Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 63/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie:zmiany Uchwały Nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25.03.2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej, zmienionej uchwałą nr 44/03/IV

Uchwała Nr 63/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 09.09.2003 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia  25.03.2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej, zmienionej uchwałą nr 44/03/IV Rady Miasta Puszzykowa z dnia 13.05.2003 r.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) oraz § 9 ust. 3 pkt. 13 Statutu Miasta Puszczykowa
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada  Miasta Puszczykowa zmienia § 3 ust. 3 lit. b pkt. 6 uchwały nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2002 r. zmieniony § 1 Uchwały Nr 44/03/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 maja 2003 r. w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie"
"gazu sieciowego dla celów bytowych i grzewczych  50%
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uzasadnienie
 
Uchwałą Nr 44/03/IV z dnia 13 maja 2003 r Rada Miasta Puszczykowa zmieniła swą Uchwałę nr 254/02/III z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zasad polityki czynszowej. Uzasadnieniem wprowadzenia tej zmiany była utrata mocy obowiązującej artykułu 9 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów ... w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.10.2002 r. stwierdzającym niezgodność art. 9 ust. 3 w/w ustawy z przepisami Konstytucji RP. W projekcie uchwały Nr 44/03/IV Rada Miasta Puszczykowa, w części § 1 zmieniającego § 3 ust. 3 lit. b pkt. 6) uchwały nr 254/02/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25.03.2002 r. omyłkowo wpisano  10 % zamiast 50 %. Rada Miasta Puszczykowa na sesji w dniu 13 maja 2003 r. uchwaliła uchwałę nr 44/03/IV w wersji określonej projektem zatwierdzającym wskazaną omyłkę pisarską. W powyższym stanie rzeczy - zachodzi konieczność zmiany uchwały  w celu wyeliminowania powstałej pomyłki.
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości