Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 


    Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy w Przygodzicach uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/3017052/skrytka

lub

/3017052/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Przygodzicach:

 1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej www.epuap.gov.pl - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 2. Przesłanie dokumentu na adres mailowy: info@przygodzice.pl
 3. Wzory dokumentów wymaganych do założenia sprawy można pobrać w elektronicznym Biurze Obsługi Mieszkańca  http://bom.przygodzice.pl/
 4. Składanie elektronicznych wniosków nie dotyczy wniosków składanych na:
  - dowód osobisty (wymaga złożenia podpisu osobiście)
  - akt zgonu
  - zgłoszenie ślubu
 5. W załącznikach do założonej sprawy wymagane jest dostarczenie elektronicznej kopii wpłaty za założenie danej sprawy (jeśli taka płatność jest wymagana).
  Płatność na konto Gminy Przygodzice:
  ING Bank Śląski SA Oddział w Przygodzicach: 84 1050 1201 1000 0022 6097 4536

  Można również uiśćić opłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy jednak założenie sprawy przez Urząd będzie rozpatrywane dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności.  
 6. Dokumenty elektroniczne można również składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Przygodzice w Sekretariacie Urzędu pok nr 1 w godzinach pracy (Pn 8.00 - 16.00;  Wt-Pt 7.00 - 15.00) dostarczając je na następujących nośnikach danych:
 • pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows 10,
 • płyta DVD-RW lub CD-RW

Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

 1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

  • .doc, docx (Microsoft Word 2003/2007/2010/2013/2016/2019)
  • .rtf - Rich Text Format
  • .xls, xlsx (Microsoft Word 2003/2007/2010/2013/2016/2019)
  • .txt - dokument tekstowy
  • .jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne
  • .pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 9.0 i nowszymi
  • .rar, zip, 7-zip - pliki skompresowane
 2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),
 3. opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,
 4. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA!!! W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy w Przygodzicach i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.