Protokół nr 1/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

Protokół nr 1/15/VII
z posiedzenia Komisji Budżetu,
które odbyło się w dniu 14 stycznia 2015 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4
 
OB-0012-2.1.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:05
 
Tematy:
1.      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
2.      Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
3.      Analiza pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
4.      Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Komisja nie zgłosiła uwag do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2015 rok, która jest pozytywna.
 
Ad 2. Opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 r.
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że Komisja otrzymała wykaz autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu (stanowią załącznik do niniejszego protokołu).
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił autopoprawki Burmistrza dot. działów:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o 121.000 zł (dotyczy kwoty odszkodowań),
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (uwzględniony wniosek Radnego Macieja Krzyżańskiego o zwiększenie budżetu promocji o kwotę 10 tys. zł),
- Szkoły podstawowe - zwiększenie o 160.000 zł (5.000 zł - wykonanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2; 155.000 zł - modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2),
- Pomoc społeczna - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 43.841 w rozdziale 85219; zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 5.159 zł w rozdziale 85295).
 
Następnie Skarbnik Piotr Łoździn zwrócił się z prośbą o opinię Komisji Budżetu ws. podziału środków dotacji na remontów budynków zabytkowych.
Radna Alfreda Brączkowska poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaproponowała następujący podział środków na remonty budynków zabytkowych:
- 10 tys. zł dla Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera,
- 10 tys. zł dla pp. Katarzyny i Zbigniewa Bekasiaków,
- 20 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka".
 
Odpowiadając na pytanie Radnego Władysława Hetmana, Radny Maciej Krzyżański powiedział, że 10 tys. zł na promocję powinno przeznaczyć się na przygotowanie materiałów promocyjnych, tj. pocztówek, folderów i map.
 
Wobec braku kolejnych pytań dot. autopoprawek Burmistrza, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2015-2023.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem podziału środków na remonty obiektów zabytkowych (zgodnie z opinią Komisji Edukacji, Kultury i Sportu).
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała następujący podział środków:
- 10 tys. zł dla Muzeum - Pracowni Arkadego Fiedlera,
- 10 tys. zł dla pp. Katarzyny i Zbigniewa Bakasiaków,
- 20 tys. zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Rusałka".
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2015 rok, z uwzględnieniem przedstawionych autopoprawek.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały budżetowej został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 4. Sprawy bieżące.
  • Druk nr 16 - ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. przyjęcia planu pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 16 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Druk nr 17 - ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hetman przedstawił projekt uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa na rok 2015.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 17 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
  • Druk nr 13 - współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)".
Skarbnik Piotr Łoździn oraz Sekretarz Maciej Dettlaff przedstawili ww. projekt uchwały.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwały ws. współdziałania z Miastem Poznań w realizacji zadania pn.: „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwał z druku nr 13 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
 
Ad 3. Analiza pisma w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
Skarbnik Piotr Łoździn wyjaśnił, że ww. wniosek dotyczy zwolnienia z podatku, dlatego jego rozpatrzenie leży w kompetencji Rady Miasta (rozpatrywanie wniosków dot. udzielenia ulg, leży w kompetencjach Burmistrza). Zwolnienie z podatku może nastąpić jedynie w formie uchwały (zwolnienie może być wyłącznie przedmiotowe, a nie podmiotowe).
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił stanowisko Burmistrza do omawianej sprawy, które jest negatywne (ponieważ faktycznie byłoby to zwolnienie podmiotowe, czyli dotyczące jednego, konkretnego płatnika).
 
Przewodniczący Tomasz Potocki poinformował, że wnioskodawcy są właścicielami działki o pow. ok. 4000 tys. m2, do której nie mają dojazdu (tymczasowo dojeżdżają wąską drogą, która nie jest ich własnością). W sądzie toczy się sprawa o ustalenie drogi koniecznej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kupując działkę, jej obecni właściciele znali stan prawny nieruchomości oraz ponownie podkreślił, że ustawa nie dopuszcza udzielania zwolnień podmiotowych.
 
Wobec powyższego, Przewodniczący Tomasz Potocki zapowiedział, że będzie się dowiadywał czy można rozwiązać sprawę dojazdu do działki.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad odrzuceniem wniosku pp. Ryglewiczów dot. zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
Wynik głosowania: „za" - 6 głosów, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Wniosek o udzielenie zwolnienia z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości został odrzucony.
 
Ad 4. Sprawy bieżące (cd.).
Przewodniczący Tomasz Potocki poruszył sprawę projektu umowy użyczenia terenu dla OSP.
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński objaśnił niektóre z zapisów projektu umowy oraz poinformował, że został on zaopiniowany przez kancelarię prawną.
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Jakub Musiał poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt umowy użyczenia gruntu dla OSP (na 10 lat).
 
O godz. 18:05 Przewodniczący Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Agnieszka Głowacka-Bartkowiak