursie ofert?

 

 

5.

Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

 

 

6.

Czy  działalność statutowa  podmiotu zgadza się  dziedziną  zadania publicznego będącego  przedmiotem konkursu?

 

 

Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej

 

 

 

Podpisy członków Komisji:

 

1        .......................................................................

 1. ........................................................................
 2. ........................................................................
 3. ........................................................................
 4. ………………………………………………

 

 

 

 

Osiek Mały, dnia ....................................2021 r.

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 2 do Regulaminu                                                                             

                                                                                                                                    otwartego konkursu ofert

 

 

FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ

ofertyna wsparcie realizacji  zadania z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.:

 

 

 

 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku

 

 

Nazwa oferenta

 

 

 

Nr oferty

1) zakres rzeczowy realizacji zadania 

 

do 30 pkt

 

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

do 30 pkt

 

3)   jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie

 

do 20 pkt

 

4) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania

do 20 pkt

 

 

Razem

 

100 punktów

 

 

 

 

Czytelny podpis członka Komisji: 

 

 

 

...................................................................

 

 

 

 

 

Osiek Mały, dnia  ..........................  2021 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

                                                                                                         otwartego konkursu ofert

 

ZBIORCZY FORMULARZ OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

na wsparcie realizacji zadania z zakresu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.:

 

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2021 roku  

 

Lp.

Imię i nazwisko

członka Komisji

Ocena w punktach

 

 

Oferta

nr 1

Oferta

nr 2

Oferta

nr 3

Oferta

nr 4

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma punktów

 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji:

 

1        .......................................................................

2   ........................................................................

3   ........................................................................

4  ……………………………………………….

5 ………………………………………………..

 

 Zarządzenie 214/21

Wzor oferty

Wzor umowy

Wzor sprawozdania

 

Osiek Mały, dnia .............................. 2021 r.

HARMONOGRAM PRACY BOISKA MARZEC 2021R

Boisko w Dębach Szlacheckich

w marcu br. będzie otwarte

od poniedziałku do piątku

od godziny 14:00 do 22:00

 

Boisko Dęby Szlacheckie

Praca boiska

Boisko Orlik- czynne w ferie

Ferie

Turniej Halowej Piłki Nożnej SP Deby Szlacheckie 08.02.2020r

Plakat

Regulamin

Kartazgloszenia

Zgodarodzicow

Harmonogram pracy "Orlika" w Dębach Szlacheckich w miesiącu wrześniu 2019r

Wrzesień 2019

Harmonogram pracy "Orlika" w Dębach Szlacheckich w miesiącu lipcu 2019r

Harmonogram pracy

Harmonogram otwarcia boiska Orlik maj 2019

Harmonogram otwarcia boiska maj 2019r

Harmonogram otwarcia boiska w maju 2019r

Harmonogram otwarcia boiska w kwietniu 2019r

SKS - Szkolne Kluby Sportowe

 
 
 
350 tysięcy SKS-iaków, czyli SKS-y wracają do szkół
Udajmy się w sentymentalną podróż! Cofamy się w czasie i  jesteśmy na SKS-ach z dawnych lat. Dlaczego? Bo większość sportowych przygód zaczynało się właśnie na szkolnych boiskach! Kiedyś SKS-y cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zapewne wszyscy miło je wspominają…
Przenosimy się do teraźniejszości - SKS-y wróciły do szkół! Aktualnie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych również korzystają z zajęć realizowanych w tej sprawdzonej formule nawiązującej do sportowych tradycji. Reaktywacja Programu Szkolny Klub Sportowy została zainicjowana w 2017 r. przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę. Obecnie trwa jego trzecia edycja. Głównym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy korzystają z dodatkowych, pozalekcyjnych i bezpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (dwa razy w tyg. po  60 min.).
      
Dlaczego warto?
Program Szkolny Klub Sportowy to ogromna różnorodność proponowanych zajęć i możliwość spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny sposób. W ramach programu realizowanych jest ok. 70 sportów, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jednak SKS to nie tylko zajęcia sportowe w szkołach, SKS to ludzie, to społeczność, która zna wartość aktywności fizycznej i zaraża pasją do sportu!
Program SKS to także dawka wiedzy i garść inspiracji dla nauczycieli (konferencje szkoleniowe) oraz cykl wydarzeń SKSonTour, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności fizycznej i są poddawani testom sprawnościowym. Ponadto SKS to ogromna porcja motywacji i dobrej zabawy (konkursy, spotkania ze sportowcami, akcje promocyjne.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl oraz w mediach społecznościowych:
 
 
Operatorem krajowym jest Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy, a partnerem PKN Orlen.
Za rekrutację grup odpowiadają operatorzy wojewódzcy. 

Harmonogram otwarcia boiska w Dębach Szlacheckich (MARZEC 2019)

Turnej tenisa stołowego 9 marzec 2019r SP Dęby Szlacheckie

harmonogram prac boiska październik 2018r

Harmonogram pracy boiska sierpień 2018r

Harmonogram pracy boiska czerwiec 2018r

Bieg dla Niepodległej 20 maja 2018r Szkoła Podstawowa Budki Nowe

Harmonogram pracy boiska - maj 2018r

Harmonogram pracy boiska kwiecień 2018r

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trubie art.19a ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

                                                                                       Osiek Mały, dn.12.03.2018r
 
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
                 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
 
 
 
 
Lp.
Nazwa Oferenta
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1
Gminny Klub Sportowy Osiek Mały -Łuczywno
Popularyzacja piłki nożnej 2018
20.000,00
 
2
Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki
Piłkarska Kadra Czeka 2018
 
30.000,00
 
/-/ Marek Górczewski
Wójt Gminy Osiek Mały

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w 2018r

                                                                                       Osiek Mały, dn.  06.02.2018r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817 j.t) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Mały Nr 160/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2018 rok.
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem   02.03.2018r
 
 
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 
 
 
 
 
 

WÓJT GMINY OSIEK MAŁYOGŁASZAOTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2018 ROKU

 
WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2018 ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2018 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bakami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2016 r. poz.176, 1170 i1171),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2018 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            50.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2016 r. poz.1817 j.t).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2018 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia 02.03.2018 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 roku  w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.  z  2016 r., poz. 1300) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 6, na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport oraz na stronie internetowej Urzędu:           osiek-maly.pl w zakładce Sport.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub inne  dokumenty potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b/   oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2) w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2018
3.     Oferty zawierające błędy merytoryczne nieuzupełnione w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia zostaną odrzucone.
4.    Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne;
3)    uwzględnianego planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
4)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
5)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 50.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport oraz na stornie internetowej Urzędu: osiek-maly.pl w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg,  osiek-maly.pl  w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 6  tel. 63 26 24 184
 
                                                                                                                                     Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski

Harmonogram otwarcia boiska w listopadzie 2017r

harmonogram otwarcia boiska w październiku 2017r

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

Harmonogram otwarcia boiska wrzesień 2017

Harmonogram otwarcia boiska sierpień 2017r

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
01.08.2017
 
NIECZYNNE
 
 
02.08.2017
 
16-22
 
03.08.2017
 
16-22
 
04.08.2017
 
16-22
 
05.08.2017
 
NIECZYNNE
 
06.08.2017
 
16-22
 
07.08.2017
 
NIECZYNNE
 
08.08.2017
 
NIECZYNNE
 
09.08.2017
 
16-22
 
10.08.2017
 
16-22
 
11.08.2017
 
14-22
 
12.08.2017
 
14-22
 
13.08.2017
 
14-22
 
14.08.2017
 
NIECZYNNE
 
15.08.2017
 
NIECZYNNE
 
16.08.2017
 
16-22
 
17.08.2017
 
16-22
 
18.08.2017
 
16-22
 
19.08.2017
 
14-22
 
20.08.2017
 
NIECZYNNE
 
21.08.2017
 
NIECZYNNE
 
 
22.08.2017
 
NIECZYNNE
 
 
23.08.2017
 
16-22
 
24.08.2017
 
16-22
 
25.08.2017
 
16-22
 
26.08.2017
 
14-22
 
27.08.2017
 
14-22
 
28.08.2017
 
NIECZYNNE
 
29.08.2017
 
NIECZYNNE
 
30.08.2017
 
16-22
 
31.08.2017
 
16-22
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram otwarcia boiska (SIERPIEŃ 2017)
Harmonogram dostępny na stronie www.osiek-maly.pl

Twoja trasa rowerowa - konkurs

Harmonogram pracy boiska lipiec 2017r

Harmonogram otwarcia boiska czerwiec 2017

Harmonogram otwarcia boiska maj 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

                                                                                       Osiek Mały, dn. 14.02.2017r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r poz. 1817 j.t) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Mały Nr 160/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok.
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2017 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 08.03.2017r
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 
 
 
 

WÓJT GMINY OSIEK MAŁYOGŁASZAOTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2017 ROKU

WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2017 ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2017 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bakami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2016 r. poz.176, 1170 i1171),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2017 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            50.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2016 r. poz.1817 j.t).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2017 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia   08.03.2017 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 roku  w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U.  z  2016 r., poz. 1300) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 6, na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport oraz na stronie internetowej Urzędu: osiek-maly.pl w zakładce Sport.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b/   oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2) w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2017
3.     Oferty zawierające błędy merytoryczne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia zostaną odrzucone.
4.    Oferty złożone po terminie nie będą oceniane.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
3)    uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
4)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
5)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 50.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport oraz na stornie internetowej Urzędu: osiek-maly.pl w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg, osiek-maly.pl  w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 6  tel. 63 26 24 184
 
                                                                                                                                     Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski

Przewodnik dla młodych sportowców

Harmonogram otwarcia boiska listopad 2016

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
01.11.2016
 
NIECZYNNE
 
02.11.2016
 
14-22
 
03.11.2016
 
14-22
 
04.11.2016
 
14-22
 
05.11.2016
 
14-22
 
06.11.2016
 
NIECZYNNE
 
07.11.2016
 
14-22
 
08.11.2016
 
14-22
 
09.11.2016
 
14-22
 
10.11.2016
 
14-22
 
11.11.2016
 
NIECZYNNE
 
12.11.2016
 
NIECZYNNE
 
13.11.2016
 
NIECZYNNE
 
14.11.2016
 
NIECZYNNE
 
15.11.2016
 
14-22
 
16.11.2016
 
NIECZYNNE
 
17.11.2016
 
NIECZYNNE
 
18.11.2016
 
NIECZYNNE
 
19.11.2016
 
NIECZYNNE
 
20.11.2016
 
NIECZYNNE
 
21.11.2016
 
NIECZYNNE
 
22.11.2016
 
NIECZYNNE
 
23.11.2016
 
NIECZYNNE
 
24.11.2016
 
NIECZYNNE
 
25.11.2016
 
NIECZYNNE
 
26.11.2016
 
NIECZYNNE
 
27.11.2016
 
NIECZYNNE
 
28.11.2016
 
NIECZYNNE
 
29.11.2016
 
NIECZYNNE
 
30.11.2016
 
NIECZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram otwarcia boiska
 (LISTOPAD 2016)
Harmonogram dostępny na stronie www.osiek-maly.pl
 

harmonogram otwarcia boiska październik 2016r

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2016
 
14-22
 
02.10.2016
 
14-22
 
03.10.2016
 
NIECZYNNE
 
04.10.2016
 
NIECZYNNE
 
05.10.2016
 
14-22
 
06.10.2016
 
14-22
 
07.10.2016
 
14-22
 
08.10.2016
 
14-22
 
09.10.2016
 
14-22
 
10.10.2016
 
NIECZYNNE
 
11.10.2016
 
14-22
 
12.10.2016
 
14-22
 
13.10.2016
 
14-22
 
14.10.2016
 
NIECZYNNE
 
15.10.2016
 
NIECZYNNE
 
16.10.2016
 
14-22
 
17.10.2016
 
NIECZYNNE
 
18.10.2016
 
14-22
 
19.10.2016
 
14-22
 
20.10.2016
 
NIECZYNNE
 
21.10.2016
 
14-22
 
22.10.2016
 
14-22
 
23.10.2016
 
14-22
 
24.10.2016
 
NIECZYNNE
 
25.10.2016
 
14-22
 
26.10.2016
 
14-22
 
27.10.2016
 
14-22
 
28.10.2016
 
14-22
 
29.10.2016
 
14-22
 
30.10.2016
 
NIECZYNNE
 
31.10.2016
 
NIECZYNNE
 
 
 
 
 
 
Harmonogram otwarcia boiska
 (PAŹDZIERNIK 2016)
Harmonogram dostępny na stronie www.osiek-maly.pl

Harmonogram otwarcia boiska (WRZESIEŃ 2016)

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
 
 
01.09.2016
 
14-22
 
02.09.2016
 
14-22
 
 
03.09.2016
 
14-22
 
04.09.2016
 
14-22
 
05.09.2016
 
NIECZYNNE
 
06.09.2016
 
NIECZYNNE
 
07.09.2016
 
14-22
 
08.09.2016
 
14-22
 
09.09.2016
 
14-22
 
10.09.2016
 
14-22
 
11.09.2016
 
14-22
 
12.09.2016
 
NIECZYNNE
 
13.09.2016
 
14-22
 
14.09.2016
 
NIECZYNNE
 
15.09.2016
 
14-22
 
16.09.2016
 
14-22
 
17.09.2016
 
14-22
 
18.09.2016
 
NIECZYNNE
 
19.09.2016
 
NIECZYNNE
 
20.09.2016
 
14-22
 
21.09.2016
 
14-22
 
22.09.2016
 
14-22
 
23.09.2016
 
14-22
 
24.09.2016
 
NIECZYNNE
 
25.09.2016
 
14-22
 
26.09.2016
 
NIECZYNNE
 
27.09.2016
 
14-22
 
28.09.2016
 
14-22
 
29.09.2016
 
14-22
 
30.09.2016
 
14-22
 
 
 
 
Harmonogram otwarcia boiska (WRZESIEŃ 2016)
Harmonogram dostępny na stronie www.osiek-maly.pl

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

1 październik 2016r - Bieg Maćka- Koźmin Wlkp

Harmonogram pracy boiska orlik w Dębach Szlacheckickich- lipiec 2016r

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
 
 
 
01.07.2016
 
14-22
 
 
02.07.2016
 
NIECZYNNE
 
03.07.2016
 
14-22
 
04.07.2016
 
NIECZYNNE
 
05.07.2016
 
14-22
 
06.07.2016
 
14-22
 
07.07.2016
 
14-22
 
08.07.2016
 
NIECZYNNE
 
09.07.2016
 
14-22
 
10.07.2016
 
14-22
 
11.07.2016
 
NIECZYNNE
 
12.07.2016
 
14-22
 
13.07.2016
 
14-22
 
14.07.2016
 
NIECZYNNE
 
15.07.2016
 
14-22
 
16.07.2016
 
14-22
 
17.07.2016
 
NIECZYNNE
 
18.07.2016
 
NIECZYNNE
 
19.07.2016
 
14-22
 
20.07.2016
 
NIECZYNNE
 
21.07.2016
 
14-22
 
22.07.2016
 
14-22
 
23.07.2016
 
14-22
 
24.07.2016
 
14-22
 
25.07.2016
 
NIECZYNNE
 
26.07.2016
 
NIECZYNNE
 
27.07.2016
 
14-22
 
28.07.2016
 
14-22
 
29.07.2016
 
14-22
 
30.07.2016
 
14-22
 
31.07.2016
 
14-22
Harmonogram otwarcia boiska
(LIPIEC 2016)
Harmonogram dostępny na stronie
www.osiek-maly.pl

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w czerwcu 2016r

 
 
Poniedziałek
 
Wtorek
 
Środa
 
Czwartek
 
Piątek
 
Sobota
 
Niedziela
 
 
 
01.06.2016
 
14-22
 
02.06.2016
 
14-22
 
03.06.2016
 
14-22
 
 
04.06.2016
 
14-22
 
05.06.2016
 
14-22
 
06.06.2016
 
NIECZYNNE
 
07.06.2016
 
14-22
 
08.06.2016
 
14-22
 
09.06.2016
 
14-22
 
10.06.2016
 
14-22
 
11.06.2016
 
14-22
 
12.06.2016
 
NIECZYNNE
 
13.06.2016
 
NIECZYNNE
 
14.06.2016
 
14-22
 
15.06.2016
 
14-22
 
16.06.2016
 
NIECZYNNE
 
17.06.2016
 
14-22
 
18.06.2016
 
14-22
 
19.06.2016
 
14-22
 
20.06.2016
 
NIECZYNNE
 
21.06.2016
 
NIECZYNNE
 
22.06.2016
 
14-22
 
23.06.2016
 
14-22
 
24.06.2016
 
14-22
 
25.06.2016
 
NIECZYNNE
 
26.06.2016
 
14-22
 
27.06.2016
 
NIECZYNNE
 
28.06.2016
 
14-22
 
29.06.2016
 
14-22
 
30.06.2016
 
14-22
 
 
 
 
 
Harmonogram otwarcia boiska
(CZERWIEC 2016)
Harmonogram dostępny na stronie
www.osiek-maly.pl

VIII Europejski Tydzień Sportu 26 maja - 1 czerwca 2016r

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016r

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w miesiącu maju 2016r

                             MAJ 2016
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
WOLNE ŚWIĘTO
 
 
 
 
 
 
 
2
Wolne za niedzielę
08.05
3
WOLNE ŚWIĘTO
 
 
4
CZYNNE
 
 
5
CZYNNE
 
 
6
CZYNNE
 
 
7
CZYNNE
 
 
8
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
9
Wolne za sobotę
07.05
10
CZYNNE
 
 
11
CZYNNE
 
 
12
CZYNNE
 
 
13
CZYNNE
 
 
 
14
WOLNE
 
 
 
 
15
WOLNE ŚWIĘTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Wolne za sobotę
21.05
 
 
 
 
17
CZYNNE
 
 
 
 
 
18
WOLNE za niedzielę
22.05
 
 
 
19
CZYNNE
    
 
 
 
20
CZYNNE
     
 
 
 
21
CZYNNE
 
 
 
 
 
22
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       23
Wolne za niedzielę
29.05
 
 
24
CZYNNE
 
 
25
CZYNNE
 
26
WOLNE
ŚWIĘTO
27
CZYNNE
 
28
CZYNNE
 
29
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
30
Wolne za sobotę
28.05
 
31
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
Boisko czynne w godz. od 14:00 do 22:00
 

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w miesiącu kwietniu 2016r

                             KWIECIEŃ 2016
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
CZYNNE
 
2
CZYNNE
 
3
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
4
Wolne za niedzielę
03.04
5
CZYNNE
 
 
6
CZYNNE
 
 
7
CZYNNE
 
 
8
Wolne za sobotę
02.04
 
9
CZYNNE
 
 
10
WOLNE
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Wolne za sobotę
09.04
12
CZYNNE
 
 
13
CZYNNE
 
 
14
CZYNNE
 
 
15
CZYNNE
 
 
 
16
WOLNE
 
 
 
 
17
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Wolne za niedzielę
17.04
 
 
 
 
19
CZYNNE
 
 
 
 
 
20
WOLNE za sobotę 23.04
 
 
 
21
CZYNNE
    
 
 
 
22
CZYNNE
     
 
 
 
23
CZYNNE
 
 
 
 
 
24
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       25
Wolne za niedzielę
24.04
 
 
26
CZYNNE
 
 
27
CZYNNE
 
28
Wolne za sobotę
30.04
29
CZYNNE
 
30
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisko czynne w godz. od 14:00 do 22:00

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w miesiącu marcu 2016r

                              MARZEC 2016
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
1
CZYNNE
Od godz.17:00
2
CZYNNE
      Od godz.17:00
 
3
CZYNNE
Od godz.17:00
4
CZYNNE
Od godz.14:00
5
CZYNNE
Od godz.17:00
6
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
 
 
 
 
7
Wolne za niedzielę
06.03
8
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
9
CZYNNE
Od godz.17:00
 
10
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
11
CZYNNE
Od godz.14:00
 
 
12
CZYNNE
Od godz.14:00
 
 
13
WOLNE
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Wolne za sobotę
12.03
15
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
16
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
17
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
18
CZYNNE
     Od godz.14:00
 
 
19
WOLNE
 
 
 
 
20
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
Wolne za niedzielę
20.03
 
 
 
 
22
CZYNNE
     Od godz.17:00
 
 
 
 
23
WOLNE za sobotę 05.03
 
 
 
24
CZYNNE
     Od godz.17:00
 
 
 
25
CZYNNE
      Od godz.17:00
 
 
 
26
CZYNNE
Od godz.14:00
 
 
 
 
 
27
WOLNE
ŚWIĘTO
Wielkanoc
 
 
 
 
 
 
 
 
       28
WOLNE
ŚWIĘTO
Poniedziałek
Wielkanocny
 
29
CZYNNE
Od godz.16:00
 
 
30
Wolne za sobotę
26.03
 
31
CZYNNE
Od godz.17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE- OTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2016 ROKU

                                                                                                                                    
WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2016 ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2016 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2014 r. poz.715 j.t.),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2016 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            50.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2014 r. poz.1118 j.t).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2016 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia  25.03.2016 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy           i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 6 oraz na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport.
 
4. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację w szczególności następujących informacji:
   szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji, terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, kalkulacji  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, oraz o planowanej wysokości środków finansowych  na realizację  danego  zadania  pochodzących z innych źródeł, deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.330 z późn. zm.),
c/   sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d/ oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 j.t) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert oraz zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2)  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2016
3.     Oferty zawierające błędy merytoryczne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.    Oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
3)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
4)    uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
6)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 40.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg   w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 6  tel. 63 26 24 184
 
 
 
 
 
/-/ Marek Górczewski
Wójt Gminy Osiek Mały
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie nabór kandydatów do komisji konkursowej w 2016r

                                                                                       Osiek Mały, dn. 29.02.2016r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118 j.t) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Mały Nr 85/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2016 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 j.t)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 25.03.2016r
 
 
 
/-/ Marek Górczewski
Wójt Gminy Osiek Mały
 
 
 
 
 
 

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w Październiku 2015r

                              PAŹDZIERNIK 2015
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
CZYNNE
2
CZYNNE
3
WOLNE
4
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
5
Wolne za niedzielę
04.10
 
 
6
CZYNNE
 
 
7
CZYNNE
 
 
8
CZYNNE
 
 
 
9
Wolne za sobotę
10.10
 
 
10
CZYNNE
 
 
11
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Wolne za niedzielę
11.10
 
 
13
CZYNNE
 
 
14
CZYNNE
 
 
15
CZYNNE
 
 
16
Wolne za sobotę
17.10
 
 
17
CZYNNE
 
 
18
WOLNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
CZYNNE
 
 
 
 
 
20
CZYNNE
 
 
 
 
 
21
CZYNNE
 
 
 
 
 
22
CZYNNE
 
 
 
 
23
Wolne za sobotę
24.10
 
 
 
 
24
CZYNNE
 
 
 
 
 
25
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
Wolne za niedzielę
25.10
 
 
 
27
CZYNNE
 
 
 
 
28
CZYNNE
 
 
 
29
CZYNNE
 
30
Wolne za sobotę
31.10
 
31
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w miesiącu wrześniu 2015r

                              WRZESIEŃ 2015
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
 
 
 
 
 
1
Wolne za sobotę
05.09
2
CZYNNE
3
CZYNNE
4
Wolne za niedzielę
06.09
5
CZYNNE
6
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
7
Wolne za sobotę
12.09
 
 
8
CZYNNE
 
 
9
CZYNNE
 
 
10
CZYNNE
 
 
11
CZYNNE
 
 
12
CZYNNE
 
 
13
WOLNE
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Wolne za sobotę
19.09
 
 
15
CZYNNE
 
 
16
CZYNNE
 
 
17
CZYNNE
 
 
18
Wolne za niedzielę
20.09
 
 
19
CZYNNE
 
 
20
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
CZYNNE
 
 
 
 
 
22
CZYNNE
 
 
 
 
 
23
CZYNNE
 
 
 
 
 
24
CZYNNE
 
 
 
 
25
CZYNNE
 
 
 
 
26
WOLNE
 
 
 
 
 
27
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
Wolne za niedzielę
27.09
 
 
 
29
CZYNNE
 
 
 
 
30
CZYNNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram pracy boiska wielofunkcyjnego w Dębach Szlacheckich w miesiącu lipcu 2015r

Dni otwarcia orlika w Dębach Szlacheckich w lipcu 2015r. Godziny otwarcia od 14.00 - 22.00
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
1
 
Zamknięte
2
3
4
5
 
Zamknięte
6
7
8
 
Zamknięte
9
10
11
12
 
Zamknięte
13
14
15
16
17
 
Zamknięte
18
19
20
 
Zamknięte
21
22
23
24
 
Zamknięte
25
26
27
 
Zamknięte
28
29
30
31
 
 
 
 

ogłoszenie wyników konkursu ofert

                                                                                       Osiek Mały, dn. 26.03.2015r
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
                 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 j.t.) w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku
 
Lp.
Nazwa Oferenta
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1
 
Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki
 
Piłkarska Kadra Czeka 2015
 
20.000,00
 
2
Gminny Klub Sportowy Osiek Mały
Sezon 2015
 
10.000,00
 
3
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic z siedzibą w Łuczywnie
Z boiska na stadion
10.000,00
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 

Ogłoszenie nabór kandydatów do komisji konkursowej

                                                                                       Osiek Mały, dn. 04.02.2015r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r poz. 1118 j.t) oraz Uchwały Rady Gminy Osiek Mały Nr 10/14 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2015 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r. poz.1182 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 24.02.2015r
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 

OGŁOSZENIE- OTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2015 ROKU

WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2015 ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2015 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U.2014 r. poz.715 j.t.),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2015 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            40.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  2014 r. poz.1118 j.t).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2015 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia  24.02.2015 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy           i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 4 oraz na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport.
 
4. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację w szczególności następujących informacji:
    szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji, terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, kalkulacji  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, oraz o planowanej wysokości środków finansowych  na realizację  danego  zadania  pochodzących z innych źródeł, deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
c/   sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d/ oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert oraz zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2)  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2015
3.     Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.    Oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
3)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
4)    uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
6)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 35.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg   w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 4  tel. 63 26 24 184
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W dniu 12 września 2014 r. do Urzędu Gminy Osiek Mały wpłynęła oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy Osiek Mały na realizacje zadania pt. "Aktywne pożegnanie lata"
Wójt Gminy Osiek Mały po zapoznaniu się z treścią złożonej oferty uznał realizację tego zadania za celowe i ważne dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
. W związku z planowaniem zlecenia realizacji niniejszego zadania Wójt Gminy Osiek Mały zgodnie z art. 19a  ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.) zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Osiek Mały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Mały oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek Mały na okres 7 dni tj. od 16 września- 22 września 2014 r. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w wyżej wymienionym terminie.
Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy osiek.maly@wokiss.pl lub złożyć na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek Mały (pok. Nr1) w godz. pracy Urzędu.
                                  
 
 
 
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 
 
                                                                      
 
 
 
 

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W dniu 18 sierpnia 2014 r. do Urzędu Gminy Osiek Mały wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "GKS" Osiek Wielki na realizacje zadania pt. "Trampkarze na boisko 2014"
Wójt Gminy Osiek Mały po zapoznaniu się z treścią złożonej oferty uznał realizację tego zadania za celowe i ważne dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
. W związku z planowaniem zlecenia realizacji niniejszego zadania Wójt Gminy Osiek Mały zgodnie z art. 19a  ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t.) zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Osiek Mały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek Mały oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osiek Mały na okres 7 dni tj. od 20 sierpnia - 26 sierpnia 2014 r. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w wyżej wymienionym terminie.
Uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy osiek.maly@wokiss.pl lub złożyć na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Osiek Mały (pok. Nr1) w godz. pracy Urzędu.
                                  
 
 
 
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski
 
 
                                                                      
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

                                                                                       Osiek Mały, dn.14.04.2014r
 
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
                 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 j.t.) w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku
 
 
 
 
Lp.
Nazwa Oferenta
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
 
1
 
Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki
 
Piłkarska Kadra Czeka 2014
 
17.000,00
 
2
Gminny Klub Sportowy Osiek Mały
Rusz się człowieku wyłącz komputer i graj z nami w piłkę nożną.
 
3.000,00
 
3
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic z siedzibą w Łuczywnie
Z boiska na stadion
15.000,00
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski

OTWARTY KONKURS OFERTNA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOZ ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJI SPORTU W 2014 ROKU

                                                                                                                                    
WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2014  ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2014 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857 i Nr 151, poz.1014),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2014 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            35.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz.1536 j.t).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2014 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia 31.03.2014 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy           i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 4 oraz na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport.
 
4. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację w szczególności następujących informacji:
    szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji, terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, kalkulacji  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, oraz o planowanej wysokości środków finansowych  na realizację  danego  zadania  pochodzących z innych źródeł, deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013.330 j.t.),
c/   sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d/ oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert oraz zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2)  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2014
3.     Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.    Oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
3)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
4)    uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
6)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 35.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg   w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 4  tel. 63 2624184.
 
Osiek Mały, dnia 10 03 2014r
 
 
 
 
/-/ Marek Górczewski
Wójt Gminy Osiek Mały
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 

Ogłoszenie-nabór kandydatów do komisji konkursowej

                                                                                       Osiek Mały, dn. 10.03.2014r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 j.t) oraz uchwały Nr 168/2013 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 20 listopada 2014r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 j.t.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 31.03.2014r
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

                                                                                       Osiek Mały, dn. 18.02.2013r
 
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
                 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami) w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
 
ogłasza
wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku
 
 
 
 
Lp.
Nazwa Oferenta
Nazwa zadania publicznego
Wysokość dotacji
1
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki
Piłkarska Kadra Czeka 2013
18.000,00
2
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic z siedzibą w Łuczywnie
Z boiska na stadion
17.000,00
 
 
 /-/ Marek Górczewski
 
                             Wójt Gminy Osiek Mały

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

                                                                                                                                    
WÓJT GMINY OSIEK MAŁY
OGŁASZA
OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA  WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO
Z  ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
I  SPORTU W  2013  ROKU
 
I.    Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Osiek Mały w szczególności promowanie sportu, upowszechnianie kultury fizycznej przez propagowanie aktywności ruchowej, aktywnego stylu życia, zapewnienie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w rozgrywkach w piłce nożnej w 2013 roku
 
Udzielona dotacja może być realizowana przez:
1)   organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;
2)   inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
a)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,    o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c)    spółdzielnie socjalne,
d)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe  będące spółkami  działającymi  na podstawie przepisów ustawy o  z dnia  25 czerwca 2010 r.  o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857 i Nr 151, poz.1014),
- które  nie działają  w celu  osiągnięcia  zysku oraz  przeznaczają  całość dochodu na realizację  celów statutowych oraz  nie przeznaczają zysku do podziału  pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w formie  wsparcia.
1.    W 2013 roku na realizację zadania planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości            35.000,00, zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Osiek Mały lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III.       Zasady przyznawania dotacji.
1.    Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
2.    Wójt Gminy Osiek Mały przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych wyłonionych w konkursie ofert w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
3.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4.    Wójt Gminy Osiek Mały może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Osiek Mały.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.    Zadanie należy zrealizować w 2013 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umowie po rozstrzygnięciu konkursu.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Gminą Osiek Mały.
 
V. Termin składania ofert.  
1. Oferty na realizację  zadań z  zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  należy składać  w  terminie  do dnia 31.01.2013 r.
2. Oferty  należy składać w  sekretariacie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1 w godzinach pracy Urzędu:
- poniedziałek od 8.00 do 16.00,
- od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30,
 w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku"
3. Oferty  należy  składać na  formularzu ofert, określonym w  rozporządzeniu Ministra Pracy           i Polityki  Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 roku  w sprawie wzoru  oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  z  2011 r. Nr 6, poz. 25) - do pobrania w Urzędzie Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, pok. nr 4 oraz na stronie internetowej  bip.wokiss.pl/osiekmalyg  w zakładce Sport.
 
4. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację w szczególności następujących informacji:
    szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji, terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, kalkulacji  przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, oraz o planowanej wysokości środków finansowych  na realizację  danego  zadania  pochodzących z innych źródeł, deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a)   aktualny odpis z rejestru  lub odpowiedni wyciąg  z ewidencji  lub innych  dokumentów potwierdzających status prawny  oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących wraz ze statutem,
b)     sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub zysków i strat, informacja dodatkowa) sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
c/   sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,
d/ oświadczenie osoby/ób, których te dane dotyczą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert.
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert oraz zgodnie z  regulaminem otwartego konkursu ofert (zał. nr 2)  w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w roku 2013
3.     Oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia oraz złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.    Oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej.
5.    Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
6.    Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
2)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;
3)    w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego - planowanego przez organizację pozarządową finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
4)    uwzględnianego planowanego przez organizację pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
5)    rezultaty uzyskiwane dzięki realizacji projektu;
6)    dostępność przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Osiek Mały.
7.   Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań.
8.  Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Osiek Mały, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
VII.  Informacja o zrealizowanych przez Wójta Gminy Osiek Mały  w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  nie realizowano zadania tego samego rodzaju. Natomiast w roku poprzednim przeznaczono kwotę w wysokości 34.000,00zł organizacjom pozarządowym i  podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
VIII.    Postanowienia końcowe.
1.    Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek Mały oraz  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wokiss.pl/osiekmalyg w zakładce Sport.
 
Uwagi dotyczące opracowania i realizacji zadania:
 
1)    zadanie do realizacji przez podmioty, które  prowadzą statutową działalność związana z kulturą fizyczną i sportem,
2)    wydatki realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być ponoszone dopiero po podpisaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
 
1. Wójt Gminy Osiek Mały zastrzega sobie unieważnienie otwartego konkursu ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty  bądź  żadna ze złożonych ofert  nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej.
3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu.
 
Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert, formularzem oferty i sprawozdania umieszczone są na stronie internetowej : bip.wokiss.pl/osiekmalyg   w zakładce Sport a także dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku Małym ul. Główna 1 pok. nr 4  tel. 63 2624184
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski

Ogłoszenie - nabór kandydatów do komisji konkursowej

                                                                                       Osiek Mały, dn. 07.01.2013r
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Osiek Mały
    na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami) oraz uchwały Nr 113/2012 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Osiek Mały z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
ogłasza
nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Cel i warunki naboru
 
1.Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2013 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
 
4. Wymagania stawiane kandydatom:
 
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają  następujące kryteria:
1.    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2.    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3.    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.    przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 
 
 
5. Wzór zgłoszenia
                                                             Osiek Mały, dnia …....................................................
 
Nazwa organizacji/podmiotu
……………………………….
Zgłoszenie
 
                Zgłaszamy kandydata (imię i nazwisko)  do listy członków komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji/podmiotu.
 
                                                                                    ………………………………………
Podpis i pieczęć członka Zarządu
organizacji/podmiotu:
 
                                                                                      Osiek Mały, dnia …………………
 
Oświadczenie kandydata
 
Oświadczam, iż spełniam wymagania stawiane kandydatom zawarte w ogłoszeniu oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z opiniowaniem ofert.
                                                                                          ……………………
                                                                                         Podpis kandydata
 
6. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:
Urząd Gminy w Osieku Małym
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku Małym
 
7. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 31.01.2013r
 
 
Wójt Gminy Osiek Mały
/-/ Marek Górczewski