Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 61/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie: zmiany uchwały NR 302/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.10.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów komunalnych położony

 
U c h w a ł a  nr  61/IV/03
Rady  Miasta Puszczykowa
Z dnia  9.09.2003r.
w sprawie: zmiany uchwały NR 302/02/III  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.10.2002r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów komunalnych położonych w Puszczykowie.
 
            Na podstawie art 18 ust.2,pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U .z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm./ oraz art.13 ust.1 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2000r. Nr 46  poz.543z póżn. zmianami/ i §9 ust.3 pkt.17 lit.a) Statutu Miasta Puszczykowa, w związku z zaistniałym  w uchwale Nr 302/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10.10.2002 r.  oczywistym błędem pisarskim polegającym na tym , że  w § 1  w miejsce określenia:
..."część działki nr 1854/3 "...
powinno być :
..." działkę  nr 1854/3"...
 - Rada  Miasta Puszczykowa  postanawia:
 
§ 1.
 
Zmienić treść § 1 uchwały NR 302/02/III Rady Miasta Puszczykowa  z dnia 10.10.2002r.  w ten sposób , że otrzymuje on następujące brzmienie :
 
Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu gruntów komunalnych stanowiących:
-  działkę nr  1854/1 i 1806/4 obręb Puszczykowo    o  łącznej pow.  2402 m2
- działkę nr   1854/3  obręb Puszczykowo   o   pow. 2339 m2
 
§ 2
W pozostałym zakresie uchwała nie podlega zmianie.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
Uzasadnienie
 
W uchwale Nr 302/02/III z 10.10.2002 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż  działek położonych przy ul. Mazurskiej.  W treści uchwały znalazła się informacja , że zgoda dotyczy  m.in. części działki nr 1854/3  . Użycie określenia:..."części działki  nr 1854/3"...  wynika z oczywistej omyłki  pisarskiej.  Jest rzeczą oczywistą, że bez  geodezyjnego podziału  działki sprzedaż części działki nie jest możliwa.  Ponieważ dalszy  podział przedmiotowej  działki nie jest przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego   , należy rozumieć , że intencją Rady było wyrażenie zgody na sprzedaż całej działki nr 1854/3 .
Zmiana uchwały polega  wyłącznie na konieczności sprostowania błędu pisarskiego.
 
 
 
Lista wiadomości