Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Burmistrz Miasta Puszczykowa w dniu 6 listopada 2017 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 
Konsultacje, które trwały od 6 listopada do 20 listopada 2017 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 318/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 
W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Puszczykowa.
Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii, na druku formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 6 listopada 2017 r. oraz w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 6 listopada 2017 r. w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 
Opinie, uwagi oraz wnioski można było składać w terminie do 20 listopada br.:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail: gci@puszczykowo.pl
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo,
3) osobiście - poprzez złożenia pisma w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie budynek A pok. nr 3A, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo.
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta. 

 
W powyższej sprawie wpłynęło jedno pismo dotyczące wprowadzenia dwóch dodatkowych priorytetów:
1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  
Informację niniejszą publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.