Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Burmistrz Miasta Puszczykowa w dniu 22 września 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

Konsultacje, które trwały od 22 września do 3 października 2016 r. zostały przeprowadzone
w oparciu o uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 318/10/V z dnia 6 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Puszczykowa.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii, na druku formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2016 r. oraz w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w dniu 3 października 2016 r. w Urzędzie Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

Opinie, uwagi oraz wnioski można było składać w terminie do 3 października:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: gci@puszczykowo.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo,

3) osobiście - poprzez złożenia pisma w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie budynek A pok. nr 3A, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miasta.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko.

Informację niniejszą publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Puszczykowie.