Jesteś tutaj:   

2004

Uchwała Rady Miasta Nr 108/04/IV z dnia 06.07.2004r w sprawie:wyrażenia opinii oraz uzgodnienia projektu planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego

UCHWAŁA  NR  108/04/IV
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia   06.07.2004 r.
 
w sprawie:  wyrażenia opinii  oraz  uzgodnienia  projektu planu  ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego
                   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz.880) o ochronie przyrody
Rada Miasta Puszczykowa uchwala , co następuje :
 
                                                                       § 1
 
 
Rada Miasta Puszczykowa :
1)    Opiniuje pozytywnie projekt planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego , przedłożony przez  Dyrektora tego Parku i stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały
2)    Uzgadnia  wymieniony w p. 1)  projekt planu ochrony WPN  w  ten sposób , że wyraża zgodę na zawarte w nim ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  , w odniesieniu do nieruchomości  nie będących  własnością Skarbu Państwa
 
                                                                       § 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Puszczykowa .
 
                                                                       § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Przepis art.19 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody obliguje dyrektorów parków do sporządzania projektów planów ochrony tych parków , przy czym projekty te wymagają zaopiniowania  przez właściwe  miejscowo rady gmin.
Pismem  z dnia 13 maja 2004 r.  Dyrektor  Wielkopolskiego Parku Narodowego zwrócił się z prośbą  o zaopiniowanie  sporządzonego przez siebie projektu  ochrony tego  Parku i po zapoznaniu się  z tym projektem  - Rada Miasta Puszczykowa postanowiła go  zaopiniować pozytywnie i uzgodnić w wymaganym zakresie.
Lista wiadomości