Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - opiekun osoby niesamodzielnej

                                                 Przygodzice, dnia 06.05.2021r.
 
 

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYGODZICACH


   na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Tytuł projektu: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice”
 
ogłasza trzeci nabór na wolne stanowisko pracy- Opiekun osoby niesamodzielnej
 
 
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50
 
 NAZWA STANOWISKA: opiekun osoby niesamodzielnej – 1 etat

 I WYMAGANIA

 1. NIEZBĘDNE:

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej ,niesamodzielnej,

d)wykształcenie minimum zawodowe,

e) posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowych, wolontariackich w pracy z osobami niesamodzielnymi czyli chorymi przewlekle niepełnosprawnymi i starszymi,

f)prawo jazdy kat B

g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

2.DODATKOWE:

a)samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość odpowiedzialność

b)umiejętność dobrej organizacji pracy

c)pozytywne nastawienie do osoby starszej/niesamodzielnej

d)lojalność

e)umiejętność organizacji pracy w domu osoby niesamodzielnej

f)umiejętność skutecznego komunikowania się

g)cierpliwość i opanowanie  szczególnie w sytuacjach stresowych

h)mile widziane ukończone kursy pierwszej pomocy

 

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się),

2) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianę bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji),

3) pielęgnacje zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie i utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną).

III INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

- praca w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej na terenie  Gminy Przygodzice.

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie

  zawodowe,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

   praw publicznych,

 -oświadczenie o niekaralności,

 -oświadczenie o Prawo Jazdy kat. B

 -podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej ,należy składać w terminie do 19 maja 2021r. pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ,ul. Wrocławska 50,63-421 Przygodzice.

VI INNE INFORMACJE:

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Przygodzicach.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przygodzice oraz w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oferta pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

p. o. Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przygodzicach

/-/ Agnieszka Olejniczak

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - opiekun osoby niesamodzielnej

Przygodzice, dnia 11.03.2021r.

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZYGODZICACH

na podstawie złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice”

 

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko pracy- Opiekun osoby niesamodzielnej

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50

 NAZWA STANOWISKA: opiekun osoby niesamodzielnej – 1 etat

 I WYMAGANIA

 1. NIEZBĘDNE:

a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna osoby starszej ,niesamodzielnej,

d)wykształcenie minimum zawodowe,

e) posiadanie doświadczenia w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowych, wolontariackich w pracy z osobami niesamodzielnymi czyli chorymi przewlekle niepełnosprawnymi i starszymi,

f)prawo jazdy kat B

g)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

2.DODATKOWE:

a)samodzielność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość odpowiedzialność

b)umiejętność dobrej organizacji pracy

c)pozytywne nastawienie do osoby starszej/niesamodzielnej

d)lojalność

e)umiejętność organizacji pracy w domu osoby niesamodzielnej

f)umiejętność skutecznego komunikowania się

g)cierpliwość i opanowanie  szczególnie w sytuacjach stresowych

h)mile widziane ukończone kursy pierwszej pomocy

II ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowanie lub dostarczanie posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się),

2) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianę bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji),

3) pielęgnacje zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie i utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną).

III INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

- praca w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej na terenie  Gminy Przygodzice.

IV WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie

  zawodowe,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

   praw publicznych,

 -oświadczenie o niekaralności,

 -oświadczenie o Prawo Jazdy kat. B

 -podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rekrutacji,

 

V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko opiekun osoby niesamodzielnej ,należy składać w terminie do 23 marca 20201r. pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ,ul. Wrocławska 50,63-421 Przygodzice.

 

VI INNE INFORMACJE:

Aplikacje, które wpłyną niekompletne, niezgodne z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze lub po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku skierowania oferty pocztą – decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Przygodzicach.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefoniczną według danych z CV.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach ul. Wrocławska 50 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przygodzice oraz w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oferta pracy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach odpowiada wyłącznie na oferty spełniające wymagania formalne.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

p. o. Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przygodzicach

/-/ Agnieszka Olejniczak

II Ogłoszenie o rekrutacji

II OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

   Gmina Przygodzice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach ogłasza II nabór uczestników do projektu „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Przygodzice” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Przygodzice. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 osób z gminy Przygodzice.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2020 do 31.03.2023 na terenie gminy Przygodzice.

Grupa docelowa

   Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystywaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (współwystępowanie różnych przesłanek) Zadanie dotyczy realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 4 osób z terenu Gminy, które są zagrożone wykluczeniem społecznym(osoby niesamodzielne) spełniające kryteria wsparcia. Usługi opiekuńcze obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m.in. opiekę higieniczną, w tym zalecana przez lekarza lub pielęgniarkę oraz ( w miarę możliwości) zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej/niesamodzielnej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób. Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony będzie od stanu zdrowia osoby niesamodzielnej jego sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. Zakres ustalony będzie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryterium:

   Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej.


    Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 11.03.2021r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice, (dokumenty przyjmują  pracownicy socjalni).

   Informacje o projekcie znajdą się w na stronie  BIP Przygodzice w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,www: Gminy Przygodzice, w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz  na stronie partnera Fundacji Inwalidów i Osób niepełnosprawnych ”Miłosierdzie”. Zamieszczone również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach gminy,  na tablicach ogłoszeń przy kościołach na terenie gminy oraz w przychodni zdrowia w Czarnymlesie i Przygodzicach.

• Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz udzielająca więcej informacji : Agnieszka Olejniczak, tel. 62 5925987 tel. komórkowy 734 496 738

Dołączone pliki:

  1. Ogłoszenie o rekrutacji (plik DOCX, 119KB)
  2. Regulamin (plik DOCX, 73KB)
  3. Załącznik nr 1 wniosek (plik DOCX, 79KB)
  4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy Kandydata do Projektu (plik DOCX, 62KB)
  5. Załącznik nr 4 deklaracja udziału w projekcie (plik DOCX, 60KB)
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika projektu
  7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o niesamodzielności
  8. Załącznik nr 7 Karta kwalifikowalności osoby kandydującej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach - unieważnienie konkursu

Zarządzenie Nr26/Ośw/2020
Wójta Gminy Przygodzice
z dnia 30 marca 2020 r.
 
w sprawie unieważnienia ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach
 

 

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Przygodzicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu

Przygodzice, dnia 9.03.2020 r.
 
Urząd Gminy Przygodzice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
inspektora ds. gospodarki odpadami, kultury fizycznej i sportu