Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4

OB.0012.2.3.15

Godz. rozpoczęcia: 17:30
Godz. zakończenia: 18:48
 
Tematy:
1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
  • zmian w budżecie,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2014 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2014 rok,
  • udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa ztytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
3. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki powitał gości i radnych (obecnych 5 radnych).
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad 1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia Miasta, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia Miasta oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, dlaczego modernizacja ulicy Kosynierów Miłosławskich została dwukrotnie ujęta w sprawozdaniu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w jednym przypadku kwota pieniężna została przeznaczona na wykonanie ulicy Posadzego, a w drugim prawdopodobnie dotyczy wykonania dokumentacji i kosztorysu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, dlaczego nie wykazano wydatków majątkowych w kwocie 500 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że wynika to między innymi z niewykonania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz niezakończenia modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jaka była suma nadwyżek i deficytów w budżecie Miasta w latach od 2011 do 2014, na co otrzymał odpowiedź od Skarbnika Piotra Łoździna, że po zsumowaniu zostało wykonanych ok. 2,5 mln zł nadwyżek.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, czy dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia jest bezpieczny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że sytuacja znajduje się na bezpiecznym poziomie, gdzie wskaźnik nie powinien przekroczyć 15 procent.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zadał pytanie, czego dotyczy zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 240 tys. zł.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwroty dotyczą między innymi budynku na rynku oraz budowy kanalizacji w roku 2013.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zapytał, jak na koszty obsługi długu wpływa obecna sytuacja na rynkach finansowych.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że sytuacja na rynkach finansowych wpływa korzystnie na koszty obsługi długu, ponieważ punkty procentowe uległy obniżeniu, co wpływa na umniejszenie kwoty obsługi długu o kilkaset tys. zł w stosunku do poprzednich lat.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, kto obniża górne stawki podatkowe.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że obniżanie stawek podatkowych należy do kompetencji Rady.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, jaka jest wysokość stawki podatku od nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że na terenie dzierżawionym, wysokość stawki podatkowej za budynki wynosi ok. 20 zł, a od budowli 2 procent wartości.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, dlaczego w działalności usługowej został dwukrotnie ujęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Klasztornej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, ale prawdopodobnie wynika to z zawarcia dwóch umów, które były płacone w ratach.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, czy zostały podjęte prace w związku z zagospodarowaniem brzegu Warty.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że w tym roku prace zostały rozpoczęte. Na zakolu
Warty zostały zamontowane ławki.
 
Radny Władysław Hetman zapytał, czy nadeszła opinia Regionalnej Izby Rachunkowej na temat wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej, na co Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że nie.
 
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy środki pieniężne, które zostały ukradzione, zostały ujęte w budżecie Miasta.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że środki te nie zostały ujęte w budżecie, lecz figurują jako mylna zapłata, która jest zawieszona na rozrachunku do wyjaśnienia sprawy. Będzie to miało wpływ na wolne środki pieniężne, którymi dysponuje Miasto.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zadała pytanie, czy niewykorzystane środki pieniężne z dotacji są przeznaczone do dalszej dyspozycji w budżecie.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zwroty za rok ubiegły znajdują się po stronie dochodów, które nie zwiększają dostępnych dotacji, ponieważ dotyczą planu zeszłorocznego.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w budżecie.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 
Skarbnik Piotr Łoździn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
 
Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.
Wynik głosowania: „za" - 5, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
 
Ad 3. Sprawy bieżące.
 
Skarbnik Piotr Łoździn poruszył kwestię wniosku o dofinansowanie wymiany okien dla dworca kolejowego w Puszczykowie w wysokości 10 tys. zł, złożonego przez państwa Bekasiak.
 
Radna Elżbieta Bijaczewska zapytała, czy dofinansowanie zostało zawarte na zasadzie umowy.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że zostało ono zawarte w formie umowy. Rada decyduje jaką kwotę dofinansowania otrzyma wnioskodawca, a Burmistrz podpisuje umowę. Skarbnik Piotr Łoździn poinformował, że umowa do dnia dzisiejszego nie została podpisana, ponieważ państwo Bekasiak nie godzą się na takie warunki.
 
Radny Jan Łagoda zadał pytanie, czy w przypadku wykreślenia zapisu proporcjonalności pozostanie wkład własny.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że jeśli wydatki ulegną zmniejszeniu, to należy zwrócić część pieniędzy. Koszt całkowity wymiany okien wynosi ok. 30 tys. zł, z czego 20 tys. zł pochodzi ze Starostwa Poznańskiego, które są traktowane jako wkład własny.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz zapytała, czy przepisy zawarte w umowie są zgodne z prawem.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że tak. W umowie widnieje zapis, że jeżeli wkład własny jest niższy niż kwota dofinansowania, to część kwoty podlega zwrotowi.
 
Radny Jan Łagoda poruszył kwestię reaktywacji Rady Osiedla.
 
Skarbnik Piotr Łoździn powiedział, że nie jest zwolennikiem przyznawania środków na Radę Osiedla, ponieważ jest to przejaw dyskryminacji innych części Miasta.
 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Hempowicz powiedziała, że w czasie trwania kampanii wyborczej, była mowa o budżecie obywatelskim, który można połączyć z Radą Osiedla.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że są to dwa oddzielne tematy, jednakże zostanie uczynione według woli Rady.
 
Radny Tomasz Potocki powiedział, że jeżeli powstałaby taka organizacja, to może stać się siłą motywacyjną dla powstania nowych osiedli, gdzie należałoby w przyszłym roku zabezpieczyć pieniądze.
 
Radny Maciej Krzyżański zadał pytanie, kiedy nastąpi modernizacja budynku Urzędu.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że modernizacja nie nastąpi w tym roku, ponieważ należy przygotować dokumentację pod konkurs, gdzie istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, czy konto bankowe zostało zabezpieczone dodatkowym programem ochronnym.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że powstało dodatkowe zabezpieczenie, które jest pracochłonne.  Do dwóch godzin od przelewu środki pieniężne można cofnąć na konto. Skarbnik Piotr Łoździn dodał, że sprawą zajęli się specjaliści z Komendy Policji w Poznaniu, ponieważ wystąpił kolejny przypadek próby zalogowania się z innego komputera.
 
Radny Maciej Krzyżański zapytał, przez jaki bank Urząd jest obsługiwany.
 
Skarbnik Piotr Łoździn odpowiedział, że przez Spółdzielczą Grupę Bankową.
 
O godz. 18:48 Przewodniczący Komisji Tomasz Potocki zakończył posiedzenie Komisji.
 
 
 
/-/ Monika Barczak
protokolant