Jesteś tutaj:   

2004

Uchwała Rady Miasta Nr 96/04/2004r w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Puszczykowo wkładu niepieniężnego do spółki AQUANET Sp. z.o.o.

Uchwała Nr  96/04/IV
 
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia  2004-03-16
 
w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Puszczykowo wkładu niepieniężnego do spółki AQUANET Sp. z.o.o.
 
 
 
            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. g, ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm), Rada  Miasta Puszczykowa  uchwala co następuje:
 
 
 
 
§ 1
 
Rada Miasta  wyraża zgodę na wniesienie przez miasto Puszczykowo do spółki AQUANET Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego o łącznej wartości nie przekraczającej  25 mln  zł..
Wykaz przekazanego majątku stanowią załączniki do uchwały od nr 1-5.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3
 
Traci moc uchwała nr 26/02/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17.12.2002 r w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez  Miasto Puszczykowo aportu rzeczowego do Spółki PWiK Sp. z o.o.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Miasto Puszczykowo posiada już udziały w spółce AQUANET Sp. z o.o.. Wnoszony wkład niepieniężny  wynika z nakładów miasta na budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków i  powiększy udziały miasta w spółce.
Lista wiadomości