Plany miejscowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta,

OBWIESZCZENIE

  1. BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.

 

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r, poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 239/21/VIII z dnia 23 lutego 2021r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 17.

Zgodnie z w.wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 16.07.2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby tego Ogłoszenia jest Burmistrz Miasta Puszczykowa z siedzibą w Puszczykowie przy ul. przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, email: um@puszczykowo.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – e) ogólnego rozporządzenia.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dane będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


http://bip3.wokiss.pl/puszczykowo/bip/rada-miasta/baza-prawa-lokalnego/2021.html?pid=13176

Lista wiadomości