INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI w sprawie: projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa dotyczącego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

w sprawie: projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa dotyczącego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Burmistrz Miasta Puszczykowa w dniu 29 lipca 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa dotyczącego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje, które trwały od 29 lipca do 12 sierpnia 2016 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Rady Miasta Puszczykowa Nr 318/10/V z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Miasta Puszczykowa.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii, na druku formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) projektu uchwały Rady Miasta Puszczykowa w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Opinie, uwagi oraz wnioski można było składać w terminie do 12 sierpnia 2016 r.:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: skarbnik@puszczykowo.pl oraz terka@puszczykowo.pl;

  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo;

  3. osobiście - poprzez złożenie pisma w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie budynek A pok. nr 3A, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo.


Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Miasta.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko.

Informację niniejszą publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

 

 

Załącznik:

informacja o wynikach konsultacji - PDF