Plany miejscowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaterenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.

          Na podstawie art.  17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 293 ze zm.)  oraz uchwały Nr 62/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia15 września 2015r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.08.2020r. do 17.09.2020r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7.09.2020r. o godz. 15:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4  (pokój nr 13).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2020r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze zm.) informuję, że  z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do dnia7.10.2020r.

         

                                                                                                                                                               BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

 

Załączniki:

1. UCHWAŁA Jaskółcza ETAP II wyłożenie czyste

2. Prognoza Jaskółcza etap2_wyłożenie

3. Jaskółcza etap II wyłożenie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby tego Ogłoszenia jest Burmistrz Miasta Puszczykowa z siedzibą w Puszczykowie przy ul. przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, email: um@puszczykowo.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – e) ogólnego rozporządzenia.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dane będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Lista wiadomości