2002

Zarządzenie Organizacyjne Nr 1/OR/02/IV w sprawie: powołania Z-cy Burmistrza Miasta Puszczykowa.

ZARZĄDZENIE NR 1/OR/02/IV
BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 12.11.2002 r.
 
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Puszczykowa
 
 
         Na podstawie art. 26a ust. 1 i art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym      ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 22.03.1990 r o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z  2001 r Nr 142, poz. 1593ze zm.)
 
 
z dniem 11.11.2002 r. powołuję
PANA WOJCIECHA EWICZA
na stanowisko Zastępcy Burmistrza
Miasta Puszczykowo.
 
 
Wynagrodzenie określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
 
 
Lista wiadomości