Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami

 

Puszczykowo, dnia 26.03.2021r.

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa reprezentujący Urząd Miejski w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282), ogłasza otwarty nabór na stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Zakres podstawowych czynności:

 • regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne, wywłaszczanie nieruchomości, komunalizacja gruntów Skarbu Państwa

 • badanie zbioru dokumentów ksiąg wieczystych w sądzie

 • badanie historii ewidencji gruntów w PODGiK

 • kontrola wypełniania warunków decyzji i umów przez użytkowników wieczystych, dzierżawców i zarządców gruntów miejskich

 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem granic nieruchomości 

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 • rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze

 • wymiar czasu pracy: 1 etat

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu i na terenie miasta Puszczykowa

 • wyjazdy służbowe

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami, administracji, rolnictwa lub pokrewne

 • znajomość przepisów o samorządzie gminnym, gospodarce nieruchomościami, prawa geodezyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego

 • dyspozycyjność, prawo jazdy

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia)

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, uprawnienia, ukończone kursy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik do ogłoszenia)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia)

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą w terminie do 15.04.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego i dotyczy to również dokumentów przesłanych drogą pocztową).  

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikują się do grona nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wymienionych w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty pozostałych osób po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Załączniki:

Zał.1 do ogłoszenia_kwestionariusz
Zał.2 do ogłoszenia_oświadczenie o niekaralności
Zał.3 do ogłoszenia_oświadczenie RODO