Jesteś tutaj:   

2004

Uchwała Rady Miasta Nr 97/04/IV z dnia 16.03.2004r w sprawie: zmiany uchwały nr 87/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 1999r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie

U C H W A Ł A   N R 97/04/IV
 
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 marca 2004 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały nr 87/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 1999r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie  z budżetu Miasta Puszczykowa dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów  publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 26 listopada 1997r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające  ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 ze zm.)
-    Rada Miasta Puszczykowa uchwala , co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa zmienia § 1 uchwały Nr 87/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia  6 grudnia 1999r. w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:
" § 1. Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa na realizację zadań publicznych Miasta nie wymienionych  w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 87/99/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 1999r. pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w lokalnym piśmie Echo Puszczykowa.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 23 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nakłada na organy stanowiące  jednostek samorządu terytorialnego  obowiązek dostosowania, do dnia 31 marca 2004r.,   uchwał wydanych na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  do wymagań związanych  z wykonywaniem zadań  w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wykonaniu powyższego obowiązku Rada Miasta Puszczykowa podjęła niniejsza uchwałę.
Lista wiadomości