Konsultacje społeczne na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo

Zarządzenie Nr 16/18/VII

Burmistrza Miasta Puszczykowa

z dnia 9 lutego 2018 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz uchwały nr 285/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa” zarządza się, co następuje:

§ 1

1.        Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo.

2.        Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1  ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Miasta Puszczykowa w sprawie projektu diagnozy, która będzie podstawą do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa.

 

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone wśród osób stale zamieszkujących na terenie miasta Puszczykowa, posiadających czynne prawo wyborcze.

 

§ 3

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany projekt diagnozy, opublikowany na stronie internetowej Miasta Puszczykowa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dostępny w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

 

§ 4

1.        Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, uwag i propozycji.

2.        Pisemne opinie, uwagi i propozycje będą zbierane w terminie do 23 lutego 2018 r. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@puszczykowo.pl, listownie oraz dostarczane osobiście do kancelarii Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo.

3.        Opinie, uwagi i propozycje należy składać za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

4.        W celu przeprowadzenia konsultacji powołuję Komisję w składzie:

·         Maciej Dettlaff – przewodniczący,

·         Alina Stempniak,

·         Kamila Bartkiewicz

5.    Zadaniem Komisji jest organizacja konsultacji i opracowanie dokumentacji oraz sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 5

1.                  Sprawozdanie z konsultacji społecznych zostanie sporządzone do dnia 28 lutego 2018 r.

2.                  Wyniki konsultacji Burmistrz niezwłocznie przekazuje Radzie Miasta oraz podaje do wiadomości publicznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2