Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta

 W związku z trwającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, posiedzenia komisji odbywają się zdalnie.

 
Osoby, które chciałyby wziąć udział w zdalnych posiedzeniach komisji, proszone są o kontakt mailowy z biurem Rady Miasta: biurorady@puszczykowo.pl
 

Terminy obowiązujące

 

Posiedzenia, które odbyły się

 

  Termin

Komisja

Tematyka i miejsce posiedzenia

 
 
21 czerwca
godz. 18:30
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2020 rok (druk nr 287),
  - udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (druk nr 288),
  - zmiany porozumienia międzygminnego nr ZTM.TK.0717.46.2020 z dnia 4 września 2020 r. zawartego pomiędzy Miastem Puszczykowo a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (druk nr 289),
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 291).
 3. Sprawy bieżące (m.in. koszty dotyczące remontu ul. Hotelowej; wstępne założenia związane z budową schodów nad Wartą).
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
21 czerwca
godz. 17:00
 
 
Komisja Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik 
 1. Raport o stanie miasta - dyskusja, opinia komisji.
 2. Miejskie tereny zielone w Puszczykowie (porozmawiamy o utrzymaniu miejskich terenów zielonych w Puszczykowie oraz możliwości tworzenia kolejnych na terenach miejskich, część druga).
 3. Plan pracy komisji na II półrocze 2021 roku.
 4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
17 czerwca
godz. 17:00
(online) 
 
Komisji Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska 
 1. Raport o stanie miasta – omówienie.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 4. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom.

 
 
15 czerwca
godz. 17:00

(online)

 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański 
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. zmiany uchwały ws. określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 w zakresie działań komisji.
 3. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie odbędzie się zdalnie za pomocą platformy Zoom.

 
 
2 czerwca
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” – przygotowanie protokołu pokontrolnego.
 2. Sprawy bieżące.
 
Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej urzędu.
Z powodu panujących obostrzeń, spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
 
26 maja
godz. 8:30
 
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
O godz. 8:30 komisja spotyka się na narożniku
ul. Mazurskiej i Bałtyckiej.
 
 1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa ul. Mazurskiej” - wizja lokalna.
 
Przejazd do urzędu, kontynuacja obrad w sali sesyjnej.
 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
Z powodu panujących obostrzeń,
spotkanie komisji odbędzie się bez udziału publiczności.
 
 
 
 
 
 
 
24 maja
godz. 17:00
 
 
 
 
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (druk nr 278),
- zmiany Uchwały Nr 247/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Miasto Puszczykowo (druk nr 279),
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 280),
- nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 281),
- zmian w uchwale budżetowej (druk nr 284).
 1. Rozpatrzenie pisma ws. ul. Hotelowej.
 2. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie cmentarza, ulicy Piaskowej, Chrobrego, Kasprowicza i Libelta, Wysokiej i Przyszkolnej, obręb Puszczykowo, arkusz 9, 10, 13.
 3. Zamiany gruntów z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
 4. Sprawy bieżące.
 
20 maja
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Bezpieczeństwo na drogach w Puszczykowie.
 2. Bezpieczeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych na terenie Puszczykowa i Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
 
18 maja
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 2. Funkcjonowanie szkół w związku z luzowaniem obostrzeń – informacje.
 3. Uruchamianie kultury „na nowo” (Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury).
 4. Informacje na temat przygotowań do sezonu letniego:
  - oferta wydarzeń sportowych,
  - zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjnych i sportowych funkcjonujących na terenie miasta, z inwestycjami dotyczącymi ww. obiektów; kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim.
 5. Referat promocji, kultury i turystyki – informacje o działalności.
 
 17 maja
godz. 17:30
 
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Miejskie tereny zielone w Puszczykowie (porozmawiamy o utrzymaniu miejskich terenów zielonych w Puszczykowie oraz możliwości tworzenia kolejnych na terenach miejskich).
 3. Wycinka drzew, aktualne przepisy, możliwość działania UM (porozmawiamy o tym, jakie przepisy regulują wycinkę drzew na prywatnych i miejskich działkach i w jaki sposób UM może reagować na zgłoszenia chęci wycinki drzew przez mieszkańców).
 
12 maja
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner

 1. Kontrola inwestycji pn.: „Budowa ul. Mazurskiej”.
 2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Pytania do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
 3. Sprawy bieżące.
 
26 kwietnia
godz. 17:00
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Jaskółczej.
 4. Rozpatrzenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Budowa ul. Tenisowej, etap II".
 5. Przedstawienie projektu nowelizacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 6. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
22 kwietnia
godz. 17:00
 
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 
 1. Działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Puszczykowie - dyrektor Maja Bobrowska.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 - kierownik MOPS Karol Majewski.
 4. Sprawozdanie z działalności Centrum zarządzania kryzysowego - Remigiusz Motycki.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy bieżące.
 
 
 
20 kwietnia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Omówienie pisma starostwa ws. przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej.
 3. Informacje o możliwości wykorzystania schronu wojewody i tzw. góry Mojżesza w celach turystycznych.
 4. Wybór przez KEKiS wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego komisji.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
19 kwietnia
godz. 17:30
 
 Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  - projekt uchwały ws. przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi (druk nr 273),
  - projekt uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 85/19/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania węglowego i zastąpieniem go proekologicznymi systemami grzewczymi” (druk nr 274).
 2. Dyskusja o planie pracy komisji na rok 2021, część druga.
 3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
 
19 kwietnia
godz. 17:00
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia referendum ludowego.
 2. Rozpatrzenie petycji o poparcie dla Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 
15 kwietnia
godz. 17:00 
Komisja
Ochrony Środowiska
 
Przewodniczący
Piotr Płóciennik
 1. Lista tematów, którymi zajmie się komisja w 2021 roku (plan pracy).
 2. Ustalenie terminów spotkań komisji w 2021 roku.
 3. Ustalenie sposobu pracy komisji.
 
14 kwietnia
godz. 8:30
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 
Posiedzenie zostało odwołane.
Nowy termin spotkania zostanie podany później.
 
7 kwietnia
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
25 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa na rok 2021.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr 257/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Miasta Puszczykowa.
 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań komisji.
 4. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
23 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Rozpatrzenie pisma ws. możliwości wsparcia finansowego punktu opieki dziennej dla dzieci.
 2. Zmiany w PBO – dyskusja.
 3. Młodzieżowa Rada Miasta – dyskusja o regulaminie.
 4. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – dyskusja.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. przyznania stypendiów sportowych.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 7. Sprawy bieżące.
 
 
 
 
22 marca
godz. 17:00
 
 
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Perspektywy budowy/rekonstrukcji zejść nad Wartę na odcinku od ul. Niwka Stara do ul. Wczasowej.
 2. Omówienie pisma mieszkańców ul. Posadzego ws. budowy drogi.
 3. Rozpatrzenie pisma ws. wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.,
  - zmiany uchwały Nr 226/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028,
  - udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa.
 5. Sprawy bieżące.
 
10 marca
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewdoniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
3 marca
godz. 8:30
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący
Ryszard Teuschner
 1. Przegląd dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu Miejskiego.
 2. Sprawy bieżące.
 
24 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański

 1. Działalność organizacji pozarządowych (edukacja, kultura i sport) w okresie pandemii – dyskusja.
 2. Sprawy bieżące.
 
22 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
 
Przewodnicząca
Barbara Kamińska
 1. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Piotra Sterkowskiego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 2. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Arkadiusza Rakoczego dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19.
 3. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Teresę Garland dotyczącej szczepień na chorobę COVID-19, zniesienia na terenie Miasta Puszczykowa wszelkich wprowadzonych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz zakazania realizowania dalszych obostrzeń.
18 lutgo
godz. 17:00
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Zaopiniowanie projektu uchwały ws. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puszczykowo 2021-2026.
 2. Zimowe utrzymanie miasta.
 3. Sprawy bieżące.
 
16 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Zabytki w Puszczykowie (podział środków na prace przy zabytkach).
 2. Stypendia i nagrody dla uczniów (podsumowanie za zeszły rok i ewentualne wnioski o modyfikacje regulaminów). 
 3. Zmiany w regulaminie PBO – dyskusja.
 4. Informacje o współpracy ze Szklarską Porębą i Chateaugiron.
 5. Oświetlenie kolorowymi światłami LED/oznakowanie wybranych atrakcji dla turystów, w tym m.in. Pomnika Strażaka, Pomnika Zakończenia II Wojny Światowej, nowego skweru Tomaszewskiego i Rynku/BM, unikalnego drzewa obok Mimozy, etc.
 6. Wybór członka do komisji stypendialnej (ds. stypendiów sportowych).
 7. Sprawy bieżące.
 
15 lutego
godz. 17:00
 
Komisja Budżetu
i Rozowju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej,
  - wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa,
  - ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokali w budynku położonym przy ulicy Poznańskiej 36 w Puszczykowie na okres do 3 lat.
  - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w rejonie ulic: Libelta, Dworcowej i Wspólnej, obręb Puszczykowo, arkusze: 13, 15, 16, 17 oraz obręb Niwka, arkusze: 1, 2, 3,
  - udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Puszczykowo,
  - zmian w uchwale budżetowej.
 2. Omówienie pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z rozpoczętą procedurą opracowania mpzp dla terenu przy ulicy Mocka i Niwka Stara.
 3. Metody budowy dróg wewnętrznych (Makowa, Gwarna boczna i inne).
 4. Sprawy bieżące
 
 
28 stycznia
godz. 17:00
 
Komisja
Spraw Społecznych
 
Przewodnicząca
Elżbieta Bijaczewska
 1. Informacja na temat wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Puszczykowo w latach 2017-2021.
 2. Przedstawienie danych o sytuacji pandemicznej i szczepieniach w Puszczykowie (z podziałem na grupy wiekowe).
 3. Spotkanie z Piotrem Rubiszem koordynatorem wolontariatu WPN.
 4. Propozycja planu pracy KSS na rok 2021r.
 5. Sprawy bieżące.
 
 
19 stycznia
godz. 17:00
 
 
Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu
 
Przewodniczący
Maciej Krzyżański
 1. Funkcjonowanie puszczykowskich szkół w czasie pandemii (na wniosek radnego Filipa Ryglewicza, radnej Barbary Kamińskiej i radnej Marii Michałowskiej).
 2. Podsumowanie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego – dyskusja.
 3. Omówienie kalendarza wydarzeń i działań na 2021 rok:
  - Referat Promocji, Kultury i Turystyki,
  - Stanowisko do spraw sportu,
  - Biblioteka Miejska Centrum Animacji Kultury.
 4. Sprawy bieżące.
 
18 stycznia
godz. 17:00
 Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta
 
Przewodniczący
Jan Łagoda
 1. Rozpatrzenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców ul. Pomorskiej i Mazurskiej ws. budowy chodników.
 3. Sprawy bieżące.

 

1.     Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.