Nieruchomości - ogłoszenia o przetargach

Informacja

INFORMACJA
 
O WYNIKU VII PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach
w dniu 28 kwietnia 2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Chynowie

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-

czo-

nych

Licz-

ba osób niedopusz-czo-

nych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 

Cena uzys-

kana w prze-

targu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

Dz. nr 819/1

i  819/2

KZ1W/00092245/8

1

1

65 000,00

65 650,00

65 650,00

Andrzej Kolenda

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym w dniu kwietniu 2021 r.

LISTA OSÓB

 

ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZETNICTWA W PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM

W DNIU 28 KWIETNIA 2021 R.

 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUTNOWEJ ZABUDOWANEJ

POŁOŻONEJ W CHYNOWIE

 

L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

  Andrzej Kolenda

Wykaz nakładów w postaci domku letniskowego 2 segmentowego nr 138 i 139 stanowiących własność Gminy Przygodzice, przeznaczonych do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

WÓJT GMINY PRZYGODZICE
 
działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NAKŁADÓW
 
w postaci domku letniskowego 2 - segmentowego nr 138 i 139
stanowiących własność Gminy Przygodzice, przeznaczonych do użyczenia
na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Przygodzice
 
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 
 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Przygodzice
 
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
 (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 
 

 

Informacja o wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach w dniu 12.01.2021 r.

INFORMACJA
 
O WYNIKU  VI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy w Przygodzicach
w dniu 12.01.2021 r.
 
dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Chynowie

 

Oznaczenie 

wg ewidencji

gruntów

Oznaczenie wg

księgi wieczystej

Liczba osób dopusz-czonych

Liczba osób niedopusz-czonych

Cena wywo-

ławcza netto w zł

Cena uzyskana w przetargu netto w zł

 Cena uzyskana w przetargu

 brutto w zł

 

Imię i nazwisko nabywcy nieruchomości

Dz. nr 819/1

i  819/2

KZ1W/00092245/8

0

0

75 000,00

- - -

--

---

 

Wobec nie wpłacenia wadium w określonym terminie,

Komisja orzekła, że przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym

Sporządzono: 12.01.2021 r.

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do użyczenia

na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach

 

 • położenie nieruchomości

Przygodzice ul. P.T.R.1

 • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Oddawany w użyczenie budynek położony jest na dz. nr 213/31, obręb Przygodzice, o pow. 0.1437 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1W/00076762/0  - która nie jest przedmiotem  użyczenia

 • powierzchnia użytkowa nieruchomości  
          - budynku

216,09 m2

 • opis nieruchomości

Przedmiot użyczenia stanowi budynek parterowy z użytkowym poddaszem, murowany wybudowany z cegły. Wyposażony w instalację: elektryczną, wod-kan, c.o. Łączna pow. użytkowa budynku wynosi 216,09 m2, w tym parter 135,99 m2, poddasze - 80,10 m2.

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren na którym znajduje się budynek, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy usługowej - U3

 • termin zagospodarowania nieruchomości -  okres użyczenia

Od dnia 01.01.2021  r. na czas nieoznaczony

 • wysokość opłat

Biorący w użyczenie zobowiązany jest ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości, jej zagospodarowania i opłat publicznoprawnych

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

WÓJT GMINY PRZYGODZICE

 

   działając w oparciu o art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości

 
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Przygodzice, przeznaczonej do wydzierżawienia

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 662 – pow. 0,3200 ha, KW nr KZ1W/00070724/0

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,96 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca

 

 • położenie nieruchomości

Antonin (Goszczyn)

 • okres dzierżawy

01.01.2021 r. - 31.12.2023 r.

 • oznaczenie nieruchomości
 • powierzchnia nieruchomości

 dz. nr 624 – pow. 0,2500 ha, KW nr KZ1W/00070577/4

 

 • opis nieruchomości

Łąka ŁV

 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Użytki zielone

 • wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

równowartość ceny skupu 0,75 decytony żyta wg GUS,

 • zasady aktualizacji opłat – czynszu

Czynsz będzie aktualizowany na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego, publikowanej w komunikacie Prezesa GUS

 • termin wnoszenia czynszu

W terminie 1 m-ca od dnia podpisania umowy (za 2021r.), w latach kolejnych do 31 marca.

 • dodatkowe warunki dzierżawy

Dzierżawcę obciążają opłaty z tytułu podatku rolnego

 • informacje dodatkowe

Pożytki przysługujące z płatności obszarowych pobiera Dzierżawca