Stanowisko ds. infrastruktury drogowej

 

 Puszczykowo, dnia 26.03.2021r.

 

Burmistrz Miasta Puszczykowa reprezentujący Urząd Miejski w Puszczykowie ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo, działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282), ogłasza otwarty nabór na stanowisko ds. infrastruktury drogowej w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie.

Zakres podstawowych czynności:

 • prowadzenie postępowań dotyczących zajęcia pasa drogowego, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, zjazdu, reklamy, w tym opracowanie decyzji administracyjnych

 • wykonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu prac związanych z zajęciem pasa drogowego

 • prowadzenie ewidencji reklam, ewidencji dróg

 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i remontami oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych

 • rozliczanie faktur za usługi w zakresie prowadzonych spraw

 • obsługa szkód komunikacyjnych we współpracy z ubezpieczycielem

 • prowadzenie nadzoru nad pracami społecznie użytecznymi przez osoby wskazane przez sąd

 • rozliczanie prowadzonych dotacji

 • prowadzenie terminowej korespondencji dotyczącej spraw ustalonych zakresem obowiązków

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4

 • rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze

 • wymiar czasu pracy: 1 etat

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu i na terenie miasta Puszczykowa

 • wyjazdy służbowe

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe z zakresu administracji

 • znajomość przepisów o samorządzie gminnym, drogach publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego

 • co najmniej 3-letni staż pracy

 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

 • własny samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych

 • dyspozycyjność, prawo jazdy

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia)

 • list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

 • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje, uprawnienia, ukończone kursy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik do ogłoszenia)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia)

Składanie ofert:

Oferty prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, ul. Podleśna 4 w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą w terminie do 15.04.2021r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego i dotyczy to również dokumentów przesłanych drogą pocztową).  

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi 6%.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacyjnym zakwalifikują się do grona nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wymienionych w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty pozostałych osób po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Załączniki:

Zał.1 do ogłoszenia_kwestionariusz
Zał.2 do ogłoszenia_oświadczenie o niekaralności
Zał.3 do ogłoszenia_oświadczenie RODO