Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 52/03/IV z dnia 15.07.2003r w sprawie:powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Uchwała Nr 52/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15.07.2003 r
 
w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
 
 
 
            Na podstawie art. 163 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1
 
  1. Powołuje się zespół do przedstawienia opinii Radzie Miasta Puszczykowa o zgłoszonych kandydatach na ławników.
  2. Zadania Zespołu pełnić będzie Komisja Statutowo-Prawna rady Miasta.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Prawnej.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
            Przepisy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nakładają na Radę Miasta obowiązek powołania Zespołu, który na Sesji poświęconej wyborom ławników, przed przystąpieniem do wyborów, ma przedstawić Radzie Miasta opinię  o zgłoszonych kandydatach.
 
 
 
Lista wiadomości