Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 12 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o konsultacjach.

Formularz zgłaszania opinii.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016r.