Strategia Gminy

Uchwała NR XVI/135/2012 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/135/2012
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Przygodzice
mgr Andrzej Baraniak
 
 

 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XVI/135/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020.
 
Podstawą rozwoju każdej gminy jest strategia, która określa misję oraz cele i kierunki działania. Strategia Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 jest długookresowym planem działania określającym strategiczne cele rozwoju i przyjmującym takie kierunki działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Strategia stanowi podstawę do właściwego zarządzania Gminą, do ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Ustalenia zawarte w strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto strategia wskazuje, jakie są najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne i ekologiczne, na których powinna być skoncentrowana uwaga Rady Gminy Przygodzice w przyjętym horyzoncie czasowym.
Podstawą prac nad Strategią Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 stała się diagnoza aktualnego stanu społeczno-gospodarczego Gminy przygotowana z udziałem wielu osób i instytucji oraz pracowników Urzędu Gminy Przygodzice. Prace nad strategią poprzedzone były konsultacjami oraz spotkaniami ze środowiskiem lokalnym, którzy dokonali wstępnej analizy SWOT oraz wyznaczyli kierunki rozwoju Gminy.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Przygodzice do roku 2020 jest w pełni uzasadnione.