Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zarządzenie nr 204/2017 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o konsultacjach.

Formularz zgłaszania opinii.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi za rok 2018r.