Jesteś tutaj:   

2010

Uchwała Nr 269/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2010 rokuw sprawie: budżetu na rok 2010.

Uchwała Nr 269/10/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 stycznia 2010 roku
 
w sprawie: budżetu na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 30.692.180 zł, z tego:
 • dochody bieżące w kwocie 25.974.130 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 4.718.050 zł
zgodnie z załącznikiem Numer 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości -
zgodnie z załącznikiem Numer 3
1.379.788
2
dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –
zgodnie z załącznikiem Numer 3
151.289
3
dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości –
zgodnie z załącznikiem Numer 3
470.000
4
5
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie -
zgodnie z załącznikiem Numer 8
Subwencja oświatowa
2.142.050
3.868.452
6
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie
13.010.567
7
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie
162.000 zł
8
Pozostałe dochody własne w kwocie
4.789.984 zł
§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 35.257.080 zł (zgodnie z załącznikiem Numer 2), z tego
a) wydatki bieżące w wysokości 24.043.568 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 11.213.512 zł,
zgodnie z załącznikiem Numer 4 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
wydatki za realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości –
zgodnie z załącznikiem Numer 3
1.379.788 zł
wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – zgodnie z załącznikiem Numer 3
151.289 zł
4)
wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości –
zgodnie z załącznikiem Numer 3
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie
zgodnie z załącznikiem Numer 8.
470.000 zł
3.845.450 zł
3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Numer 5.
§3. Deficyt budżetu w kwocie 4.564.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu bankowego, pożyczek lub emisji papierów wartościowych.
§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.000.000 zł.
§5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.435.100 zł.
§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:
 1. dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta 1.560.000 zł
 2. dotacje dla instytucji kultury 990.000 zł.
 3. dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 320.000 zł zgodnie z załącznikiem Numer 6.
§7. Określa się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
 1. przychody w wysokości 25.000 zł
 2. wydatki w wysokości 30.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Numer 7.
§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł, w tym na:
 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 4.564.900 zł
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.435.100 zł.
§9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonew załączniku Numer 5;
 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych z załączniku Numer 8.
 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 7.000.000 zł.
 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz wydatków majątkowych,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§11. Ustala się wysokość sumy 300 000 zł rocznie, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 148.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 148.000 zł.
§13. Tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 180.000 zł
 2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
§14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Załączniki:
 1. Załącznik Nr 1 Dochody
 2. Załącznik Nr 2 Wydatki
 3. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych miastu oraz jednostkom samorządu terytorialnego
 4. Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe
 5. Załącznik Nr 5 Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
 6. Załącznik Nr 6a oraz 6b Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta
 7. Załącznik Nr 7 Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 8. Załącznik Nr 8 Zestawienie zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 9. Objaśnienia.
3
Lista wiadomości