Protokół nr 1/14/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r.

 
Protokół nr 1/14/VII
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.14-VII
 
Godz. rozpoczęcia: 17:38
Godz. zakończenia: 18:48
 
Tematy:
  1. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 oraz projektu budżetu miasta na 2015 rok
  2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych  5 radnych; chwilowa nieobecność radnego Jana Łagody).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 oraz projektu budżetu miasta na 2015 rok.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił plan budżetu miasta Puszczykowa na rok 2015.
 
Głos zabrał Przewodniczący  Tomasz Potocki, który poruszył kwestię możliwości zaciągnięcia kredytu wydrukowania  obligacji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, iż  założone jest wyemitowanie obligacji, które zostaną przeznaczone na spłatę rozchodów miasta. Wszystkie opinie RIO, dotyczące projektu budżetu, są pozytywne.
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, odnośnie lokalizacji pomieszczenia archiwalnego, które jest przeznaczone do remontu. Skarbnik Piotr Łoździn, powiedział, że znajduje się ono w budynku A, z przystosowaniem do wymogów ustawowych.
W czasie posiedzenia Komisji została poruszona kwestia boiska wielofunkcyjnego przy SP2 oraz modernizacji ulicy Kosynierów Miłosławskich.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, że boisko wielofunkcyjne nie zostanie postawione w miejscu istniejących kortów tenisowych. Natomiast w kwestii modernizacji ulicy Kosynierów Miłosławskich Puszczykowo posiada ekspertyzę jej stanu technicznego, która jest negatywna. Mieszkańcy omawianej ulicy prosili, aby uwzględnić ją w planowanym budżecie. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan, Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych, dodała, iż opinia stanu technicznego ulicy Kosynierów Miłosławskich zostanie rozesłana do radnych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powołał się na problem mający miejsce na ulicy Sobieskiego, gdzie co pewien okres czasu tworzą się zapadliny, a jej modernizacja wyniosłaby ok. 500 zł za m2. Miasto posiada na ukończeniu dokumentację dróg, które są podane w kolejności do budowy. Dotyczą one ulic: Niwki Starej, Rolnej, Krańcowej, Krótkiej, Kasztanowej, Bałtyckiej, Kochanowskiego, Grunwaldzkiej.
Radny Maciej Krzyżański odniósł się do wysokości dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej, na co Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, iż dofinansowanie w tym roku było większe ze względu na zakup nowego samochodu.
Przewodniczący Tomasz Potocki wyraził wątpliwości w związku ze spłatą zadłużenia miasta, które może kolidować z budową hali sportowej oraz modernizacją ulic. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, iż środki zostały rozłożone do roku 2017, natomiast Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że zadłużenie jest niezmienne od 5 lat.
Przewodniczący Tomasz Potocki zapytał, do jakiej kategorii wydatków zaliczany jest druk "Echa Puszczykowa", na co otrzymał odpowiedź, że z rozdziału promocji miasta.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz, która wystosowała pytania z zakresu projektu hali sportowej oraz janosikowego. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że umowa nie została jeszcze podpisana ze względu na dokonywane analizy nadesłanych ofert przez radców prawnych, według których najlepsza jest oferta pana Wrzeszcza, ze względu na doświadczenie w budowaniu dużych obiektów sportowych oraz referencje. Jego oferta sięga około 139 tys zł. Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, iż zmiany w wysokości janosikowego mogą dotyczyć jedynie województw, choć przyznał, że w  przyszłym roku powinno znajdować się na niższym poziomie.
O godzinie 17:52 do obradujących dołączył radny Jan Łagoda (obecnych 6 radnych).
Przewodniczący Tomasz Potocki odniósł się do środków na obsługę Rady Miasta. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że w poprzednich latach pieniądze te były zabezpieczone w kwocie 10-15 tys zł, jednak nie zostały one wykorzystane.
Władysław Hetman zapytał, z czego pochodzą dochody przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego. Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, iż są to zawarte już wieloletnie umowy ratalne.
Pan Marek Błajecki poruszył kwestie dotyczące różnic pomiędzy halą sportową, budowaną przy ul. Kościelnej w Puszczykowie, której plany są do wglądu w Urzędzie Miasta Puszczykowa, a tą planowaną przez miasto. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że przy ulicy Kościelnej powstaną trzy korty tenisowe, z czego jeden będzie wielofunkcyjny. Budowana jest również sala z przeznaczeniem do zajęć z aerobiku, jednakże wysokość i szerokość obiektu nie pozwolą na przeprowadzanie innych zajęć, a powierzchnia jest mniejsza w stosunku do tej planowanej przez miasto. Natomiast kwestie dotyczące akustyki oraz zdatności do użytkowania, leżą w odpowiednim doborze materiałów. Należy zbudować obiekt, który będzie służył przez wiele lat, gdyż kwestia tak dużego obiektu powróci, ponieważ Puszczykowo jest jedynym miastem w powiecie, które nie posiada takiej hali. Radni będą mieli wpływ na wygląd projekt.
Pan Krzysztof Kamiński odniósł się do planu budowy terenów CAS, który został umieszczony w "Echo Puszczykowa", gdzie nie zostało oznaczone boisko do piłki plażowej. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński sprostował, iż zostanie ono umieszczone bliżej siłowni pod gołym niebem.
Pan Krzysztof Kamiński zadał pytanie dotyczące zrównoważenia budżetu miasta, które jak zauważył, z roku na roku zmienia termin, a prognoza dotycząca dochodów z PIT-ów na rok 2015 zakłada zwiększenie dochodów o ok. 2 mln zł. Skarbnik Piotr Łoździn zauważył, że  miasto posiada pieniądze na realizowanie spłaty deficytu, gdzie termin na jego spłatę nie ulega zmianie. W ostatnich dwóch latach poziom dochodu z PIT-ów nie uległ zmianie, jednak z otrzymanych danych wynika, że poziom ten rośnie o kilkaset tysięcy złotych rocznie. Różnica w związku z brakiem stałego wzrostu dochodowego spowodowana jest 2-3 podatnikami, którzy odprowadzali bardzo duży podatek.
Radny Maciej Krzyżański poruszył kwestię dotyczącą  Straży Miejskiej, a mianowicie jej przeniesienia. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński oznajmił, iż musimy jak najdłużej trzymać Straż Miejską przy ulicy Poznańskiej 26, aby nie dopuścić do powstania pustostanu i niszczenia budynku.
Na posiedzeniu Komisji został omówiony temat zagospodarowania brzegu Warty. Pani Barbara Mulczyńska-Dywan wyjaśniła, iż w 2015 roku nastąpi budowa oświetlenia przystani, natomiast 100 tys. zł w roku 2016, jak poinformował Sekretarz Maciej Dettlaff, zostanie przeznaczone na opracowanie koncepcji zagospodarowania brzegu Warty. Niektóre problemy związane z rzeką wymagają współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz innymi miastami i stowarzyszeniami.
Radni zwrócili uwagę na wydatki związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 2, zakładającej budowę dodatkowych węzłów sanitarnych. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że w nadchodzącym roku nastąpi przygotowanie projektu na rozbudowę, jednakże jeśli w drugiej połowie roku uzyskamy zgodę na rozbudowę, to przystąpimy do prac jak najszybciej, ze spłatą zobowiązań  w roku 2016.
Radny Maciej Krzyżański zapytał o wydatki na aktualizację ewidencji dróg.  Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że jest to obowiązek ustawowy, który należy aktualizować co 5 lat o nowo wybudowane ulice.
 
Ad 2. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.                                                        
 
Radny Jakub Musiał zgłosił kandydaturę radnego Jana Łagody.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad kandydaturą radnego Jana Łagody.
Wynik głosowania: „za" - 5 „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 1.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Komisja omówiła bieżące sprawy m.in. została poinformowana o wniosku Państwa Ryglewiczów, dotyczącym podatku od nieruchomości, który zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu wraz z przedstawieniem aktualnych danych dotyczących wykonania budżetu w roku 2014.
 
O godz. 18:48 Przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie komisji.
 
 
      Protokolant
/-/ Monika Barczak