Spółki z udziałem Miasta Puszczykowa

Uchwała Rady Miasta Nr 147/05/IV z dnia 08.02.2005r w sprawie:uczestnictwa w Spółce Akcyjnej Aquanet powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

                                                                                                                     
 
Uchwała nr 147/05/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 08 lutego 2005 r.
 
 
w sprawie: uczestnictwa w Spółce Akcyjnej Aquanet powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. F) ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst. Jednolity Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
  1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża zgodę na złożenie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oświadczenia o uczestnictwie przez Miasto Puszczykowo w Aquanet Spółka Akcyjna, powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  2. Rada Miasta Puszczykowa upoważnia Burmistrza Miasta do podpisania statutu spółki Aquanet  Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Lista wiadomości