Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Piotr Kryszczak

Kierownik Referatu

062/ 5927722 wew.124

Izabela Płomińska

inspektor ds. gospodarki odpadami i kultury fizycznej i sportu

062/ 5927722 wew.129

Magdalena Jakubowska-Płóciennik

inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

062/ 5927722 wew.129

Dariusz Piechowiak

inspektor ds. funduszu sołeckiego i środków zewnętrznych

062/ 5927722 wew.126

Grzegorz Kowalski

pomoc administracyjna

062/ 5927722 wew.126

Tomasz Wojtasik

pomoc administracyjna

062/ 5927722 wew.136

 

Zadania

 1. prowadzenie, nadzorowanie oraz rozliczanie w uzgodnieniu z księgowością inwestycji gminnych,
 2. koordynacja i przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przegotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. prowadzeniwe rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren,
 9. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 10. projektowanie przebiegu dróg, usytuowanie placów i mostów,
 11. budowę, modernizację i ochronę dróg oraz organizację ruchu,
 12. zarządzanie drogami i planowanie lokalnego transportu zbiorowago oraz organizacja ruchu,
 13. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 14. gminne budownictwo mieszkaniowe w tym nadzór budowlany nad własnym budownictwem,
 15. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 16. egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 17. przygotowywanie materiałów do ustalenia stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości,
 18. zarządzanie gminnymi obiektami użytrcznosci publicznej,
 19. wodociągowania, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
 20. zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, gaz,
 21. tworzenie i urzymywanie terenów zielonych,
 22. utrzymanie cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 23. prowadzenie spraw z zakesu zamówień publicznych,
 24. prowadzenie adaptacji remontów i napraw oraz konserwacja budynków gminnych,
 25. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt techniczny,
 26. wykonywanie prac z zakresu zadań o charakterze użyreczności publicznej.