Ogłoszenia - Obwieszczenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Przygodzice
o podaniu do publicznej wiadomości
projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku
 
 
1. Podstawa:
Na podstawie Zarządzenia nr 28/Gr/2017 z dnia 09.03.2017 r. Wójta Gminy Przygodzice, zaprasza się do składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały Rady Gminy Przygodzice w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przygodzice w 2017 roku.

2. Forma podania projektu uchwały do publicznej wiadomości:
Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.przygodzice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przygodzice.

3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
Ewentualne uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Przygodzice, Plac Powstańców Wlkp. 2, 63-421 Przygodzice (pok. nr 20) lub na adres elektroniczny ugp@przygodzice.pl w terminie od 15 marca 2017 roku do dnia 06 kwietnia 2017 roku.

4. Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Inspektor ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym, pok. 20 tel. 62 591-77-22  wew. 125.