Jesteś tutaj:   

2015

Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 2 grudnia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.8.15
 
Godz. rozpoczęcia: 18:06
Godz. zakończenia: 19:30
 
Temat:
Prace nad projektem budżetu na 2016 rok - przedstawienie przez Skarbnika Miasta stanowiska Burmistrza do opinii o projekcie budżetu na rok 2016 i propozycji poprawek komisji stałych oraz radnych (zgodnie z § 5 pkt 4 i 6 Uchwały Nr 82/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2011 roku ws. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta na dzień 30 września 2015 r.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na dzień 30 września 2015 r. dochody zostały wykonane w kwocie ok. 23 mln 883 tys. zł, a wydatki w kwocie ok. 23 mln 641 tys. zł, z osiągnięciem nadwyżki budżetowej w wysokości 242 357 zł, przy planowanym deficycie na koniec roku 2 mln 633 tys. zł. Przychody wykonano w wysokości ok. 4 mln 899 tys. zł. W pierwszych trzech kwartałach spłacono kredyt i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości ok. 1 mln 828 tys. zł.
 
Omówienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie mienie Miasto posiada do sprzedaży.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na tę chwilę planowane są spłaty rat dotyczące sprzedaży już dokonanej. Miasto nie planuje nowych sprzedaży.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poruszył kwestię budowy remizy strażackiej w 2017 roku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na Komisji Rozwoju prowadzona była dyskusja na temat budowy remizy. Dzięki jej wybudowaniu, OSP może zostać włączona do krajowego systemu ratownictwa. OSP posiada dwa samochody, z których jeden w okresie zimowym musi zostać opróżniony z wody, przez co w pełni nie spełnia swojego zadania. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że OSP posiada coraz więcej sprzętu, który musi być przechowywany w pomieszczeniu. OSP przeznaczy 20 tys. zł środków własnych na budowę remizy i zobowiązała się dostarczyć dokumentację projektową.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że decyzja dotycząca budowy remizy powinna być omawiana na posiedzeniach komisji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że Komisja Rozwoju dyskutowała na ten temat.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, w jakiej postaci zostaną przekazane pieniądze od OSP.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze mogą zostać przekazane w formie darowizny.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że chciałaby poznać opinię Komisji Rozwoju na ten temat.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że budowa remizy nie była opiniowana, tylko dyskutowano na jej temat. Żadna decyzja nie zapadła.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że dyskusja była długa. Jeżeli zostanie przyjęta propozycja w wysokości 300 tys. zł, to projektanci mogą zaprojektować remizę w tych granicach kwotowych.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że realne koszty mogą okazać się większe, niż planowano. Budowa hali może finansowo kolidować z budową remizy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że była propozycja, aby przenieść inwestycję na rok 2018, jednakże nie ma to dużego znaczenia.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że jeżeli kwota budowy remizy będzie wyższa, umowa nie zostanie podpisana, a przetarg zostanie unieważniony.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, w jakiej formie OSP będzie użytkowało powstałą remizę, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że w formie umowy użyczenia.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad złożonym przez siebie wnioskiem o przeniesienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 kwoty 300 tys. zł na budowę remizy strażackiej z roku 2017 na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta na 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt budżetu Miasta na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, skąd bierze się różnica wpływów do budżetu o 4 mln zł więcej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że między innymi wzrastają dochody z PIT-u i z podatku VAT, a na budowę hali możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o wytłumaczenie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 1 500 000 zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że z tego kredytu w rachunku bieżącym skorzystano kilkukrotnie, gdzie maksymalna kwota wyniosła 700 tys. zł. Łączne odsetki wynoszą 789 zł, ponieważ są to zadłużenia na kilka dni, po czym są spłacane. Nie wpływa ono na zadłużenie Miasta.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że dochody z PIT-u wzrosły o niecałe 2 mln zł przez 4 lata i zapytał, na jakiej podstawie ustalany jest wzrost dochodów z PIT-u.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jest to ustalane na podstawie wskaźników Ministra Finansów, który zakłada, że wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce zapłacą 50 mld zł. Na wielkość dochodów z PIT-u wpływają podatki zapłacone przez mieszkańców w 2014 roku. Nie wiadomo czy wskaźnik jest za niski czy za wysoki. Zaplanowany wzrost w stosunku do bieżącego roku wynosi 4%.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że w ciągu roku zgłoszony był wniosek, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić stypendia naukowe i artystyczne. Komisja opiniowała ten budżet, z zastrzeżeniem tego punktu. Odnośnie uchwały dotyczącej prac konserwatorskich, restauratorskich lub robotów budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, kwota na dotacje nie uległa zmianie.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że Komisja Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta na rok 2016.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta na rok 2016.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że wniosek Stowarzyszenia Aktywne Puszczykowo nie spełnia wymogów formalnych, w tym nie zostało wskazane, skąd środki na ten cel pozyskać i termin złożenia nie został zachowany.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że namiot służący do konsultacji z mieszkańcami na dzień dzisiejszy nie jest potrzebny w Puszczykowie. W mieście sprząta firma zewnętrzna.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Komisja Rozwoju prowadziła rozmowy na temat tego wniosku.
 
Radny Jakub Musiał powiedział, że komisja nie dyskutowała na ten temat.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że w przyszłorocznym budżecie wniosek nie zostanie ujęty. Temat należy przekazać Komisji Rozwoju do rozpatrzenia.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy Puszczykowo mogą sprzątać osoby skazane na prace społeczne.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w ostatnim czasie odbyło się spotkanie z Prezesem Sądu Rejonowego, który oczekuje, aby Miasto nadal przyjmowało osoby skazane na prace społeczne. Wiąże się to z pewnymi kosztami, ponieważ osoby takie muszą zostać przeszkolone i muszą otrzymać sprzęt. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że analizowano zdjęcia przesłane przez Pana Adama Stalińskiego dotyczące nieczystości na terenie Miasta. Należy doprecyzować, gdzie się one znajdują oraz ustalić, kto jest administratorem danego terenu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że być może istnieje potrzeba konsultacji społecznych. Były organizowane dyżury radnych, na które praktycznie nikt nie przychodził. W bibliotece jest miejsce, gdzie radni mogą spotykać się z mieszkańcami.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że na dyżury nikt nie przychodził, a jeśli istnieje taka potrzeba, to mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, a adresy e-mail i numery telefonów są podane do publicznej wiadomości, z czego ludzie korzystają.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy w przypadku pozostawienia budowy remizy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok, możliwe będzie przeniesienie tej budowy na inny rok, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, z uwzględnieniem przesunięcia kwoty 300 tys. zł na budowę remizy strażackiej z 2017 na rok 2018.
Wynik głosowania: „za" - 3, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 2.
Projekt uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaopiniowany pozytywnie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta na rok 2016.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 2.
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie.
 
Radna Małgorzata Szczotka powiedziała, że na chodniku przy cmentarzu wystają płytki chodnikowe.
 
Radny Jan Łagoda powiedział, że na ulicy Niwka Stara w pewnym momencie jest spad i jedna z działek jest zalewana, ponieważ studzienki się zapychają.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że odbył rozmowę z Burmistrzem Mosiny dotyczącą postawienia przezroczystych ekranów wzdłuż linii kolejowej.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy odbyło się spotkanie z kolejarzami.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że przed spotkaniem dostał wiadomość, że spotkanie zostaje przeniesione do Poznania, przez co nie był w stanie dotrzeć na spotkanie.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powiedział, że pojawił się artykuł, że Czempiń wynegocjował od PKP między innymi podkłady niskoemisyjne.
 
O godz. 19:30 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 

Protokół nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
Protokół nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 23 listopada 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB.0012.2.7.15
 
Godz. rozpoczęcia: 16:25
Godz. zakończenia: 17:09
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
 • określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 6 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile środków pieniężnych wpłynie do budżetu w związku z podwyżką stawek podatku od środków transportowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że do budżetu wpłynie maksymalnie około 10 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały nr 75/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy mieszkańcy będą zobowiązani do wypełnienia nowych deklaracji podatkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że mieszkańcy nie muszą wypełniać nowych deklaracji, jeśli nie uległy zmianie informacje w nich zawarte, a osoby prawne co roku składają nowe deklaracje.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, z czego wynika zmniejszenie dotacji na transport publiczny dla Miasta Poznania.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na początku roku została podpisana umowa z szacunkowymi kosztami biletów, których cena zmalała, czego wynikiem jest zmniejszenie dotacji.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, z czego wynika zmniejszenie dotacji dla Gminy Komorniki na utrzymanie przytuliska dla zwierząt.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wydatki poniesione za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku wyniosły około 15 tys. zł, z czego wynika, że środki przeznaczone na ten cel nie zostaną w pełni wykorzystane, dlatego dotacja uległa zmniejszeniu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Radny Jan Łagoda zapytał, jak z perspektywy budżetu wygląda utworzenie nocnej linii autobusowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że na przyszły rok zostały zabezpieczone środki na ten cel. Przeprowadzono rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu, który zwrócił się z prośbą o odłożenie tematu na kilka miesięcy, z powodu ruszających prac na wiadukcie w Łęczycy. Gmina Komorniki nie jest zainteresowana partycypowaniem w kosztach linii. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że została ogłoszona informacja (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) o planowanym utworzeniu nowej linii autobusowej, która połączy Stare Puszczykowo z Niwką.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, jaki byłby koszt kursowania autobusów nocnych w weekendy.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że w skali roku koszt kursowania wyniósłby około 20 tys. zł.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, czy Miasto będzie współfinansowało koncepcję zagospodarowania brzegu Warty przedstawioną przez Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że możliwości finansowe PTS są ograniczone. Urząd poprosił o bardziej szczegółową koncepcję, którą można powiązać z Lokalną Grupą Działania, która tworzy program, będący podstawą do otrzymania środków unijnych. Wójt Gminy Komorniki popiera działania Miasta w zakresie zagospodarowania brzegu Warty.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff powiedział, że do 30 grudnia bieżącego roku przypada termin składania lokalnej strategii rozwoju LGD w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, ile wynosi wkład finansowy Miasta w wybudowanie parkingu „Park&Ride" w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisińśki odpowiedział, że w drugim kwartale przyszłego roku rusza program na budowę tego typu parkingów. Istniało kilka potencjalnych miejsc w Puszczykowie:  jedno na wyładowni kolejowej, koło dworca w Puszczykowie, której kolej nie chce oddać w dzierżawę, a drugie na terenie prywatnym przy ulicy Moniuszki. Urząd wystąpił z inicjatywą utworzenia parkingu przy kościele w Puszczykówku, gdzie możliwe jest utworzenie około 30 miejsc parkingowych oraz miejsca na rowery.
 
Sekretarz Maciej Dettlaff dodał, że wkład własny Miasta wynosi 15%.
 
Radny Jan Łagoda zaproponował, aby wybudować parking na końcu ulicy Marcinkowskiego.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że lokalizacja ta znajduje się na granicy możliwości funkcjonowania parkingu, ponieważ w zapisach zawarto, że dojście do dworca nie powinno być dłuższe niż 300 m oraz istnieje tam problem z własnością gruntu.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy radni będą brali udział w tworzeniu lokalnej strategii rozwoju LGD.
Sekretarz Maciej Dettlaff odpowiedział, że na jednym z posiedzeń komisji zostanie przedstawiony temat przez Pana Władysława Harasimowicza.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, czy temat związany z PKP można poruszyć z Marszałkiem Województwa.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Burmistrz rozmawiał z Dyrektorem Generalnym PKP, który wydał polecenie, aby problemy były rozstrzygane na korzyść Miasta, natomiast żadnej odpowiedzi ze strony PKP o sprawy kwestionowane przez Urząd, do dnia dzisiejszego nie otrzymano.
 
Radny Jakub Musiał zapytał, jak wygląda cenowo i czasowo remont chodników przy ulicy Libelta i Piaskowej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostały zabezpieczone środki na budowę tych chodników w przyszłym roku.
 
O godz. 17:09 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 19 października 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB.0012.2.6.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:35
Godz. zakończenia: 18:48
 
Tematy:
 
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty targowej,
 • rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,
 • zmiany uchwały budżetowej,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jakie wpływy do budżetu przewidziane są z podwyżki podatku od nieruchomości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przewidziane łączne wpływy z podwyżki podatku od nieruchomości wynoszą około 160 tys. zł rocznie.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, czy nie można wprowadzić zniżek dla osób, które jednorazowo płacą cały podatek.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przepisy prawa takiej zniżki nie dopuszczają.
 
Radny Jan Łagoda zapytał, z czego wynika podwyżka podatku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w latach ubiegłych stawki ulegały zmianie, jednakże w tym roku stawki pozostały takie jak w 2014 roku ze względu na niską inflację i czas wyborów. Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że koszty bieżącego działania Miasta rosną. Zmiany stawek nie są mocno odczuwalne w skali roku, a ich wysokość jest pośrodku wysokości stawek występujących w miastach powiatu poznańskiego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
Skarbnik Piotr Łoździn poprosił o wycofanie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych, ponieważ do dnia 15 października nie zostały ogłoszone stawki Ministra Finansów w tym zakresie, a zaproponowane stawki mogą być niezgodne z tymi ogłoszonymi przez Ministra. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że uchwała będzie rozpatrywana na listopadowych obradach.
 
W dniu 19 października 2015 roku, projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych został wycofany z obrad.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, kto będzie egzekwował pobieranie opłaty targowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że Straż Miejska. Planowane jest wprowadzenie możliwości uiszczania opłaty na rachunek bankowy Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy strażnicy będą pobierać opłatę na drukach ewidencjonowanych, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  opłaty targowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego został wykreślony punkt dotyczący małych grantów.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że punkt nie został wykreślony, lecz inaczej sformułowany.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, dlaczego skład komisji uległ zwiększeniu do 3 członków z organizacji pozarządowych i 3 pracowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na późniejszych etapach istnieje problem z doborem członków z organizacji pozarządowych. Liczba tych członków nie zależy od liczby zgłoszeń.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy była rozsyłana wiadomość o organizowanych przez Urząd konsultacjach z organizacjami pozarządowymi.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wiadomość była rozsyłana oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile organizacji pozarządowych uczestniczyło w konsultacjach, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że około 5-6.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka kwota nie wpłynęła do budżetu z podatku od nieruchomości, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że ponad 100 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, ile wynosi cena opracowania koncepcji odprowadzania wód deszczowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w budżecie zostało przewidziane 100 tys. zł na ten cel, a umowa została podpisana na około 30 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię przyznania dofinansowania dla przedszkola publicznego „Czarodziejski Zamek" na kwotę 30 zł miesięcznie na jedno dziecko, gdzie argumentacją jest zwiększenie oferty w zakresie dodatkowych zajęć i zwiększenia ilości godzin języka angielskiego.
 
Przewodnicząca Komisji Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na terenie Puszczykowa działa kilka przedszkoli, a rodzice mają wybór, gdzie dziecko posłać. Wprowadzenie dotacji na zajęcia dodatkowe będzie niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych przedszkoli.
 
Radny Maciej Krzyżański powiedział, że należy traktować wszystkie dzieci równo. Rodzic wybiera takie przedszkole, jakie chce i na jakie go stać, a dotacji nie należy przyznawać.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że samorządy nie mogą pobierać opłaty za naukę dzieci. Przedszkole rozwija swoją działalność, gdzie na dzień dzisiejszy posiada 60 uczniów, a jego możliwości lokalowe pozwalają na przyjęcie 100 dzieci.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy są kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola publicznego.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tak. Wszystkie dzieci są przyjmowane, a Miasto ma obowiązek zapewnienia dzieciom w wieku 4 i 5 lat nauki przedszkolnej.
 
Radna Alfreda Brączkowska powiedziała, że w pewnym momencie mogą zostać przyjęte dzieci spoza Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że w przypadku wolnych miejsc, można przyjąć dziecko spoza Puszczykowa, gdzie pozostałe gminy zwracają koszty nauki dzieci. Pierwszeństwo mają Puszczykowskie dzieci.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad wyrażeniem zgody nad zwiększeniem dotacji dla przedszkola publicznego „Czarodziejski Zamek" w wysokości 30 zł miesięcznie na dziecko.
Wynik głosowania: „za" - 0, „przeciw" - 4, „wstrzymało się" - 1.
Wniosek został zaopiniowany negatywnie.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz poruszyła kwestię wpływających wniosków do budżetu Miasta na rok 2016.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na dzień dzisiejszy wpłynął wniosek z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie dofinansowania koncertów organowych. Oprócz tego wnioski złożyło kilkoro radnych.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska powiedziała, że złożyła wniosek w sprawie opracowania programu polityki zdrowotnej na terenie Puszczykowa.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że na etapie poprawek budżetu wnioski Komisji mają pierwszeństwo.
 
Przewodnicząca Rady  Małgorzata Hempowicz zapytała, jaki jest wynik dzisiejszego przetargu na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 o sanitariaty.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że najtańszą ofertę złożyła firma, która budowała przychodnię zdrowia na ulicy Poznańskiej oraz budynek Biblioteki na Rynku.
 
O godz. 18:44 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant

Protokół nr 5/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 10 września 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB-0012-2.5.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:35
Godz. zakończenia: 18:21
 
Tematy:
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
- zmian w uchwale budżetowej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa,
- określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku.
 2. Sprawy bieżące (m.in. rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum; obecnych 5 radnych (chwilowy brak radnej Elżbiety Bijaczewskiej).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej
Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany w omawianym projekcie uchwały.
Zmiany w dochodach:
 • Dokonano zwiększenia planu dochodów do przewidywanego wykonania.
 • W dziale 852 wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 15.033 zł nazatrudnienie asystenta rodziny i 17.300 zł na realizację programu dożywiania.
 • Wprowadzono środki na inwestycje w wysokości 388.000 zł ze Spółki Aquanet na budowę kanalizacji sanitarnej.
Zmiany w wydatkach:
 • Rozdział 70005 - zwiększono wydatki na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi o kwotę 330.000 zł. Zmniejszono wydatki na zakup gruntów o kwotę 141.760 zł.
 • Rozdział 80149-80150 - dokonano przesunięcia między rozdziałami.
 • Rozdział 90001 - wprowadzono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wul.Morenowej iMakowej w wysokości 388.000zł. Zmieniono nazwę zadania majątkowego.
 • Rozdział 90015 - zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę 49.538 zł.
 • Rozdział 92616 - zwiększono wydatki na dotację dla Biblioteki Miejskiej o kwotę 31.000 zł.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 5 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 68 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
O godz. 17:40 do obradujących dołączyła radna Elżbieta Bijaczewska (obecnych 6 radnych). 
 
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że oprócz zmian polegających na dostosowaniu danych do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., dokonano zmiany w zakresie zdania „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej", gdzie zwiększono łączne nakłady i limit wydatków w latach 2015-2016, w tym 20 tys. zł na dokumentację projektową.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektów uchwał ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 67 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że dotyczy działki przy ul. Żytniej o pow. 1 m2. Przedmiotowa działka ze względu na swoje wymiary i kształt może być przeznaczona jedynie pod uzupełnienie powierzchni istniejącej działki sąsiedniej.
Właściciel przyległej działki nr 595/22 zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż działki w celu poprawienia warunków korzystania z nieruchomości.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595/26, obręb Puszczykowo Stare, stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 62 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 2. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku.
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że dzisiaj kontaktował się z Regionalną Izbą Obrachunkową, pytając o opinię w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku i otrzymał odpowiedź, że opinia jest pozytywna.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za I półrocze 2015 roku (ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki zapytał o zagrożenie wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku CIT.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że ogółem zagrożenia wykonania dochodów nie ma, jednakże plan wydatków najprawdopodobniej zostanie wykonany w kwocie niższej niż planowano.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział na pytania radnych dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektów uchwał (cd.)
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił ww. projekt uchwały informując, że zmienia on uchwałę z 2009 roku. W przedłożonym projekcie zmieniono m.in. zapisy dotyczące rozliczania dotacji oraz doprecyzowano kwotę dotacji.   
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Wynik głosowanie: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały z druku nr 69 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące (m.in. rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1).
 • rozpatrzenie wniosku o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1
Skarbnik Piotr Łoździn omówił złożony wniosek prywatnego podmiotu o zakup pieca na wyposażenie kuchni w SP nr 1, uznając go za bezzasadny.
 
Po zakończeniu dyskusji, Komisja przychyliła się do uznania wniosku za bezzasadny.
 
 
Radny Jan Łagoda zwrócił uwagę na oświetlenie na przystani kajakowej, które raz świeci a raz nie świeci.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że wyjaśni tę sprawę.
 
Radny Jan Łagoda zapytał o sprawę windykacji pobranych diet przez byłego radnego Zbigniewa Czyża.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że do p. Czyża zostało wystosowane wezwanie do zapłaty, które nie zostało uregulowane. Obecnie został złożony pozew do sądu.
 
Radny Maciej Krzyżański zwrócił uwagę na awarię oświetlenia na ul. Piaskowej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że po ostatniej wichurze wszystkie awarie zostały usunięte, ale zobowiązał się wyjaśnić tę sprawę.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała o termin budowy ulicy Grunwaldzkiej.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetarg na budowę ul. Grunwaldzkiej/Bałtyckiej został unieważniony, ponieważ najtańsza z ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie. Kolejny przetarg został już ogłoszony.
 
Radny Jan Łagoda zapytał czy w tym roku zostanie wyremontowany chodnik przy ul. Kosynierów Miłosławskich.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że przetarg w tej sprawie został już rozstrzygnięty. Do końca września mają zostać wyremontowane 3 chodniki.
 
Radny Jakub Musiał zapytał o działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROGRES.
Burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że dzisiaj odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców i organizacji, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD PROGRES. Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz dodała, że zwróciła się z prośbą, żeby o działaniach Stowarzyszenia regularnie informować w „Echu Puszczykowa".
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał ile wynosi składka na Stowarzyszenie Mikroregionu WPN.
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie pamięta podstawowej składki od mieszkańca, ale na pewną największą pozycją jest opłata na utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim.
 
 
O godz. 18:21 Przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
 
 
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
           protokolant
 
 
 

Protokół nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 13 lipca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4


 
OB.0012.2.4.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:34
Godz. zakończenia: 18:20
 
Tematy:
1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej wobrębie Niwka,
 • zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023,
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr19/15/VII zdnia 20 stycznia 2015 r.
2.      Sprawy bieżące.
 
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, dlaczego zapis o znajomości przepisów kodeksu karnego skarbowego przez składającego formularz i deklarację podatkową musi zostać wykreślony.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w uchwałach takie informacje nie mogą być zawierane oraz wykracza to poza delegację ustawową.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że kodeks postępowania administracyjnego daje prokuratorowi możliwość wglądu do uchwał i zgłaszania do nich uwag.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ile wynosi koszt dzierżawy nieruchomości.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że informacja na ten temat zostanie przygotowana na posiedzenie Rady Miasta.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Niwka.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy z zagospodarowaniem terenu Centrum Animacji Sportu wiąże się wykorzystanie kostki brukowej, która znajduje się w posiadaniu Miasta.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak, ponieważ należy wykorzystać kostkę brukową znajdującą się w obrębie Niwki, aby nie została ona zmarnotrawiona.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, skąd wynikają tak wysokie koszty montażu kostki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że koszty są wysokie ze względu na  ręczne dopasowywanie kostki i umieszczenie jej na podkładzie betonowym.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy planowana ścieżka na ulicy 3 Maja będzie mogła być użytkowana przez rolkarzy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że planowana ścieżka będzie pełniła funkcję ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3 m, z możliwością użytkowania jej przez rolkarzy.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaki jest koszt wybudowania ścieżki na ulicy 3 Maja, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że ok. 400 tys. zł.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że ścieżka ma połączyć Puszczykowo z Mosiną. Podczas przebudowy terenu, który należy do kolei, Miasto będzie wnioskowało o możliwość wejście na ich teren, w celu kontynuacji budowy ścieżki.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowo z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 2. Sprawy bieżące.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, kiedy zostanie postawiona furtka na Orliku przy ulicy Jarosławskiej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że zostanie ona umieszczona jak najszybciej.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy na ulicy Wyspiańskiego zostaną postawione słupki, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju została poruszona kwestia powstania nowej linii transportu wewnętrznego w Puszczykowie.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w ustawie o transporcie publicznym oraz w prawie unijnym zostało zapisane, że jeżeli transport miejski rocznie będzie przejeżdżał trasę liczącą łącznie ponad 50 tys. km, to ogłoszenie o zamiarze powstania linii należy ogłosić w biuletynach rok przed jej uruchomieniem, a jeśli mniej, to pół roku przed. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński dodał, że w przypadku, gdy będzie ona kosztowała ponad 30 tys. euro rocznie, to należy także zastosować przepisy o zamówieniach publicznych. Kiedy Rada zgodzi się dokładać 50 tys. zł rocznie do transportu, będzie można połączyć Stare Puszczykowo z resztą miasta. Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że jeśli miałyby powstać kursy nocne, to również należy dołożyć środki pieniężne, gdzie koszty zależne są od władz gminy Komorniki.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że na początku lepiej jest uruchomić krótszą trasę, a następnie ją wydłużyć o kolejne przystanki.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zapytał, czy Miasto podjąć ma rozmowy z władzami gminy Komorniki na temat nocnych kursów autobusów, na co otrzymał odpowiedź od Przewodniczącego Komisji Tomasza Potockiego, że tak.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, jaki jest proponowany koszt biletu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że koszt przypadający za przejazd za jeden przystanek wynosi około 0,50 zł.
 
Radny Władysław Hetman powiedział, że można zrezygnować z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, ilu pasażerów będzie mogło podróżować mikrobusem, na co otrzymał odpowiedź od Wiceburmistrza Władysława Ślisińskiego, że około 40 osób.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przygotowanie kosztorysu i planu przebiegu nowej linii na kolejne posiedzenie Komisji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, ile ulic w Puszczykowie posiada status drogi nieutwardzonej.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że około 40 ulic posiada taki status, gdzie drogi są wykonywane zgodnie z rankingiem ulic.
 
O godz. 18:20 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak
 

Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.3.15

Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:48
 
Tematy:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
 • zmian w budżecie,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok,
 • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia Miasta oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego modernizacja ulicy Kosynierów Miłosławskich została dwukrotnie ujęta w sprawozdaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w jednym przypadku kwota pieniężna została przeznaczona na wykonanie ulicy Posadzego, a w drugim prawdopodobnie dotyczy wykonania dokumentacji i kosztorysu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, dlaczego nie wykazano wydatków majątkowych w kwocie 500 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to między innymi z niewykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz niezakończenia modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka była suma nadwyżek i deficytów w budżecie Miasta w latach od 2011 do 2014, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że po zsumowaniu zostało wykonanych ok. 2,5 mln zł nadwyżek.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, czy dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia jest bezpieczny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że sytuacja znajduje się na bezpiecznym poziomie, gdzie wskaźnik nie powinien przekroczyć 15 procent.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, czego dotyczy zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 240 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwroty dotyczą między innymi budynku na rynku oraz budowy kanalizacji w roku 2013.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jak na koszty obsługi długu wpływa obecna sytuacja na rynkach finansowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że sytuacja na rynkach finansowych wpływa korzystnie na koszty obsługi długu, ponieważ punkty procentowe uległy obniżeniu, co wpływa na umniejszenie kwoty obsługi długu o kilkaset tys. zł w stosunku do poprzednich lat.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, kto obniża górne stawki podatkowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obniżanie stawek podatkowych należy do kompetencji Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest wysokość stawki podatku od nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na terenie dzierżawionym, wysokość stawki podatkowej za budynki wynosi ok. 20 zł, a od budowli 2 procent wartości.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, dlaczego w działalności usługowej został dwukrotnie ujęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Klasztornej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, ale prawdopodobnie wynika to z zawarcia dwóch umów, które były płacone w ratach.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostały podjęte prace w związku z zagospodarowaniem brzegu Warty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tym roku prace zostały rozpoczęte. Na zakolu
Warty zostały zamontowane ławki.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy nadeszła opinia Regionalnej Izby Rachunkowej na temat wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej, na co Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy środki pieniężne, które zostały ukradzione, zostały ujęte w budżecie Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki te nie zostały ujęte w budżecie, lecz figurują jako mylna zapłata, która jest zawieszona na rozrachunku do wyjaśnienia sprawy. Będzie to miało wpływ na wolne środki pieniężne, którymi dysponuje Miasto.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy niewykorzystane środki pieniężne z dotacji są przeznaczone do dalszej dyspozycji w budżecie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwroty za rok ubiegły znajdują się po stronie dochodów, które nie zwiększają dostępnych dotacji, ponieważ dotyczą planu zeszłorocznego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię wniosku o dofinansowanie wymiany okien dla dworca kolejowego w Puszczykowie w wysokości 10 tys. zł, złożonego przez państwa Bekasiak.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy dofinansowanie zostało zawarte na zasadzie umowy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostało ono zawarte w formie umowy. Rada decyduje jaką kwotę dofinansowania otrzyma wnioskodawca, a Burmistrz podpisuje umowę. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że umowa do dnia dzisiejszego nie została podpisana, ponieważ państwo Bekasiak nie godzą się na takie warunki.
 
Radny Jan Łagoda zadał pytanie, czy w przypadku wykreślenia zapisu proporcjonalności pozostanie wkład własny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jeśli wydatki ulegną zmniejszeniu, to należy zwrócić część pieniędzy. Koszt całkowity wymiany okien wynosi ok. 30 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodzi ze Starostwa Poznańskiego, które są traktowane jako wkład własny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy przepisy zawarte w umowie są zgodne z prawem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tak. W umowie widnieje zapis, że jeżeli wkład własny jest niższy niż kwota dofinansowania, to część kwoty podlega zwrotowi.
 
Radny Jan Łagoda poruszył kwestię reaktywacji Rady Osiedla.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie jest zwolennikiem przyznawania środków na Radę Osiedla, ponieważ jest to przejaw dyskryminacji innych części Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w czasie trwania kampanii wyborczej, była mowa o budżecie obywatelskim, który można połączyć z Radą Osiedla.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że są to dwa oddzielne tematy, jednakże zostanie uczynione według woli Rady.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jeżeli powstałaby taka organizacja, to może stać się siłą motywacyjną dla powstania nowych osiedli, gdzie należałoby w przyszłym roku zabezpieczyć pieniądze.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, kiedy nastąpi modernizacja budynku Urzędu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że modernizacja nie nastąpi w tym roku, ponieważ należy przygotować dokumentację pod konkurs, gdzie istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy konto bankowe zostało zabezpieczone dodatkowym programem ochronnym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że powstało dodatkowe zabezpieczenie, które jest pracochłonne.  Do dwóch godzin od przelewu środki pieniężne można cofnąć na konto. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że sprawą zajęli się specjaliści z Komendy Policji w Poznaniu, ponieważ wystąpił kolejny przypadek próby zalogowania się z innego komputera.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, przez jaki bank Urząd jest obsługiwany.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przez Spółdzielczą Grupę Bankową.
 
O godz. 18:48 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant
 
 

Protokół nr 2/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB-0012-2.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:41
 
Tematy:
1.      Rozpatrzenie wniosku Centrum Tenisowego „Angie".
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
 • zmian w budżecie,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • emisji obligacji komunalnych,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości izwolnień wtym podatku.
3.       Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku Centrum Tenisowego „Angie".
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota 10 tys. zł, która może zostać przekazana dla Centrum Tenisowego „Angie" stanowi wolne środki pieniężne, które nie zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaproponowała dofinansowanie wniosku Centrum Tenisowego „Angie" w kwocie 5 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki wyraził aprobatę na dofinansowanie Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet w kwocie 5 tys. zł.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad dofinansowaniem Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy budżet Miasta zostanie poprawiony do czasu posiedzenia Rady Miasta, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że uchwała budżetowa zostanie poprawiona do posiedzenia Rady Miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. zmian w budżecie.
Skarbnik Piotr Łoździn  przedstawił zmiany w uchwale budżetowej oraz omówił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej o przyznanie środków pieniężnych w kwocie ok. 1,5 tys. zł, które nie zostały wykorzystane przez Ochotniczą Straż Pożarną w ubiegłym roku.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 1,5 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej zostało wliczone do budżetu.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze te nie zostały wliczone do budżetu Miasta, ponieważ zmniejszyły deficyt budżetowy.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki oraz radni opowiedzieli się za przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej 1,5 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 100 tys. zł przeznaczone na zagospodarowanie terenu CAS nie spowodują zahamowania inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że kwota na budowę hali widowiskowo- sportowej została umniejszona o ok. 28 tys. zł, natomiast 72 tys. zł pochodzą z wolnych środków pieniężnych, co nie spowoduje zahamowania budowy obiektu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 6 tys. zł darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 2 pochodzi od osoby fizycznej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie posiada takiej informacji.
 
Radny Władysław Hetman zadał  pytanie, czy kwota 6 tys. zł na montaż kamer na budynku na Rynku wystarczy, aby nagrania były dobrej jakości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zaplanowano zakupić 4 kamery cyfrowe. Środki finansowe pochodzą z rozdziału z zakupu wydatków bieżących Straży Miejskiej. Nagrania powinny być dobrej jakości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy podgląd nagrań będzie dostępny w bibliotece, na co otrzymała odpowiedz od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jakie składki płaci Miasto dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO".
 
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że Miasto płaci składkę inwestycyjną, która w tym roku jest płacona po raz ostatni oraz składkę na działalność bieżącą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w skład Związku Międzygminnego „SCHRONSIKO" wchodzi 10 gmin. Schronisko przygotowane jest na przyjęcie 300 zwierząt. Całkowity koszt inwestycji wynosi 11 mln zł, z czego Starostwo Powiatowe przekazało na ten cel 4 mln zł. We wrześniu schronisko zostanie oddane do użytku. W przyszłym roku Miasto będzie płacić składki na utrzymanie zwierząt. Koszt dobowy pobytu zwierząt w schronisku wynosi 8 zł, do których dochodzą koszty związane z transportem, zabiegami oraz leczeniem.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, jaki jest koszt dobowy pobytu zwierząt w schronisku w Łęczycy, na co Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie posiada takiej informacji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaką funkcję pełni Związek Międzygminny "SCHRONISKO".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Związek Międzygminny „SCHRONISKO" został powołany do prowadzenia i budowy schroniska dla zwierząt.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy działalność gospodarcza jest zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że osoby prowadzące działalność gospodarcza nie są zwolnione z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji na temat składu komisji oceniającej oferty i przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w jej skład wraz z protokołem, a także o wycenę przeniesienia „grzybka" z ul. Cienistej oraz zamontowania ławek przy ścieżce nad rzeką Wartą.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby „grzybek" został zlokalizowany niedaleko Leśnego Ośrodka Szkoleniowego.
 
Radny Jan Łagoda poruszył kwestię ankiety dotyczącej utworzenia nocnego połączenia autobusowego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w roku 2011 z kursu autobusu nocnego korzystało od 2 do 3 pasażerów, z czego jeden kurs kosztował 250 zł. Zapotrzebowanie na nocne połączenia autobusowe występuje w przypadku późnych godzin pracy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wyniki ankiety będą dostępne dla Miasta, na co Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby na pewien czas utworzyć nocny kurs autobusowy który zobrazuje, czy jest on opłacalny.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że ankieta została poparta przez 660 osób.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zaproponował, aby zwrócić się z prośbą do „Eko-Rondo" o zmianę rozkładu jazdy autobusów.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy do Urzędu Miejskiego zostały przydzielone osoby skazane na wykonanie prac społecznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że skazanych na prace społeczne zostało 8 osób, jednakże do tej pory osoby te nie pojawiły się w Urzędzie Miejskim.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie wyremontowany wjazd na ulicę Prusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wjazd na ulicę Prusa prawdopodobnie zostanie wykonany z kostki brukowej. W tym miesiącu temat remontu wjazdu zostanie zakończony.
 
Radna Alfreda Brączkowska  poinformowała, że Fundacja "Dziecko w Centrum" zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji Funduszu Wodociągowego Aquanet. Zadaniem Funduszu jest pomoc w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki klientom o najniższych dochodach, obsługiwanym przez Aquanet SA.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Aquanet będzie sponsorem planowanych przyłączy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do mieszkańców zostały rozesłane zaproszenia o złożenie oświadczenia odnośnie gotowości podpisania umowy z Aquanetem, który proponuje kwotę 2 tys. zł za podłączenie do przyłącza.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, ile umów zostało podpisanych ze Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że 92% mieszkańców złożyło deklarację na wywóz śmieci.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał o ilość miejsc do przyłączenia na terenie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że według Aquanetu do przyłączenia jest ok. 800 miejsc, jednakże Miasto weryfikuje tą liczbę i planuje zejść do ok. 400 miejsc.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytanie, czy Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" wydał akty wykonawcze dotyczące naliczania zadłużenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" przyjął zasadę, że jeżeli ktoś nie uiszcza opłaty śmieciowej, to będzie ona ściągana z podatku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeśli ktoś nie dokonał opłaty śmieciowej, to w takiej sytuacji dochodzi do egzekucji komorniczej.
 
O godz. 18:41 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak

Protokół nr 1/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/15/VII
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 14 stycznia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:05
 
Tematy:
1.      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
2.      Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
3.      Analiza pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Komisja nie zgłosiła uwag do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 rok, która jest pozytywna.
 
Ad 2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że Komisja otrzymała wykaz autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu (stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki Burmistrza dot. działów:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o 121.000 zł (dotyczy kwoty odszkodowań),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (uwzględniony wniosek Radnego Macieja Krzyżańskiego o zwiększenie budżetu promocji o kwotę 10 tys. zł),
- Szkoły podstawowe - zwiększenie o 160.000 zł (5.000 zł - wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2; 155.000 zł - modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2),
- Pomoc społeczna - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 43.841 w rozdziale 85219; zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 5.159 zł w rozdziale 85295).
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą o opinię Komisji Budżetu ws. podziału środków dotacji na remontów budynków zabytkowych.
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaproponowała następujący podział środków na remonty budynków zabytkowych:
- 10 tys. zł dla Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera,
- 10 tys. zł dla pp. Katarzyny i Zbigniewa Bekasiaków,
- 20 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka".
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Władysława Hetmana, Radny Maciej Krzyżański powiedział, że 10 tys. zł na promocję powinno przeznaczyć się na przygotowanie materiałów promocyjnych, tj. pocztówek, folderów i map.
 
Wobec braku kolejnych pytań dot. autopoprawek Burmistrza, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem podziału środków na remonty obiektów zabytkowych (zgodnie z opinią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujący podział środków:
- 10 tys. zł dla Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera,
- 10 tys. zł dla pp. Katarzyny i Zbigniewa Bakasiaków,
- 20 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka".
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok, z uwzględnieniem przedstawionych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
 • Druk nr 16 - ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 16 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 17 - ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman przedstawił projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 17 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
 • Druk nr 13 - współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".
Skarbnik Piotr Łoździn oraz Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawili ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 13 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Analiza pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ww. wniosek dotyczy zwolnienia z podatku, dlatego jego rozpatrzenie leży w kompetencji Rady Miasta (rozpatrywanie wniosków dot. udzielenia ulg, leży w kompetencjach Burmistrza). Zwolnienie z podatku może nastąpić jedynie w formie uchwały (zwolnienie może być wyłącznie przedmiotowe, a nie podmiotowe).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił stanowisko Burmistrza do omawianej sprawy, które jest negatywne (ponieważ faktycznie byłoby to zwolnienie podmiotowe, czyli dotyczące jednego, konkretnego płatnika).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że wnioskodawcy są właścicielami działki o pow. ok. 4000 tys. m2, do której nie mają dojazdu (tymczasowo dojeżdżają wąską drogą, która nie jest ich własnością). W sądzie toczy się sprawa o ustalenie drogi koniecznej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kupując działkę, jej obecni właściciele znali stan prawny nieruchomości oraz ponownie podkreślił, że ustawa nie dopuszcza udzielania zwolnień podmiotowych.
 
Wobec powyższego, Przewodniczący Tomasz Potocki zapowiedział, że będzie się dowiadywał czy można rozwiązać sprawę dojazdu do działki.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad odrzuceniem wniosku pp. Ryglewiczów dot. zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o udzielenie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości został odrzucony.
 
Ad 4. Sprawy bieżące (cd.).
Przewodniczący Tomasz Potocki poruszył sprawę projektu umowy użyczenia terenu dla OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński objaśnił niektóre z zapisów projektu umowy oraz poinformował, że został on zaopiniowany przez kancelarię prawną.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt umowy użyczenia gruntu dla OSP (na 10 lat).
 
O godz. 18:05 Przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak