Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 56/03/IV z dnia 15.07.2003r w sprawie:wskazania kandydatów do wojewódzkiej i powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

UCHWAŁA  NR  56/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 15.07.2003 r.
 
w sprawie: wskazania  kandydatów do wojewódzkiej i powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
 
Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 44 c ust. 1 , 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) 
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada Miasta Puszczykowa wskazuje następujących kandydatów  do:
1.    wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych:
- Zygmunta Wojtkowiaka zam. 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 51 - radnego Rady Miasta Puszczykowa
2.    powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych:
Marię Chojnacką - zam. 62-041 Puszczykowo ul. Niezłomnych 44 - radną Rady Miasta Puszczykowa
 
§ 2
Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Puszczykowa do zgłoszenia, w terminie do dnia 31 lipca 2003r.,    wskazanych przez Radę Miasta Puszczykowa kandydatów na członków wojewódzkiej i powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych  organom uprawnionym do powoływania członków tych rad.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 10 lipca 2003r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęło ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu  pismo informujące o możliwości zgłaszania starostom i marszałkom  województw kandydatów na członków powiatowej i wojewódzkiej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych. Zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe rady do spraw osób niepełnosprawnych składają się z członków  powoływanych odpowiednio przez starostę i marszałka województwa spośród m.in.  przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Ponieważ przepisy ustawy nie wskazują który z organów gminy powinien wskazać kandydatów do powyższych rad - stąd z uwagi na domniemanie kompetencji rady gminy, określone w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - kandydatów tych należało wskazać przedmiotową uchwałą rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Lista wiadomości