Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 65/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie:wyboru Pana Janusza Szafarkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszzykowa

Uchwała Nr 65/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 09.09.2003 r.
 
 
 
 
w sprawie: wyboru Pana  Janusza Szafarkiewicza  na  Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Puszzykowa
 
 
 
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Rada Miasta Puszczykowa wybiera Pana Janusza Szafarkiewicza  na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 10.09.2003 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z odwołaniem przez Radę Miasta Puszczykowa Pani Iwony Jankowskiej  z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa - należało dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego. Rada Miasta Puszczykowa w obecności ponad połowy ustawowego składu Rady wybrała bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym Pana Janusza Szafarkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
 
Lista wiadomości