OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta,

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dlaterenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.

 

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Puszczykowa Uchwały Nr 159/20/VIII z dnia 28 kwietnia 2020r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.

Zgodnie z ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski mogą być składane w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, pokój nr 17.

Zgodnie z w.wym. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku - uwagi i wnioski do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Miejski w Puszczykowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - do Urzędu  Miejskiego w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo w terminie do dnia 30.09.2020r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Puszczykowa.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

 

 Załącznik:

1. Uchwała Nr 159/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 159/20/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza
i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13, których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta oraz właścicieli kilku działek przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla ww. terenu opracowania.
Dla większości obszaru proponowanego do objęcia planem na dzień dzisiejszy nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa zatwierdzonym Uchwałą Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa
z 30 stycznia 2018 r. – obszar ten oznaczony jest w poszczególnych fragmentach jako:
•      tereny cmentarzy – symbol ZC oraz na fragmencie teren lasów i dolesień, położone
w WPN – symbol ZL*,
•      w części zurbanizowanej - większość terenu oznaczona jest symbolem M1 oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
•      fragmenty terenu leżące przy ulicach Libelta/Kasprowicza oraz Przyszkolnej oznaczone są jako Ua – tereny zabudowy usługowej – usługi publiczne,
•      fragment przy ulicy Piaskowej/ Parkowej oznaczony jest jako U1 – tereny zabudowy usługowej – usług nieuciążliwych,
•      w części położonej przy ulicy Poznańskiej – zapisy studium przewidują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej – symbol MU.
 
Zadaniem planu będzie zdefiniowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów oraz wyznaczenie zasad obsługi komunikacyjnej.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami studium.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby tego Ogłoszenia jest Burmistrz Miasta Puszczykowa z siedzibą w Puszczykowie przy ul. przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, email: um@puszczykowo.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – e) ogólnego rozporządzenia.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dane będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.