Świadczenie usługi oświetlenia ulic,placów i dróg publicznych na terenie Gminy Przedecz w 2021 roku.

Ogłoszenie nr 550533642-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Przedecz: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2021 roku OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przedecz, Krajowy numer identyfikacyjny 31101932600000, ul. Pl. Wolności  1, 62-635  Przedecz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 273-84-67, e-mail przedecz@konin.lm.pl, faks 0-63 273-84-67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.przedecz.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2021 roku
Numer referencyjny  GGMK.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie gminy Przedecz. Czas trwania przedmiotu zamówienia od. 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakres przedmiotu zamówienia : 1)zakup we własnym imieniu Wykonawcy przedmiotu zamówienia energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2)wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej w szczególności: a)monitorowanie infrastruktury oświetleniowej; b)wymienianie źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych; c)w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymiana opraw oświetleniowych; d)regulowanie oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej; e)naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową ; f) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw; g)naprawa lub wymiana wyeksploatowanej szafki /złącza oświetleniowego; h)zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych; i)wykonywanie pomiarów okresowych-zgodnie z obowiązującymi przepisami; j)zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych; k)postępowanie z odpadami -zgodnie z obowiązującymi przepisami; l)pionowanie latarni ulicznych; m)zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej; n)przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru; o)wykonywanie innych wskazanych prac przez Zamawiającego, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji. W całym okresie trwania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zgłoszeń przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń infrastruktury oświetleniowej zwanych awariami.

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

Dodatkowe kody CPV:

09310000-5,

65310000-9

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1, pkt 1 lit a ustawy Pzp ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ponieważ usługa oświetleniowa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę którym jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z uwagi na fakt, iż Spółka jest właścicielem urządzeń - infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Przedecz.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.,  zarzad@ouid.pl,  ul.Wrocławska 71A,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Z 30.12.2020R.

 

Ogłoszenie nr 510559665-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Przedecz: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550533642-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przedecz, Krajowy numer identyfikacyjny 31101932600000, ul. Pl. Wolności  1, 62-635  Przedecz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-63 273-84-67, e-mail przedecz@konin.lm.pl, faks 0-63 273-84-67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.przedecz.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Przedecz w 2021 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GGMK.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie gminy Przedecz. Czas trwania przedmiotu zamówienia od. 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zakres przedmiotu zamówienia : 1)zakup we własnym imieniu Wykonawcy przedmiotu zamówienia energii elektrycznej i usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2)wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zmierzających do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej w szczególności: a)monitorowanie infrastruktury oświetleniowej; b)wymienianie źródeł światła i innych niesprawnych elementów opraw oświetleniowych; c)w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymiana opraw oświetleniowych; d)regulowanie oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej; e)naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową ; f) naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw; g)naprawa lub wymiana wyeksploatowanej szafki /złącza oświetleniowego; h)zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych; i)wykonywanie pomiarów okresowych-zgodnie z obowiązującymi przepisami; j)zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych; k)postępowanie z odpadami -zgodnie z obowiązującymi przepisami; l)pionowanie latarni ulicznych; m)zarządzanie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej; n)przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru; o)wykonywanie innych wskazanych prac przez Zamawiającego, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji. W całym okresie trwania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zgłoszeń przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń infrastruktury oświetleniowej zwanych awariami

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

 

Dodatkowe kody CPV: 09310000-5, 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 209756.10
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy: zarzad@ouid.pl
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71 A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 258000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ponieważ usługa oświetleniowa może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę którym jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu z uwagi na fakt, iż Spółka jest właścicielem urządzeń - infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Przedecz.