Jesteś tutaj:   

2003

Uchwała Nr 57/03/IV z dnia 09.09.2003r w sprawie:zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr 57/03/IV
Rady Miasta Puszczykowa
 z dnia 09.09.2003r
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 27/02/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30.12.2002r w
                   sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003r.
 
 
                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r, ze zmianami) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 148) Statutu  Miasta Puszczykowa,, Rada Miasta uchwala co następuje:
 
§ 1
 
  1. W uchwale budżetowej Nr 27/02/IV z dnia 30.12.2002r ze zmianami w budżecie miasta na 2003r § 1 otrzymuje brzmienie jak niżej:
Ustala się kwotę dochodów budżetu miasta po zmianach w wysokości  14.456.172zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
-    dot.. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 384.099zł.
-    dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78.202zł
-    dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 133.300zł.
-    subwencja ogólna w kwocie 3.800.588zł
w tym:
ˇ    część podstawowa w kwocie             5.544zł
ˇ    część oświatowa w kwocie         3.054.617zł
ˇ    część rekompensująca w kwocie   740.427zł
-    udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.378.168zł,
-    pozostałe dochody własne w kwocie 5.681.815zł
 
  1. Zmienia się § 2 uchwały Rady Miasta Nr 27/02/IV z dnia 30.12.2002r ze zmianami w budżecie miasta na 2003r w ten sposób, iż zwiększa się wydatki o kwotę 9.491zł do kwoty 14.926.172zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
w tym:
-    wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 384.099zł
-    wydatki na realizację własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu państwa w kwocie 78.202zł
-    wydatki na zadania bieżące, realizowane przez miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe) w kwocie 133.300zł.
 
W  wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodrębnia się :
a)    wydatki bieżące w kwocie               12.745.140zł
w tym na:
-    wynagrodzenia w kwocie                         3.650.649zł
-    pochodne od wynagrodzeń w kwocie         811.586zł
-    dotacje z budżetu w kwocie                        690.000zł
-    na obsługę długu w kwocie                            469.200zł
b)    wydatki majątkowe w kwocie           2.181.032zł  zgodnie z załącznikiem Nr 4
 
§ 2
 
Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr 27/02/IV z dnia 30.12.2002r, wykaz inwestycji realizowanych przez Miasto w roku 2003 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
                                                                  § 3
 
Zmienia się § 8 uchwały Rady Miasta Nr 27/02/IV z dnia 30.12.2002r. ze zmianami w budżecie miasta na 2003r. w ten sposób, iż zwiększa się kwotę dotacji dla instytucji kultury o kwotę 8.000,- zł, do kwoty 246.000,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
 
W pozostałym zakresie uchwała budżetowa Nr 27/02/IV z dnia 30.12.2002r nie ulega zmianie.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 6
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości