Protokół nr 2/15/VII z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 16 marca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

 
OB-0012-2.2.15
 
Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:41
 
Tematy:
1.      Rozpatrzenie wniosku Centrum Tenisowego „Angie".
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał ws.:
  • zmian w budżecie,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • emisji obligacji komunalnych,
  • zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości izwolnień wtym podatku.
3.       Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał gości i radnych oraz stwierdził quorum (obecnych 6 radnych).
Listy obecności gości i radnych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku Centrum Tenisowego „Angie".
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że kwota 10 tys. zł, która może zostać przekazana dla Centrum Tenisowego „Angie" stanowi wolne środki pieniężne, które nie zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zaproponowała dofinansowanie wniosku Centrum Tenisowego „Angie" w kwocie 5 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki wyraził aprobatę na dofinansowanie Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet w kwocie 5 tys. zł.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad dofinansowaniem Międzynarodowych Mistrzostw Puszczykowa Kobiet.
Wynik głosowania: „za" - 4, „przeciw" - 1, „wstrzymało się" - 1.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy budżet Miasta zostanie poprawiony do czasu posiedzenia Rady Miasta, na co otrzymała odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że uchwała budżetowa zostanie poprawiona do posiedzenia Rady Miasta.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektów uchwał ws. zmian w budżecie.
Skarbnik Piotr Łoździn  przedstawił zmiany w uchwale budżetowej oraz omówił wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej o przyznanie środków pieniężnych w kwocie ok. 1,5 tys. zł, które nie zostały wykorzystane przez Ochotniczą Straż Pożarną w ubiegłym roku.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 1,5 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej zostało wliczone do budżetu.
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że pieniądze te nie zostały wliczone do budżetu Miasta, ponieważ zmniejszyły deficyt budżetowy.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki oraz radni opowiedzieli się za przyznaniem Ochotniczej Straży Pożarnej 1,5 tys. zł.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 100 tys. zł przeznaczone na zagospodarowanie terenu CAS nie spowodują zahamowania inwestycji budowy hali widowiskowo-sportowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że kwota na budowę hali widowiskowo- sportowej została umniejszona o ok. 28 tys. zł, natomiast 72 tys. zł pochodzą z wolnych środków pieniężnych, co nie spowoduje zahamowania budowy obiektu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy 6 tys. zł darowizny dla Szkoły Podstawowej nr 2 pochodzi od osoby fizycznej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie posiada takiej informacji.
 
Radny Władysław Hetman zadał  pytanie, czy kwota 6 tys. zł na montaż kamer na budynku na Rynku wystarczy, aby nagrania były dobrej jakości.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że zaplanowano zakupić 4 kamery cyfrowe. Środki finansowe pochodzą z rozdziału z zakupu wydatków bieżących Straży Miejskiej. Nagrania powinny być dobrej jakości.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy podgląd nagrań będzie dostępny w bibliotece, na co otrzymała odpowiedz od Skarbnika Piotra Łoździna, że tak.
 
Radna Alfreda Brączkowska zapytała, jakie składki płaci Miasto dla Związku Międzygminnego „SCHRONISKO".
 
Skarbnik Piotr Łoździn wytłumaczył, że Miasto płaci składkę inwestycyjną, która w tym roku jest płacona po raz ostatni oraz składkę na działalność bieżącą.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w skład Związku Międzygminnego „SCHRONSIKO" wchodzi 10 gmin. Schronisko przygotowane jest na przyjęcie 300 zwierząt. Całkowity koszt inwestycji wynosi 11 mln zł, z czego Starostwo Powiatowe przekazało na ten cel 4 mln zł. We wrześniu schronisko zostanie oddane do użytku. W przyszłym roku Miasto będzie płacić składki na utrzymanie zwierząt. Koszt dobowy pobytu zwierząt w schronisku wynosi 8 zł, do których dochodzą koszty związane z transportem, zabiegami oraz leczeniem.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, jaki jest koszt dobowy pobytu zwierząt w schronisku w Łęczycy, na co Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że nie posiada takiej informacji.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, jaką funkcję pełni Związek Międzygminny "SCHRONISKO".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że Związek Międzygminny „SCHRONISKO" został powołany do prowadzenia i budowy schroniska dla zwierząt.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił zmiany w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej.
 
Przewodniczący Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. emisji obligacji komunalnych.
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws.  emisji obligacji komunalnych.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Skarbnik Piotr Łoździn omówił zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy działalność gospodarcza jest zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że osoby prowadzące działalność gospodarcza nie są zwolnione z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
Wynik głosowania: „za" - 6, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki poprosił o przesłanie informacji na temat składu komisji oceniającej oferty i przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w jej skład wraz z protokołem, a także o wycenę przeniesienia „grzybka" z ul. Cienistej oraz zamontowania ławek przy ścieżce nad rzeką Wartą.
 
Radny Maciej Krzyżański zaproponował, aby „grzybek" został zlokalizowany niedaleko Leśnego Ośrodka Szkoleniowego.
 
Radny Jan Łagoda poruszył kwestię ankiety dotyczącej utworzenia nocnego połączenia autobusowego.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński powiedział, że w roku 2011 z kursu autobusu nocnego korzystało od 2 do 3 pasażerów, z czego jeden kurs kosztował 250 zł. Zapotrzebowanie na nocne połączenia autobusowe występuje w przypadku późnych godzin pracy.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy wyniki ankiety będą dostępne dla Miasta, na co Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że tak.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński zaproponował, aby na pewien czas utworzyć nocny kurs autobusowy który zobrazuje, czy jest on opłacalny.
 
Radny Maciej Krzyżański poinformował, że ankieta została poparta przez 660 osób.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zaproponował, aby zwrócić się z prośbą do „Eko-Rondo" o zmianę rozkładu jazdy autobusów.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy do Urzędu Miejskiego zostały przydzielone osoby skazane na wykonanie prac społecznych.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że skazanych na prace społeczne zostało 8 osób, jednakże do tej pory osoby te nie pojawiły się w Urzędzie Miejskim.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy zostanie wyremontowany wjazd na ulicę Prusa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński wyjaśnił, że wjazd na ulicę Prusa prawdopodobnie zostanie wykonany z kostki brukowej. W tym miesiącu temat remontu wjazdu zostanie zakończony.
 
Radna Alfreda Brączkowska  poinformowała, że Fundacja "Dziecko w Centrum" zaprasza do skorzystania z kolejnej edycji Funduszu Wodociągowego Aquanet. Zadaniem Funduszu jest pomoc w regulowaniu rachunków za wodę i ścieki klientom o najniższych dochodach, obsługiwanym przez Aquanet SA.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, czy Aquanet będzie sponsorem planowanych przyłączy.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że do mieszkańców zostały rozesłane zaproszenia o złożenie oświadczenia odnośnie gotowości podpisania umowy z Aquanetem, który proponuje kwotę 2 tys. zł za podłączenie do przyłącza.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, ile umów zostało podpisanych ze Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT".
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że 92% mieszkańców złożyło deklarację na wywóz śmieci.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał o ilość miejsc do przyłączenia na terenie Puszczykowa.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński poinformował, że według Aquanetu do przyłączenia jest ok. 800 miejsc, jednakże Miasto weryfikuje tą liczbę i planuje zejść do ok. 400 miejsc.
 
Radny Władysław Hetman zadał pytanie, czy Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" wydał akty wykonawcze dotyczące naliczania zadłużenia.
 
Wiceburmistrz Władysław Ślisiński odpowiedział, że Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT" przyjął zasadę, że jeżeli ktoś nie uiszcza opłaty śmieciowej, to będzie ona ściągana z podatku.
 
Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że jeśli ktoś nie dokonał opłaty śmieciowej, to w takiej sytuacji dochodzi do egzekucji komorniczej.
 
O godz. 18:41 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
Protokolant
/-/ Monika Barczak