Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego

Referat Rozwoju Gospodarczego

Lucyna Koczorowska

Kierownik Referatu

062/ 5927722 wew.123

Mariola Kmiecik

inspektor ds. inwestycji

062/ 5927722 wew.140

Kinga Szymańska

w zastępstwie Dorota Kowalska

inspektor ds. gospodarki komunalnej i planowania

062/ 5927722 wew.124

Piotr Marczewski

inspektor ds. grupy remontowej i utrzymania dróg

062/ 5927722 wew.144

Karolina Walczybok

inspektor ds. zamówień publicznych

062/ 5927722 wew.145

Hieronim Harych

brygadzista, stolarz: w grupie remontowej

534 852 500

Jacek Wnuk

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Krzysztof Chleboś

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Adam Mikołajczak

rzemieślnik wykwalifikowany blacharz-dekarz

534 852 500

Jerzy Piwoń

elektryk

534 852 500

Maciej Stawik

malarz

534 852 500

Jerzy Blaźniak

stolarz

534 852 500

Paweł Szewczyk

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Kazimierz Szymczak

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Damian Chlebowski

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Michał Fidelak

brygadzista, stolarz

534 852 500

Łukasz Wnuk

rzemieślnik wykwalifikowany

534 852 500

Zbigniew Odolczyk

malarz

534 852 500

 

 

 

 

Zadania

 1. prowadzenie, nadzorowanie oraz rozliczanie w uzgodnieniu z księgowością inwestycji gminnych,
 2. koordynacja i przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przegotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 8. prowadzeniwe rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania teren,
 9. przygotowanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 10. projektowanie przebiegu dróg, usytuowanie placów i mostów,
 11. budowę, modernizację i ochronę dróg oraz organizację ruchu,
 12. zarządzanie drogami i planowanie lokalnego transportu zbiorowago oraz organizacja ruchu,
 13. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 14. gminne budownictwo mieszkaniowe w tym nadzór budowlany nad własnym budownictwem,
 15. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
 16. egzekucja w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
 17. przygotowywanie materiałów do ustalenia stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości,
 18. zarządzanie gminnymi obiektami użytrcznosci publicznej,
 19. wodociągowania, zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków,
 20. zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną, gaz,
 21. tworzenie i urzymywanie terenów zielonych,
 22. utrzymanie cmentarzy w tym cmentarzy wojennych,
 23. prowadzenie spraw z zakesu zamówień publicznych,
 24. prowadzenie adaptacji remontów i napraw oraz konserwacja budynków gminnych,
 25. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt techniczny,
 26. wykonywanie prac z zakresu zadań o charakterze użyreczności publicznej.