Wzory oświadczeń majątkowych

Wzór oświadczenia majątkowego dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gmin

Wzór oświadczenia majątkowego dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnych Gminy

Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnych Gminy