OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 częśćB.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 293 ze zmianami), uchwały 146/16/VIIRady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016r. zmienionej uchwałą Nr 218/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 maja 2017r, uchwałą Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018r. i uchwałą Nr 336/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018r. oraz Uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 205/20/VIII z dnia 27 października 2020r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 częśćB wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.01.2021r. do 24.02.2021r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, pokój nr 17, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z projektem w.wym. planu miejscowego będzie można się również zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Puszczykowa, znajdującym się na stronie internetowej miasta Puszczykowa www.puszczykowo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2021r. o godz. 15:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM. W dyskusji online można będzie wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu – do godz. 14:00 dnia 15.02.2021r. na adres e-mail: um@puszczykowo.pl. Dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym (potwierdzenia rejestracji z linkiem do spotkania będą wysyłane w godzinach pracy Urzędu; zgłoszenia po godz. 15.30 będą potwierdzane w kolejnym dniu roboczym).

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Miasta Puszczykowa lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@puszczykowo.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2021r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 283 ze zm.) informuję, że z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo - w nieprzekraczalnym terminie do 16.03.2021r.

Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Puszczykowa.

 

BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA

 

 

  1.  Prognoza oddziaływania na środowisko
  2. Projekt uchwały Rady Miasta Puszczykowa
  3. Uzasadnienie
  4. Rysunek

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Puszczykowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osób trzecich przekazanych na potrzeby tego Ogłoszenia jest Burmistrz Miasta Puszczykowa z siedzibą w Puszczykowie przy ul. przy ul. Podleśnej 4, 62-040 Puszczykowo, email: um@puszczykowo.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie: iodo@puszczykowo.pl.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) – e) ogólnego rozporządzenia.

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - dane będą przechowywane wieczyście jako materiał archiwalny zgodny z kategorią archiwalną A. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.