Księgowość

Księgowość

Księgowość

Alicja Marek

Skarbnik Gminy

062/ 5927722 wew.133

Justyna Łęcka

Zastępca Skarbnika Gminy

062/ 5927722 wew.138

Katarzyna Wojciechowska

inspektor ds. księgowości budżetowej

062/ 5927722 wew.132

Sławomira Sitnik

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722 wew.127

Patrycja Nowacka

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722 wew.135

Emilia Pietrzykowska

inspektor ds. księgowości podatkowej

062/ 5927722 wew.128

Łukasz Porczyński

inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych

062/ 5927722 wew.114

Robert Czarnojańczyk

inspektor ds. księgowości budżetowej

062/ 5927722 wew.115

Małgorzata Miazga

pomoc administracyjna

062/ 5927722 wew.117

 

Zadania

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 8. rozliczanie inwentaryzacji,
 9. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 10. przygotowanie sprawozdań finansowych,
 11. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 12. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 13. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 14. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 15. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 16. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 17. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
 18. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.