Program współpracy Gminy Przedecz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Zarządzenie nr 279/2018 Burmistrza Miasta Przedecz z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Ogłoszenie o konsultacjach.

Formularz zgłaszania opinii.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za  2019 rok.